menu szukaj
tygodnik internetowy ISSN 2544-5839
nowe artykuły w każdy poniedziałek
tytuł monitorowany przez IMM i PSMM
zamknij
Czytaj gazety PDF. Na kmputerze, czytniku, tablecie i smartfonie.

Regulamin Reporterzy.info

Regulamin wchodzi w życie 25 maja 2018 roku, w związku ze zmianami wprowadzanymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)


Rozdział I. Definicje

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych przez Usługodawcę poprzez serwis internetowy Reporterzy.info, udostępniony w sieci internet pod adresem https://Reporterzy.info, zwany dalej Serwisem.

1.2. Usługodawcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest firma Dwornik.pl Bartłomiej Dwornik z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 51-200, przy ul. Kasztelańskiej 21/3, posługującą się numerem NIP 886-194-79-23.

1.3. Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:

 • Użytkownik – osoba, która dokonała prawidłowej rejestracji w Serwisie,
 • Post – komentarz dodany przez Użytkownika pod artykułem,
 • Usługi – usługi świadczone poprzez Serwis na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę lub osoby trzecie.

 

Rozdział II. Warunki ogólne korzystania z Usług

2.1. Korzystanie z Usług świadczonych poprzez Serwis jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników.

2.2. Każdy Użytkownik korzysta z Usług świadczonych poprzez Serwis dobrowolnie.

2.3. Prawidłowe korzystanie z pełni Usług świadczonych poprzez Serwis jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do internetu komputera klasy PC, Mac lub podobnego, lub urządzenia mobilnego, czyli smartfona lub tabletu, wyposażonego w system operacyjny (np. Windows, Mac OS, Linux, Android lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (np. Firefox, Chrome, Safari lub podobną).

 

Rozdział III. Rejestracja w Serwisie, ochrona danych osobowych

3.1. Korzystanie z serwisu nie wymaga rejestracji.

3.2. Usługodawca wyłącznie w celach statystycznych i analitycznych przetwarza następujące dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • a) adres IP,
 • b) wywołany adres internetowy (url),
 • c) adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł do serwisu,
 • d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta.
 • e) informacje techniczne, transmitowane protokołem http i https.

3.3. Administratorem danych jest wydawca, firma Dwornik.pl Bartłomiej Dwornik z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 51-200, przy ul. Kasztelańskiej 21/3, posługującą się numerem NIP 886-194-79-23.

3.4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych opisuje Polityka Prywatności.

3.5. Korzystanie z Usług świadczonych w Serwisie może wymagać udzielenia zgody na przechowywanie przez Usługodawcę informacji, w szczególności niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) lub dostępu do przechowywanych plików tego rodzaju na urządzeniu Użytkownika. Pliki te nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, a także mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

3.6. Użytkownik może odmówić udzielenia zgody poprzez użycie odpowiednich narzędzi  konfiguracyjnych w stosowanej przeglądarce internetowej.

3.7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę zawartą z Użytkownikiem wyłącznie z ważnych przyczyn, w szczególności:

 • a) cel używania Serwisu przez Użytkownika jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu,
 • b) działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 • c) Użytkownik w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego regulaminu bądź prawa osób trzecich, w tym innych Użytkowników Serwisu,
 • d) Użytkownik zamieszcza obraźliwe lub wulgarne treści lub zamieszcza reklamy w Postach.

3.8. Rozwiązanie umowy przez Usługodawcę następuje z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia oraz po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania działań będących podstawą do rozwiązania umowy. W tym celu Usługodawca wyznacza Użytkownikowi dodatkowy, nie krótszy niż 3-dniowy termin, po bezskutecznym upływie którego może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy.

3.9. Użytkownik może rozwiązać umowę zawartą z Usługodawcą w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez wybór odpowiedniej funkcjonalności w Serwisie bądź poprzez skierowanie przez Użytkownika oświadczenia do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@dwornik.pl.

 

Rozdział IV. Odpowiedzialność stron

4.1. Korzystając z usług świadczonych w Serwisie każdy Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

 • a) poszanowania obowiązującego porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób, a także zasad netykiety,
 • b) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
 • c) korzystania z Usług i narzędzi dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności niekorzystania w celach niezgodnych z prawem,
 • d) nie stosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej,
 • e) nie podejmowania innych działań niezgodnych z celem korzystania z Usług.

4.2. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy jego dane służące do korzystania z Usług.

4.3. Użytkownik może zamieszczać w Serwisie reklamy oraz inne informacje o charakterze komercyjnym wyłącznie w ramach Usług do tego przeznaczonych. W szczególności Użytkownik nie może zamieszczać takich danych w Postach.

4.4. Użytkownik nie powinien korzystać z Serwisu w celu agitacji politycznej, religijnej lub innej niezgodnej z tematyką Serwisu.

4.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników.

4.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich podjętych pod wpływem opinii i komentarzy rozpowszechnianych w Serwisie.

4.7. Usługodawca może przeprowadzać prace konserwacyjne Serwisu. W czasie prac konserwacyjnych dostępność niektórych lub wszystkich Usług i funkcjonalności Serwisu może być ograniczona częściowo lub całkowicie. Usługodawca zobowiązuje się do powiadamiania Użytkowników o planowanych pracach konserwacyjnych z wyprzedzeniem.

4.8. Użytkownik może korzystać z udostępnionych przez Usługodawcę oprogramowania oraz powierzchni serwerowej w celu tworzenia i rozpowszechniania dowolnych utworów i treści, z zachowaniem poniżej określonych warunków.

4.9. Użytkownik może rozpowszechniać wyłącznie utwory, których jest autorem bądź przysługują mu prawa do korzystania z utworów w sposób niezbędny do ich rozpowszechnienia.

4.10. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Usługodawcę w sieci internet wszystkich utworów bądź tekstów, w taki sposób, aby każda osoba miała do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wskazanym.

4.11. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo bądź terytorialnie licencji na korzystanie z rozpowszechnionych utworów w dowolny sposób w celu promocji Serwisu lub Usługodawcy.

4.12. Użytkownik nie może podejmować działań sprzecznych z prawem bądź dobrymi obyczajami, w szczególności:

 • a) rozpowszechniać treści i symboli sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, bądź treści naruszających dobre obyczaje,
 • b) używać wyrażeń powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe, naruszających zasady netykiety,
 • c) rozpowszechniać utworów, do których autorskie prawa majątkowe przysługują osobie trzeciej, bez jej zgody,
 • d) rozpowszechniać treści, których zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów lub usług, chyba że usługodawca przewidział taką możliwość,
 • e) zbierać i przetwarzać, przy użyciu Usług, danych osobowych innych Użytkowników oraz innych osób korzystających z Serwisu, w sposób niezgodny z przepisami prawa.

4.13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz dane rozpowszechnione przez Użytkownika, w szczególności za treści oraz dane rozpowszechnione w Postach.

4.14. Usługodawca może zablokować dostęp bądź trwale usunąć dane rozpowszechnione przez Użytkownika, w szczególności każdy Post, jeśli poweźmie urzędową lub wiarygodną informację o bezprawnym charakterze tych danych lub jeśli są one niezgodne z niniejszym regulaminem.

 

Rozdział V. Warunki i rodzaje świadczenia Usług

5.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż jego wypowiedzi są powszechnie dostępne w sieci internet. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby inni Użytkownicy komentowali jego wypowiedzi.

5.2. Usługodawca może trwale zablokować bądź czasowo zawiesić możliwość korzystania przez Użytkownika z Postów, jeśli:

 • a) Użytkownik w sposób rażący dopuszcza się naruszenia dóbr osobistych innych osób,
 • b) Użytkownik dopuszcza się naruszenia przepisów prawa,
 • c) sposób korzystania z Postów bądź treści rozpowszechnianie w Postach pozostają w sprzeczności postanowieniami Regulaminu,
 • d) Posty mają charakter reklamowy bądź spamerski.

5.3. Usługodawca może, według własnego uznania:

 • a) moderować treści pochodzące od Użytkowników przed ich rozpowszechnieniem w Postach,
 • b) wprowadzać rodzaje Postów niedostępne dla niezarejestrowanych Użytkowników.

 

Rozdział VI. Reklamacje

6.1. Każdy Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą w szczególności:

 • a) sposobu lub jakości świadczenia Usług,
 • b) działalności Serwisu.

6.2. Użytkownik składa reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres info@dwornik.pl bądź pocztą na adres: Dwornik.pl, ul. Kasztelańska 21/3,  51-200 Wrocław, wskazując równocześnie:

 • a) dane identyfikacyjne użytkownika,
 • b) określenie rodzaju reklamowanej Usługi i przedmiotu reklamacji,
 • c) okoliczności uzasadniające reklamację,
 • d) roszczenie Użytkownika.

6.3. Jeśli reklamacja złożona przez Użytkownika nie spełnia warunków określonych w ust. 6.2., Usługodawca wzywa Użytkownika, za pośrednictwem wiadomości skierowanej na adres poczty elektronicznej, do uzupełnienia reklamacji.

6.4. Usługodawca rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty złożenia reklamacji, powiadamiając Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji. W przypadkach określonych w ust. 6.3 14-dniowy termin biegnie od daty uzupełnienia reklamacji przez Użytkownika.

6.5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, stosownie do żądania Użytkownika, Usługodawca rozpoczyna świadczenie reklamowanej Usługi w sposób zgodny z ustaleniami poczynionymi z Użytkownikiem.

 

Rozdział VII. Przepisy końcowe

7.1. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności ze względu na zmianę zakresu Usług lub zmianę powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie związanym z zakresem niniejszego Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od powiadomienia Użytkowników.

7.2. Powiadomienie o zmianie treści Regulaminu może nastąpić w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie lub przy logowaniu Użytkownika na jego Koncie, lub poprzez przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

7.3. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z Usług w sposób określony zmienionym Regulaminem, może wypowiedzieć umowę i usunąć Konto z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

7.4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018.

dołącz do nas

Facebook LinkedIn X Twitter Google RSS

praca w mediach

Wydawca, influencer
Whitepress Dziennikarz
oferty mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich Więcej

reklama


Dwornik.pl • szkolenia • warsztaty • marketing internetowy

zarabiaj

Zarabiaj przez internet

więcej ofertReporterzy.info

Dla głodnych wiedzy

Nasze serwisy

Współpraca


© Dwornik.pl Bartłomiej Dwornik 2oo1-2o24