menu szukaj
tygodnik internetowy ISSN 2544-5839
nowe artykuły w każdy poniedziałek
tytuł monitorowany przez IMM i PSMM
zamknij
Czytaj gazety PDF. Na kmputerze, czytniku, tablecie i smartfonie.

24.08.2006 Rynek medialny

Agencje prasowe w Polsce - charakterystyka

Monika Biała

Do roku 1989, do upadku w Polsce reżimu tzw. realnego socjalizmu, obieg informacji był jedną z najpilniej strzeżonych dziedzin życia publicznego w kraju. Rządząca partia kontrolowała prasę, radio i telewizję poprzez rozmaite formy prewencyjnej cenzury, zarówno instytucjonalnej, jak i nieformalnej.

Taka sytuacja otwierała szerokie pole dla informacyjnej manipulacji. Do oficjalnego obiegu informacji nie miały też dostępu media krajów demokratycznych, w różnych okresach na różny sposób blokowane: przez zagłuszanie fal radiowych, ścisłą reglamentację dopływu zagranicznej prasy.

Kluczową rolę w tym systemie odgrywała Polska agencja Prasowa (PAP), założona w roku 1944 w Moskwie pod nazwą Polpress. Było to monopolistyczne źródło informacji o wydarzeniach w kraju i na świecie.

Agencją o odmiennym charakterze i zadaniach była Polska Agencja Interpress. Powstała ona w roku 1967 z połączenia kilku istniejących wcześniej instytucji i przedsiębiorstw prasowych i wydawniczych. Interpress stanowił autonomiczną część wielkiego koncernu RSW Prasa-Książka-Ruch i wkrótce stał się sprawnym narzędziem propagandy, adresowanej głównie za granicę.
W obu przypadkach - i w PAP i w Interpressie - stanowiska kierownicze były objęte ścisłą nomenklaturą partyjną, zwłaszcza obsada kadrowa placówek zagranicznych pozostawała w kręgu zainteresowań służb specjalnych.

Trzecią agencją oficjalną była Centralna Agencja Fotograficzna (CAF), także wchodząca w skład koncernu RSW. Większość zdjęć ukazujących się w prasie, wszystkie relacje fotograficzne przedstawiające wydarzenia o charakterze państwowym i centralnym, pochodziły od fotoreporterów CAF. Zdjęcia otrzymywane z agencji zagranicznych również musiały przechodzić przez CAF. Nadzór cenzury był i tu ścisły, a sposób pokazywania osób należących do kierownictwa partii i państwa podlegał drobiazgowej wręcz kontroli.

Oto krótka charakterystyka wybranych agencji prasowych i informacyjnych działających w Polsce.

Polska Agencja Prasowa (PAP)


Poprzedniczką PAP była Polska Agencja Telegraficzna. Polska Agencja Telegraficzna została prawnie usankcjonowana 26.IX 1924 r. rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej, kiedy to powołano PAT jako przedsiębiorstwo państwowe. Początki PAT są wcześniejsze. Powstała ona z inicjatywy grupy dziennikarzy z Franciszkiem Orzechowskim na czele (31.X 1918), gdy Austriacy opuścili Kraków i Lwów. Wówczas polscy dziennikarze przejęli oddziały krakowski i lwowski Wiedeńskiego Biura Korespondencyjnego.

W 1920 roku, wobec zbliżania się frontu polsko - bolszewickiego, działalność PAT zawieszono, a środki łączności przeznaczono na potrzeby Armii Polskiej. Ponownie PAT wznowiła działalność w lipcu 1921 r.

Po wybuchu wojny w 1939 roku PAT została ewakuowana wraz z rządem RP i wznowiła pracę najpierw w Paryżu, a następnie w Londynie. Podczas Powstania Warszawskiego działała krótko w kraju a następnie aż do początku 19991 roku, kiedy to 8 stycznia tego roku nadała ostatnią depeszę, działała przy rządzie emigracyjnym w Londynie. Na początku Marca 1991 roku odbyła się symboliczna uroczystość połączenia PAP z PAT.

W Moskwie Związek Patriotów Polskich utworzył (10.III 1944r) Polską Agencję Prasową POLPRESS, której centrala w sierpniu 1944 roku została przeniesiona do Lublina, w lutym 1945 - do Łodzi, a we wrześniu do Warszawy. W miesiąc później (26.X 1945) dekretem Rady Ministrów została w miejsce POLPRESSU powołana Polska Agencja Prasowa. Dekret stanowił, że PAP jest przedsiębiorstwem państwowym, którego dyrektora i Radę Nadzorczą powoływał Prezes Rady Ministrów. 28 VII 1983 roku ustawa sejmowa przekształca PAP w agencję rządową - zakład budżetowy.

PAP, podobnie jak cała polska prasa była sterowana przez komórki odpowiedzialne za prasę i propagandę KC PZPR. Było to, z mocy ustawy i faktycznie, monopolistyczne źródło informacji o wydarzeniach w kraju i na świecie. Ten monopol rozciągał się również na wymianę informacji z agencjami zagranicznymi, do których i z których informacje przechodzić musiały wyłącznie przez PAP. W powszechnym odbiorze skrót PAP kojarzył się często z urzędowymi kłamstwami lub przemilczeniami. Działo się tak zwłaszcza w momentach dramatycznych , takich jak robotniczy protest w Poznaniu w 1956, krwawe wypadki na Wybrzeżu w roku 1970 czy stan wojenny ogłoszony w grudniu 1981 roku. W czasach PRL był jednak PAP nie tyle agencją prasowo-informacyjną, we właściwym rozumieniu tego słowa, ile tubą informacyjno-propagandową rządzącej partii. Liczne sita kontrolne, przez które musiała przedzierać się informacja, wraz z technicznym zapóźnieniem agencji sprawiały, że złośliwi odczytywali skrót PAP jako: powolna agencja propagandowa.

Budowanie nowego wizerunku Polskiej Agencji Prasowej - jako agencji wiarygodnej, obiektywnej i szybkiej odpowiadającej standardom agencji zachodnich - wymagało procesu demokratyzacji i modernizacji agencji. Proces ten rozpoczął się dopiero jesienią 1990 roku. Odwołanie dotychczasowego prezesa, wyznaczonego przez dawny reżim komunistyczny, odejście całego dotychczasowego kierownictwa, zmiany na stanowiskach korespondentów zagranicznych - wszystko to sugerowało otwarcie nowej epoki.

Zmiana wizerunku PAP zależała jednak w głównym stopniu od zmian w stylu i jakości serwisów informacyjnych. Do praktyki redakcyjnej trzeba było wprowadzić normy i standardy obowiązujące w demokratycznym dziennikarstwie agencyjnym: przekazywanie przez agencję jedynie informacji i materiałów backgroundowych, z wyłączeniem komentarzy i opinii własnych, bezstronność i rzetelność, weryfikowanie wiadomości w kilku źródłach, przedstawianie w kwestiach kontrowersyjnych stanowiska wszystkich stron konfliktu. Z języka i stylu depesz należało usunąć naleciałości tzw. nowomowy i jako regułę przyjąć zwięzłość i jasność relacji.

Po decyzji Sejmowej Komisji Kultury o przekazaniu PAP dodatkowych środków na unowocześnienie techniczne, rozpoczęto systematyczną modernizację agencji, głównie komputeryzację, w celu wdrożenia nowoczesnego systemu informatycznego, obejmującego zbieranie, przetwarzanie i archiwizowanie informacji.

Powstał również pomysł wydawania przez PAP komercyjnej gazety, zawierającej informacje i relacje z wydarzeń, a także sprawozdania sejmowe i senackie. Jednakże inicjatywa ta, jak i późniejsza, w sprawie powołania radia PAP, pozostała w sferze projektów.

Znakiem nowego była wizyta (9.IV 1990) sekretarza Konferencji Episkopatu Polski, ks. biskupa Alojzego Orszulika, podczas której podpisano umowę o współpracy między biurem prasowym Episkopatu a PAP. Celem umowy było zapewnienie wszystkim mediom, a nie tylko prasie katolickiej, informacji o ważniejszych wydarzeniach w życiu Kościoła w Polsce.

Tymczasem 10.IV 1990 r. w agencji zawiązała się zakładowa "Solidarność". Rozplakatowała ona szereg postulatów, w tym także dotyczących odwołania kierownictwa PAP i zmian w rekrutacji na stanowiska korespondentów zagranicznych.

Stu pracowników Polskiej Agencji Prasowej wystosowało list do premiera Tadeusza Mazowieckiego z apelem o szybkie zmiany kadrowe, przyznanie środków na inwestycje i powrót do przedwojennej nazwy Polskiej Agencji Telegraficznej. Zmiana nastąpiła w ciągu kilku tygodni. Ze stanowisk zostali odwołani: dotychczasowy prezes Bogdan Jachacz, wiceprezesi Zbigniew Klimas i Zdzisław Tyblewski oraz dyrektor generalny Janusz Solecki. Na stanowisko prezesa powołano Ignacego Rutkiewicza.

Zapowiedział on rozpoczęcie procesu reformowania i modernizowania PAP. Funkcje wiceprezesów połączono z funkcjami redaktorów naczelnych redakcji krajowej i zagranicznej. Dokonano przeglądu kadr, oraz przeprowadzono analizę celowości i opłacalności wydawania poszczególnych biuletynów. Zmieniono zasady rekrutacji i odwoływania korespondentów zagranicznych PAP.

W 1990 roku na mocy odpowiednich umów rozpoczęto bliższą współpracę z wieloma agencjami zarówno tzw. światowymi - jak Reuter, Associated Press, Agence France Presse, ITAR - TASS i tzw. krajowymi jak Deutsche Presse - Agentur, włoską ANSA, czeską C`TK, węgierską MTI.

Od połowy października 1990 roku zespół byłej Redakcji dla Zagranicy, który został włączony do Redakcji Krajowej, rozpoczął codzienne wydawanie telegazety w języku angielski na zamówienia TVP. Składało się na nią 8 - 10 krótkich wiadomości o najważniejszych wydarzeniach dnia w kraju. Raz w tygodniu był także przygotowywany serwis informacyjny dla Radia Liege przeznaczony dla Polaków w Belgii, jak również serwis dla Polskiej sekcji Radia Sztokholm.

Podjęto również działania w celu przekształcenia Polskiej Agencji Prasowej z agencji rządowej w agencję niezależną.
Innymi elementami reformowania i modernizacji PAP była wymiana na stanowiskach korespondentów zagranicznych. Pierwsze ważne zmiany nastąpiły na placówkach w Bonn i w Rzymie.

Rozpoczęły się prace nad organizacyjnym wyodrębnieniem i wyeksponowaniem działu handlu i sprzedaży, ogłoszono konkurs na dyrektora. Wielu dziennikarzy skorzystało ze szkolenia i konsultacji technicznych i organizacyjnych w wielkich agencjach prasowych, takich jak Reuter, DPA i AFP.

Oferta handlowa poszerzyła się w stosunku do okresu poprzedniego, gdy w roku 1991 do PAP została włączona Centralna Agencja Fotograficzna (CAF). Odtąd już jako redakcja fotograficzna PAP dostarcza krajowym gazetom codzienny serwis fotograficzny. Serwis obejmuje również zdjęcia z zagranicy otrzymywane w drodze wymiany z agencjami AP i EPA. Dla zachowania blisko 40-letniej tradycji wszystkie zdjęcia są podpisywane PAP/CAF.

W roku 1991 zintensyfikowano prace nad projektem ustawy o PAP i całościową prywatyzacją agencji. Miałaby ona zastąpić formalnie obowiązującą ustawę z 1983 roku. Projekt restrukturyzacji i przekształceń własnościowych został zatwierdzony na naradzie wewnętrznej w PAP. Przewidywał on, że PAP zostanie przekształcona w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa o specyficznym charakterze a następnie w drodze emisji akcji stałaby się własnością mediów. Rada Programowa miała strzec wiarygodności i niezależności PAP, a Rada Nadzorcza spraw ekonomiczno - finansowych i technicznych. Organem wykonawczym ma być Zarząd wybrany na 4 lata przez obie Rady. Pozwoliłoby to uniknąć powoływania nowego prezesa PAP przez każdego kolejnego premiera.

Zmiana rządu pod koniec roku 1991 rzutowała na działanie agencji w pierwszym półroczu 1992 roku. Przygrywką do mających nastąpić zmian była polemika na łamach "Nowego Świata" pomiędzy Jackiem Maziarskim i dziennikarzami PAPu a Wiesławem Stefaniakiem dziennikarzem tego pisma, poprzednio redaktorem PAP.

W trakcie tej prasowej przepychanki dymisję otrzymał prezes Ignacy Rutkiewicz, którego zastąpił Krzysztof Czabański.
Nowy prezes zapowiadał, że przebuduje strukturalnie Polską Agencję Prasową. Powołał zespół konsultacyjny, który miał opracować projekt przekształcenia PAP w agencję państwową. Tymczasem wbrew wcześniejszym wypowiedziom prezes Czabański stwierdził, że PAP pozostanie agencją rządową przy zachowaniu wpływu prezydenta i premiera na tę instytucję. Efektem pracy zespołu było jeszcze większe uzależnienie agencji od rządu.

Sytuacja skomplikowała się, gdy premierem został Waldemar Pawlak. Chaos jaki wówczas zapanował na linii PAP - rząd spowodował, że premier zdymisjonował Czabańskiego.

6 X 1992 roku na stanowisko prezesa powrócił Ignacy Rutkiewicz. Wtedy też powołano 10 - osobową Radę Konsultacyjną ds. Przekształcenia Polskiej Agencji Prasowej. Po przeanalizowaniu różnych wariantów przekształcenia agencji, dostarczonych przez PAP, przyjęto, że najsłuszniejszym będzie utworzenie spółki akcyjnej, ze stuprocentowym udziałem Skarbu Państwa, a następnie jej prywatyzacja przez emisję i sprzedaż akcji.

Na koniec roku 1992 w PAP działały redakcje: Redakcja Krajowa, Redakcja Zagraniczna, Redakcja Serwisów Ekonomicznych "BOSS", Redakcja Fotograficzna i Redakcja Sportowa.

W ramach programu unowocześniania PAP podpisany został kontrakt z amerykańską firmą GTE przewidujący uruchomienie, na potrzeby emisji serwisów PAP, pierwszego w Polsce, systemu łączności satelitarnej. Nadawanie serwisów za pośrednictwem satelity rozpoczęto w roku 1993.

W 1995 roku wprowadzono cyfrową obróbkę i przekaz zdjęć. W tym samym roku uruchomiono również nowy system dostępu do własnych produktów informacyjnych w postaci komputerowego systemu baz danych PAP on - line.

Zasięgiem działania obejmuje Agencja całą Polskę, ponadto posiada korespondentów lub stałych współpracowników m.in. w: Austrii, Białorusi, Czechach, Francji Jugosławii, Litwie, Niemczech, Rosji, USA, Węgrzech i we Włoszech.

Szacuje się, że około 2/3 wszystkich najważniejszych informacji politycznych czy gospodarczych, jakie się pojawiają w polskiej prasie radio i telewizji pochodzi z serwisów PAP. Agencja ma blisko 130 odbiorców krajowych oraz 30 zagranicznych.
Na koniec należy dodać, że PAP jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Agencji prasowych (Alliance) z siedzibą w Zurychu, a prezes-redaktor naczelny PAP był wiceprezydentem Alliance w latach 1991 - 1992.

Informacja o produktach PAP SA:

 • Codzienny Serwis InformacyjnyPodstawowy produkt PAP, dostarcza bieżące wiadomości z kraju i ze świata. Zawiera informacje z zakresu polityki, problematyki społecznej, gospodarki, ekonomii, nauki, kultury, sportu. Serwis tworzony jest przez doświadczonych dziennikarzy, licznych korespondentów PAP w kraju i za granicą, uzupełniany informacjami czołowych światowych agencji prasowych. Z serwisu korzystają prasa, radio, telewizje, instytucje finansowe, przedsiębiorstwa urzędy państwowe. Formy przekazu: internet, satelita.
 • Serwis Fotograficzny PAPZawiera kompletny pakiet zdjęciowy obrazujący najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Każdego dnia klienci otrzymują siedemdziesiąt kolorowych zdjęć ilustrujących wydarzenia polityczne, kulturalne, gospodarcze, sportowe a także zwykłe ciekawostki. Zestaw zdjęć wykonanych przez fotoreporterów PAP wzbogacony zdjęciami światowych agencji fotograficznych AP i EPA, współpracujących z PAP. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technik teleinformatycznych serwisy są odbierane, przetwarzane i rozsyłane w postaci cyfrowej drogą satelitarną lub za pośrednictwem komputerowego systemu BBS-PAP.
 • Serwis InfograficznyJest doskonałym uzupełnieniem serwisów tekstowych. Ułatwia zrozumienie, lokalizację i analizę zdarzeń. Odbiorcy serwisu otrzymują graficzną ilustrację wydarzeń politycznych, gospodarczych, kulturalnych i społecznych w kraju i na świecie. Każdego dnia w serwisie znajdują się grafy dotyczącą prognozy pogody, sytuacji na giełdzie, kursów walut NBP oraz notowań walut w kantorach. Serwis przygotowywany jest we współpracy z agencją AFP dzięki czemu, zawiera szereg grafów obrazujących wydarzenia na świecie. Serwis dystrybuowany jest poprzez internet, BBS oraz satelitę.
 • Serwis EkonomicznyNajpełniejszy polski serwis gospodarczo-finansowy zawiera

  • Bieżące informacje ekonomiczne, polityczno-gospodarcze z kraju i ze świata
  • Notowania z giełd papierów wartościowych i towarowych, kursy walut
  • Komentarze i analizy z rynków pieniężnego, kapitałowego i towarowego
  • Dane statystyczne, wskaźniki makroekonomiczne
  • Raporty emitentów, komunikaty PTE i OFE

  Dostępne formy przekazu: internet, satelita.
 • Serwis NaukowySerwis Naukowy zawiera około 20 depesz dziennie (dni robocze), tworzonych na podstawie: badań prowadzonych w polskich i zagranicznych instytutach naukowych, jak również informacji własnych zdobywanych przez krajowych i zagranicznych korespondentów PAP. Informacje ze źródeł zagranicznych uzupełniane są w miarę potrzeby polskimi realiami (np. danymi dotyczącymi konkretnej choroby w Polsce, komentarzami polskich naukowców). Serwis obejmuje następujące dziedziny nauk: biologia, medycyna, paleontologia, paleoantropologia, astronomia, fizyka, ekologia, archeologia, chemia, technika. Niektóre informacje są ilustrowane grafami i zdjęciami.
 • Serwis SamorządowyDostarcza informacji o wszelkich działaniach jednostek samorządu terytorialnego oraz związków i stowarzyszeń samorządowych. Każdego dnia zamieszczanych jest od 20 do 50 nowych depesz z całego kraju.W szczególności są to informacje z zakresu:

  • przedsiębiorczości
  • edukacji, zdrowia, kultury, ekologii
  • pracy
  • parlamentu i rządu - w zakresie dotyczącym samorządów
  • prawa

  Zawiera też "niezbędnik" - wykaz samorządowych aktów prawnych z aktywnymi linkami do dokumentów źródłowych, a także najpotrzebniejsze adresy i telefony do parlamentu, rządu i organizacji samorządowych.
 • Serwis radiowy"Wiadomości Dnia" to przygotowywany specjalnie dla rozgłośni radiowych serwis informacyjny. Serwis zawiera skrót najważniejszych wydarzeń politycznych, gospodarczych, społecznych, kulturalnych i sportowych. Dziennik nadawany jest na 20 minut przed pełną godziną od 6.00. do 22.00. w dni powszednie, w soboty, niedziele i święta - co dwie godziny. Czas antenowy dziennika nie przekracza 6 minut. Wiadomości Dnia przygotowane są w formie gotowej do odczytania na antenie. Serwis radiowy jest dostępny w BBS-PAP lub pocztą elektroniczną.
 • Serwis dla prowajderów internetowychPakiet bieżących informacji z kraju i ze świata do wykorzystania w serwisach internetowych. Zawiera informacje na tematy społeczno-polityczne, gospodarcze, kulturalne, sportowe przesyłane w trybie on-line wraz z aktualnymi zdjęciami oraz elementami infograficznymi (wykresy, tabele, ilustracje).
 • Serwis sportowy dla prowajderów internetowychSerwis poświęcony najważniejszym wydarzeniom sportowym. Zawiera informacje i wyniki o międzynarodowych zawodach w różnych dyscyplinach sportu.
 • Serwis MotoryzacyjnyNajbardziej aktualne wiadomości o tym, co się dzieje zarówno na polskim, jak i na międzynarodowym rynku motoryzacyjnym. Serwis zawiera depesze dziennikarzy Polskiej Agencji Prasowej i światowych agencji informacyjnych oraz doniesienia z koncernów samochodowych. Znajdują się w nim także wiadomości o sytuacji na drogach i przejściach granicznych oraz prezentacje nowych modeli samochodów.
 • Serwis gospodarczy dla prowajderów internetowychZestaw informacji ekonomicznych do wykorzystania w serwisach internetowych. Zawiera: informacje makroekonomiczne, gospodarcze, polityczno-gospodarcze, z rynku kapitałowego, o funduszach emerytalnych i inwestycyjnych, wiadomości o rynku ubezpieczeniowym i bankowym. Serwis wysyłany do odbiorcy kilka razy dziennie.
 • Serwis Informacji ZleconychSerwis Informacji Zleconych jest przeznaczony dla podmiotów życia gospodarczego i publicznego, które zamierzają jak najszerzej informować o swojej działalności. Materiał prasowy dostarczony przez firmę jest przesyłany drogą satelitarną i internetową w oryginalnym brzmieniu do dziennikarzy największych redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych w Polsce. Dzięki mediom ma on szansę trafić do klientów i inwestorów. Informację otrzymają też przedsiębiorstwa, instytucje, urzędy centralne oraz międzynarodowe agencje prasowe, z którymi współpracuje PAP. Drogą e-mailową przesyła się wiadomość do redakcji ponad 500 czasopism. Informację prasową wraz z dołączoną grafiką zamieszcza się również na stronie internetowej Agencji (http://www.siz.pap.pl/). Na życzenie zostanie przetłumaczona i dostarczona do dziennikarzy w dowolnym kraju. Można zlecić redaktorom PAP napisanie lub zredagowanie informacji oraz zilustrowanie jej za pomocą statycznej lub dynamicznej grafiki.
 • Serwisy specjalneSerwisy tematyczne na zamówienie Polska Agencja Prasowa SA przygotowuje serwisy tematyczne dostosowane formą, zawartością oraz przekazem do wymagań Klientów wśród nich: SMS i WAP - codzienne i okazjonalne serwisy informacyjne oraz tematyczne, dystrybuowane w sieciach telefonii komórkowej, wśród nich min. polityka, informacje sportowe, gospodarcze, rozrywka, kalendarium kulturalne, super newsy. Serwis kulturalny dla prowajderów internetowych - serwis zawiera najważniejsze wiadomości w zakresie kultury z kraju i ze świata, informacje o wydarzeniach kulturalnych, rocznicach, imprezach itd. Serwis Repertuarowy - serwis bazodanowy zawierający informacje o aktualnym repertuarze kin i teatrów w Polsce. Serwis zawiera min. krótkie streszczenie filmu, informacje o aktorach, godzinach projekcji, cenie biletów,wyposażeniu sal kinowych i teatralnych itd. Serwis Imprezowy - zawiera kompleksowe informacje i zapowiedzi na temat imprez odbywających się w Polsce wg kategorii imprezy targowe, imprezy sportowe, imprezy naukowe, imprezy kulturalne, imprezy masowe, wystawy. Serwis dostępny w calości jak i w wybranych kategoriach tematycznych.
 • Dziennik Internetowy PAPZawiera skrót najważniejszych wydarzeń z kraju i ze świata, z dziedziny: polityki, gospodarki, nauki, kultury, sportu. Informacje o sytuacji na giełdach papierów wartościowych, notowaniach walut w NBP, kursach walut na giełdach światowych, prognozę pogody. Wiadomości są bogato ilustrowane zdjęciami oraz grafiką. Na stronach internetowych Dziennika można zamieszczać bannery reklamowe.
 • Serwis Dokumentacji Prasowej i Monitoringu MediówZespół Dokumentacji Prasowej i Monitoringu Mediów PAP oferuje usługi w zakresie wyszukiwania, selekcji i opracowania materiałów informacyjnych o Polsce i współczesnym świecie. Korzysta z bogatego i stale aktualizowanego zbioru informacji z serwisów PAP. Monitoruje szereg tytułów prasy ogólnopolskiej, regionalnej i zagranicznej. Dysponuje zbiorami wycinków prasowych na temat polityki, gospodarki i finansów, nauki, kultury, ochrony zdrowia i sportu, demografii i zjawisk społecznych. Dostarcza informacji o ważnych wydarzeniach, rocznicach, terminach imprez, spotkań, konferencji. Redaguje i aktualizuje na bieżąco tematyczne bazy danych (bazy dostępne są przez internet):

  • Who is Who
  • Kraje Świata
  • Informator Terminowy
  • Unia Europejska
  • Watykan
  • Partie polityczne w Polsce
  • Kluczowe wydarzenia w Polsce po 1945 r.
  • Katastrofy komunikacyjne
  • Katastrofy ekologiczne
  • Katastrofy górnicze
  • Klęski żywiołowe
  • Próby atomowe
  • Nagrody Nobla państw świata

  Zespół Dokumentacji Prasowej PAP redaguje również biuletyny w formie drukowanej:

  • Informator Terminowy - zwiastun wydarzeń, imprez i zbliżających się rocznic
  • Informator Polityczny - informacje o ustroju i sytuacji społeczno politycznej wszystkich państw świata. Noty Biograficzne - sylwetki polskich polityków i wybitnych osobistości świata

 • Daily NewsBiuletyn w języku angielskim, zawierający aktualne informacje o wydarzeniach politycznych, kulturalnych, społecznych i ekonomicznych w Polsce. Wydawany w formie elektronicznej i rozsyłany do odbiorców w postaci wiadomości e-mail.

Ważniejsze daty w historii PAP

 • 31 października 1918: grupa polskich dziennikarzy przejmuje biura Austriackiej Agencji Prasowej w Krakowie i Lwowie, powstaje Polska Agencja Telegraficzna
 • 5 grudnia 1918: PAT staje się urzędową agencją prasowo-informacyjną Rzeczypospolitej Polskiej, podporządkowaną Prezydium Rady Ministrów
 • 26 czerwca 1924: rozporządzenie Prezydenta RP określa PAT jako przedsiębiorstwo państwowe
 • rok 1928: tworzy się Kronika Filmowa PAT
 • wrzesień 1939: PAT opuszcza kraj w ślad za ewakuacją rządu RP, wznawia pracę najpierw w Paryżu, a następnie w Londynie przy rządzie polskim na uchodźstwie
 • 10 marca 1944: Związek Patriotów Polskich w Moskwie organizuje Polską Agencję Prasową "Polpress", w sierpniu przenosi się ona do Lublina, w lutym 1945 do Łodzi, a we wrześniu do Warszawy
 • 26 października 1945: Prezydent Krajowej Rady Narodowej powołuje Polską Agencję Prasową jako przedsiębiorstwo państwowe
 • koniec 1957: PAP przenosi się z dotychczasowej siedziby przy ulicy Foksal 9 do gmachu przy Al. Jerozolimskich 7 w Warszawie
 • 28 lipca 1983: przyjęta przez Sejm ustawa przekształca PAP w agencję rządową - zakład budżetowy
 • 10 września 1990: całkowita zmiana kierownictwa Agencji - zaczyna się praca nad budową nowego wizerunku PAP
 • od 1990: trwa proces reformy i modernizacji PAP, którego celem jest uzyskanie statusu organizacyjnego i prawnego oraz poziomu technicznego w pełni odpowiadającego współczesnym standardom państw demokratycznych
 • 27 lutego 1991: symboliczne połączenie Polskiej Agencji Telegraficznej (PAT) z Polską Agencją Prasową (PAP)
 • 22 kwietnia 1991: do PAP zostaje włączona Centralna Agencja Fotograficzna (CAF)
 • 1 marca 1993: wprowadzenie transmisji satelitarnej serwisów PAP za pośrednictwem własnej stacji satelitarnej
 • 1994-1996: wprowadzenie nowego wewnętrznego systemu edytorskiego TYPLAN
 • styczeń 1995: wprowadzenie technologii PAP-on line umożliwiającej udostępnienie produktów tekstowych PAP oraz uruchomienie pierwszych elektronicznych baz danych PAP
 • 1 lipca 1995: wprowadzenie cyfrowej technologii przy generowaniu i udostępnianiu serwisów fotograficznych
 • 31 lipca 1997: Sejm uchwalił ustawę o PAP, przewidującą przekształcenie agencji w spółkę akcyjną ze stuprocentowym udziałem Skarbu Państwa. W dalszej kolejności 49% udziałów może być udostępnione innym podmiotom i osobom. 14 sierpnia1997 r. ustawę tę przyjął bez poprawek Senat.
 • 12 stycznia 1998: Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy wpisał Spółkę Polska Agencja Prasowa S.A. do rejestru handlowego.
 • 19 lutego 1999: PAP rozpoczyna rozsyłanie e-mailem Dziennika Internetowego - pierwszej w Polsce gazety internetowej
 • Listopad 1999: PAP rozpoczął nadawanie serwisu dla providerów internetowych. Odbiorcami tego produktu mają być firmy działające w Internecie i posiadające internetowe witryny obsługiwane w trybie on-line.
 • Styczeń 2000 PAP wdraża nowy system edycyjny. Typlana zastąpił edytor Kwazar przygotowany przez firmę Rodan System.
 • 10 lutego 2000: Polska Agencja Prasowa SA i firma Von der Heyden Group utworzyły spółkę "Mysia 5 Sp. z.o.o", która ma wybudować nową siedzibę PAP w miejscu dawnego urzędu cenzury
 • 17 lipca 2000: ruszył EuroPAP - internetowy serwis PAP na temat Unii Europejskiej
 • 1 stycznia 2001: Polska Agencja Prasowa, jako pierwsza agencja spoza Europy Zachodniej została przyjęta do grona członków Europejskiej Agencji Fotograficznej znanej pod inicjałami "EPA"
 • Styczeń 2001 PAP przeprowadził się do nowej, tymczasowej, siedziby.

Przy ul. Pawiej 55 Agencja ma pozostać do czasu wybudowania gmachu na ul. Mysiej

Katolicka Agencja Informacyjna


Katolicka Agencja Informacyjna jest drugą co do wielkości agencją religijną w Europie, a pierwszą i największą na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Na polskim rynku medialnym stanowi dla dziennikarzy podstawowe źródło informacji o Kościele.

Codzienne serwisy informacyjne KAI, przygotowywane przez dziennikarzy specjalizujących się w tematyce religijnej, docierają za pośrednictwem internetu i przekazu satelitarnego do niemal wszystkich większych redakcji w Polsce. Wykorzystuje je zarówno prasa, jak też rozgłośnie i stacje telewizyjne. Dzięki ponad 50 korespondentom krajowym i zagranicznym wszystkie znaczące w życiu Kościoła wydarzenia odnotowywane są na bieżąco. Katolicka Agencja Informacyjna jest własnością Konferencji Episkopatu Polski. Powołanie jej w 1993 roku było odpowiedzią na kryzys relacji Kościół-media, jaki nastąpił po przełomie 1989 r. Założenia programowe KAI wybiegają jednak poza standardy i praktykę typowych agencji prasowych. Głównym celem postawionym Agencji było i jest przełamywanie bariery milczenia wokół problematyki kościelnej i zagwarantowanie obecności informacji religijnej w strumieniu informacyjnym, jaki dociera każdego dnia do milionów Polaków. Swoim odbiorcom dostarcza więc wiadomości o życiu religijnym i zjawiskach religijno-społecznych w kraju oraz zagranicą, zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej. Nie konkuruje natomiast z innymi agencjami w dziedzinie informacji politycznych, gospodarczych czy kulturalnych.

Katolicka Agencja Informacyjna jest najmłodszą wśród działających obecnie w Polsce agencji prasowych. Proces uruchamiania agencji rozłożony był na kilka etapów. 31 III 1993 roku Konferencja Episkopatu Polski mianowała Radę Programową KAT w składzie: bp. Józef Życiński (przewodniczący Rady), bp. Tadeusz Pieronek (wiceprzewodniczący Rady), bp. Jan Chrapek, bp. Stanisław Gądecki i bp. Jan Tyrawa. 15 X 1993 roku w oparciu o decyzję Rady Programowej Konferencji Episkopatu Polski powołano do życia Fundację na rzecz Wymiany Informacji Katolickiej, której organem miała być KAI. 24.XI 1993 roku Fundacja na rzecz Wymiany Informacji Katolickiej powołała Spółkę z o.o. nazwie KAI, której celem jest prowadzenie właściwej działalności agencji. 1.XII nastąpiło uroczyste otwarcie KAI z udziałem Prymasa Polski kardynała Józefa Glempa, abp. Theodore Mc Carricka z Network, Nuncjusz Apostolskiego w Polsce abp. Józefa Kowalczyka oraz około 200 przedstawicieli najważniejszych mediów w Polsce. Otwarcie agencji zostało bardzo przychylnie przyjęte przez wszystkie środki społecznego przekazu w Polsce.

Agencja posiada sieć korespondentów w całej Polsce. Powstała ona jako 19 agencja katolicka w świecie. Kadrę zarządzającą agencji, jak i jej personel, w przeważającej większości stanowią ludzie świeccy. Agencja ma własnych korespondentów we wszystkich diecezjach kraju, posiada również korespondentów zagranicznych w kilkunastu państwach. Działalność KAI finansowana jest przez Episkopat Polski, a jej pracę koordynuje Rada Programowa. Agencja powstała przy pomocy finansowej i szkoleniowej Catholic News Serwice, współpracuje także z siecią europejskich katolickich agencji prasowych. Prace i usługi wykonywane przez KAI to między innymi wydawanie książek i dokumentów kościelnych, wydawanie informatorów o Kościele w Polsce i na świecie, organizowanie konferencji prasowych dla dziennikarzy krajowych i zagranicznych, reklamy w biuletynie KAI.

REKLAMA

Koncepcja - towarzysząca utworzeniu agencji - wyrastała z założenia, że w coraz bardziej zróżnicowanym rynku medialnym, konieczne jest istnienie instytucji, która w sposób profesjonalny informowałaby media o bieżącej działalności i stanowisku Kościoła, a zarazem prowadziła z nimi dialog. W ciągu 7 lat istnienia KAI na trwałe wpisała się w pejzaż medialny w Polsce. Jej informacje niemal codziennie cytują najważniejsze tytuły prasowe. Główną formą działania agencji jest wydawanie codziennych serwisów informacyjnych. Są one kilka razy dziennie przekazywane odbiorcom przez modem, faks lub drogą satelitarną. Dwa razy tygodniowo ukazuje się biuletyn drukowany dla prasy, a raz w tygodniu dla odbiorców indywidualnych.

Obok informacji zawiera analizy, komentarze i wywiady oraz streszczenia lub omówienia dokumentów Kościoła. Agencja posiada również własny serwis fotograficzny. KAI jest źródłem ponad 75 proc. informacji religijnych drukowanych w prasie katolickiej; ma ponad 150 odbiorców prasowych, wśród których są redakcje najważniejszych mediów ogólnokrajowych oraz wszystkie ogólnopolskie gazety codzienne. Serwis KAI stanowi także podstawę informacyjną dla najważniejszych tytułów prasy katolickiej oraz katolickiej radiofonii i telewizji. Agencja prowadzi też typową działalność promocyjną Kościoła w postaci częstych konferencji prasowych i problemowych spotkań dla dziennikarzy.

Ważną rolę odgrywają systematycznie organizowane przez Agencję konferencje prasowe, towarzyszące niemal wszystkim istotnym w skali kraju wydarzeniom kościelnym w Polsce. Dzięki temu udało się na trwałe związać z agencją poważną grupę dziennikarzy na stałe zajmujących się problematyką religijną w najbardziej opiniotwórczych polskich mediach. Są oni systematycznie - niejako z pierwszego źródła - informowani o stanowisku Kościoła w określonych sprawach. Owocuje to coraz bardziej wiarygodnym przedstawianiem w mass mediach autentycznego stanowiska Kościoła, w sposób wolny od różnorodnych uprzedzeń bądź stereotypowych schematów myślenia. Tak więc działalność KAI w dużej mierze wpłynęła na zmianę sposobu przedstawiania Kościoła i jego stanowiska w ogólnym strumieniu informacyjnym docierających do każdego obywatela.
Radio. Agencja ma stały gwarantowany czas w dziennikach Radia Watykańskiego ("Dwie minuty dla KAI"), zawierający najważniejsze informacje dnia z życia Kościoła w Polsce.

Polska Agencja Informacyjna (PAI)


PAI S.A jest firmą młodą, ale doświadczenie czerpie z ponad ćwierćwiecznej tradycji. Jako PAI powstała w 17.VI 1991 roku w wyniku przejęcia i przekształcenia działającej od 1.I 1967 roku Polskiej Agencji Prasowej Interpress.

Podobnie jak PAP, również Polska Agencja Interpress (PAI) musiała uwolnić się od ciążącego na niej odium instytucji związanej z reżimem komunistycznym, dla którego była dogodnym instrumentem propagandy skierowanej do zagranicznych mediów i środowisk opiniotwórczych. Temu celowi służyły wielojęzyczne biuletyny prasowe, wydawnictwa dokumentacyjne, serwisy fotograficzne i filmowe oraz tzw. Obsługa dziennikarzy zagranicznych. Pod firmą Interpressu ukazywał się też w kilu wersjach językowych miesięcznik "Polska" - magazyn promocji polskiej kultury i nauki.

Upadek partyjnego koncernu RSW Prasa-Książka-Ruch doprowadził do daleko idących przekształceń formalnych i programowych. Agencja mogła teraz przekształcić się w instytucję publicznej dyplomacji, której priorytetem jest promocja Polski w świecie, kreowanie pozytywnego wizerunku kraju, w którym zachodzą demokratyczne przemiany i rozwija się gospodarka wolnorynkowa.

Wyraziło się to - na zewnątrz - najpierw zmianą nazwy Interpressu na Polska Agencja Informacyjna. Zmieniony został status formalny agencji, która stała się spółką akcyjną o 100- procentowym udziale skarbu państwa, z radą nadzorczą, w której skład weszli przedstawiciele kilku zainteresowanych ministerstw i komisji sejmowych oraz Kancelarii Prezydenta RP. Ma to podkreślać z jednej strony samodzielność agencji, działającej odtąd na zasadach handlowych, jak i jej merytoryczny związek z głównymi instytucjami państwa. Zmiany te nastąpiły w lutym 1991 roku. Wtedy również zostało odwołane dotychczasowe kierownictwo PAI, pochodzące jeszcze z dawnego nadania partii komunistycznej.

Doświadczenia byłego Interpressu i przejęty potencjał organizacyjny służyły wypracowaniu nowego modelu funkcjonowania agencji, czemu służyło też wejście nowych, kompetentnych dziennikarzy i menedżerów.

Wśród głównych działów agencji na pierwszym miejscu należy wymienić centrum prasowe, które ogniskuje działalność na polu kontaktów międzynarodowych. Jego zadaniem jest niesienie pod tym względem pomocy dziennikarzom tak zagranicznym, jak i polskim. PAI przygotowuje dla nich materiały backgroundowe, ułatwia nawiązywanie roboczych kontaktów. Dla akredytowanych w Polsce korespondentów zagranicznych mediów i odwiedzających Polskę specjalnych wysłanników organizuje podróże informacyjne, zapewnia obsługę translatorską. Z okazji ważniejszych wizyt zagranicznych uruchamiane jest specjalne biuro prasowe, które przyjeżdżającym dziennikarzom i korespondentom przygotowuje niezbędne materiały informacyjne i programowe, dokumentacje, tłumaczenia.

Natomiast PAI - Press to odrębna agencja informacyjno - prasowa, pracująca tak dla środków przekazu polskich jak i zagranicznych. Rocznie wychodzi stąd około 500 materiałów prasowych dla wielu zagranicznych dzienników, czasopism i agencji prasowych.

PAI dysponuje ponadto własnym serwisem fotograficznym, z którego usług korzysta prasa krajowa i zagraniczna oraz wydawnictwa. Agencja organizuje wystawy fotograficzne ukazujące różne aspekty życia w Polsce - kraj, ludzi, obiekty kultury.
Z dawnej struktury agencji pozostało własne wydawnictwo, koncentrujące się jednak głównie na publikacjach typu informacyjnego, informatory instytucji publicznych i mass mediów, partii politycznych.

Doświadczenia kilku lat wykazały jednak, że obowiązująca obecnie forma prawna agencji, mianowicie jednoosobowa spółka skarbu państwa, w której szef rządu pełni jednoosobowo funkcję walnego zgromadzenia spółki, jest zbyt narażona na uleganie zmianom w sytuacji politycznej kraju. Kierownictwo agencji, rada nadzorcza zmieniają się niemal dokładnie wraz z każdą zmianą gabinetu. Nie jest to sytuacja korzystna dla stabilnego rozwoju i funkcjonowaniu agencji.

Niezależna Górnośląska Agencja Informacyjna "Silesiapress" (NZAI)


Niezależną Górnośląską Agencję Informacyjną "Silesiapress" S.C założono jesienią 1990 roku. Skupia ona dziennikarzy o dużym doświadczeniu zawodowym. Założeniem programowym agencji jest prezentacja problemów społeczno - gospodarczych związanych z transformacją regionu śląskiego oraz ukazywanie z regionalnej perspektywy stosunków polsko - niemieckich.
Główna siedziba Agencji - Katowice.
Zasięg działania - ogólnopolski.

Biuletyny proponowane przez NGAI:

 • "Wiadomości polsko - niemieckie"

Inne prace i usługi wykonywane przez NGAI:

 • organizacja programów dla grup studyjnych i specjalistycznych
 • organizacja i obsługa pobytów dziennikarzy prasy, radia i telewizji
 • organizacja konferencji i biur prasowych
 • Agencja posiada dział dokumentacji, w którym gromadzi informacje z zakresu stosunków polsko - niemieckich dotyczących Górnego Śląska.

Agencja Informacyjna (AI)


Agencja Informacyjna (AI) miała być w zamyśle swoich założycieli próbą konkurencji dla PAPu. Założyli ją w formie spółki akcyjnej byli dziennikarze PAP, którzy zmuszeni byli odejść lub odeszli na własne życzenie w 1990 roku. AI powstała w styczniu 1990 r., na początku jako Powszechna Agencja Informacyjna (PAI), a od roku 1992 używana jest nazwa skrócona - AI, aby uniknąć nieporozumień z PAI. W AI pracuje lub współpracuje z nim około 60 dziennikarzy. Źródłem informacji zagranicznych jest prasa zagraniczna, serwis Reutera oraz korespondencje własnych współpracowników. AI wydaje ponadto biuletyny , jak "Przegląd" - wydarzenia w kraju i za granicą, "Szkiełko i oko" - nauka, technika, medycyna, ekologia, "Paragraf - sensacje policyjne i sądowe" czy "Merkuriusz partii i ugrupowań politycznych". Na liście abonentów AI jest 56 redakcji, głównie małych gazet terenowych, które otrzymują materiały agencyjne faxem lub pocztą.

Serwis Informacyjny Solidarności (SIS)


Agencja ta, choć już nie istnieje, miała udział w kształtowaniu nowego oblicz polskich mediów w latach 1988 - 1994. W tych latach SIS działa w trzech różnych formach organizacyjnych.

Pierwszy SIS powstał w sierpniu 1998. Była to kilku osobowa grupa młodych ludzi, którzy zbierali informacje o wydarzeniach w Polsce, z czasem także w krajach sąsiednich, nie relacjonowane w obiegu oficjalnym. Przekazywano je telefonicznie do sekcji polskich Radia Wolna Europa, BBC czy Głos Ameryki. Ten SIS działał półlegalnie, półkonspiracyjnie, borykając się z utrudnieniami i szykanami ze strony ówczesnych władz. Podczas obrad Okrągłego Stołu, wiosną 1989 roku, stał się faktycznie biurem prasowym "Solidarności".

Drugi SIS pojawił się w listopadzie 1989, tym razem jako spółka z o.o. z różnym powodzeniem rozwijał swój serwis, koncentrując się na informacjach o pracach parlamentu, stąd też nowe znaczenia skrótu SIS: Sejm i Senat. W tej postaci agencja przetrwała do początków 1993 roku.

Trzeci SIS pojawił się w lipcu 1993, jako samodzielna agencja SIS - serwis, działając tym razem już w sposób całkowicie profesjonalny. Codziennie przekazywano 60 - 90 depesz, przygotowywanych przez 40-osobowy zespół młodych, często dopiero początkujących dziennikarzy, studentów. SIS pozyskał około 20 odbiorców prasowych oraz tyluż radiowych i telewizyjnych (m.in. TVP, RMF FM, Radio Zet). Z serwisu SIS korzystało wiele małych stacji radiowych, których nie było stać na znacznie bogatszy, ale też droższy serwis PAP. Zamierzeniem kierowników agencji było stworzenie alternatywnego źródła informacji, oparte na przekonaniu, że w kraju jest miejsce na więcej niż tylko jedną wielką agencję prasową. Dla realizacji tego celu potrzebne jednak były znaczne inwestycje techniczne, na które nie udało się uzyskać niezbędnych środków i w październiku 1994 SIS ostatecznie upadł.

Agencja informacyjno-wydawnicza BOSS


Agencja ta ma nieco inny charakter aniżeli przedstawione wcześniej. Wynika to z faktu, że jest ona zorientowana nie na media, lecz na instytucje i przedsiębiorstwa sfery gospodarki i finansów. Agencja BOSS jest kontynuacją w sensie programowym jak i kadrowym utworzonej w lipcu 1989 redakcji serwisów ekonomicznych BOSS Polskiej Agencji Prasowej.

Już pierwszy biuletyn - "Expressowa Informacja Ekonomiczna" - był przeznaczony nie do publikacji w prasie, lecz skierowany bezpośrednio do przedsiębiorstw, pozbawionych wówczas źródeł informacji o szybko zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej.

Pierwsze tematy to inwestycje, warunki przewozów kolejowych, z czasem informacje o utworzonej giełdzie, zagadnienia z rolnictwa czy budownictwa. W roku 1990 zaczął się ukazywać biuletyn "BOSS - Business from Poland" w języku angielskim, później powstały "BOSS - Rynki Wschodnie", "BOSS - Polsza" w języku rosyjskim.

Po kilku latach BOSS zaczął tracić rozpęd i klientów, przynosił straty. Wyjściem z sytuacji okazało się opuszczenie struktury PAP i powołanie spółki z o.o., zresztą ze znacznym udziałem PAP, ale opartej w decydującym stopniu na kapitale wniesionym przez Enterprise Investors - Polsko-Amerykańskie Fundusze Przedsiębiorczości.

Agencja BOSS zatrudnia obecnie około 50 osób, wydaje 9 biuletynów i serwisów, od codziennego serwisu elektronicznego BOSS - Finanse z informacjami z krajowego rynku walutowego, finansowego i kapitałowego oraz rynków zagranicznych, poprzez tygodniowe, dwutygodniowe lub miesięczne biuletyny tematyczne, poświęcone rolnictwu, budownictwu, papierom wartościowym czy eksportowi - importowi, po biuletyn BOSS - Gospodarka dający pełny obraz sytuacji i rozwoju gospodarki w Polsce oraz wymienione już biuletyny w języku angielskim i rosyjskim.

Pierwsza na rynku agencja BOSS nie jest już dzisiaj jedyną. Powstają i rozwijają się inne firmy zajmujące się informacją ekonomiczną i finansową. Przykładem może być Ecoinform, agencja wyspecjalizowana w informacjach o wymianie gospodarczej i handlowej ze wschodnimi sąsiadami Polski. Inny przykład to Notoria, firma doradczo-konsultingowa, informująca jednak też o obrocie papierami wartościowymi i walutami.

Telefoniczna Agencja Informacyjna


Telefoniczna Agencja Informacyjna powstała w Warszawie w 1989 roku. Była nie tylko pionierem na rynku informacji, ale także jedną z pierwszych firm, które rozpoczęły działalność na wolnym rynku. Ze względu na olbrzymie zainteresowanie usługami Telefonicznej Agencji Informacyjnej, terytorialny zakres działalności TAI stale się rozszerzał obejmując wreszcie swoim zasięgiem cały kraj za pośrednictwem sieci oddziałów w największych miastach Polski.

Początkowo podstawowym zakresem działalności była ogólnodostępna informacja telefoniczna, skierowana do firm poszukujących producentów, usługodawców, dystrybutorów. W 1997 r. informacja stała się dostępna pod skróconym numerem telefonu 94 77, od 1998 r. czynnym całą dobę. Ponadto, jako jedna z pierwszych już w 1997 r. firma udostępniła dane o swych Klientach w bazie danych dostępnej przez internet pod adresem www.tai.pl. Równolegle do oferty firmy dołączane były kolejne usługi - pośrednictwo w zamieszczaniu ogłoszeń prasowych w wybranych tytułach, informowanie o treści ogłoszeń, a także usługi internetowe.

Przełomowym momentem w historii firmy był rok 1995. TAI rozpoczęła wówczas regularny monitoring prasy. Początkowo głównie pod kątem ogłoszeń przetargowych, a od 1998 r. także na potrzeby działań PR i działów analiz rynkowych - monitoring artykułów i reklam. Kolejnymi krokami w rozwoju usług monitoringowych były, uruchomienie w styczniu 2002 r. internetowego serwisu przetargowo - inwestycyjnego PressInfo oraz stworzenie w kwietniu 2003 roku Centrum Monitoringu Prasy. Ten nowoczesny obiekt, wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i informatyczne, to kolejny krok, który przyczynił się do polepszenia jakości i szybkości usług. Bazując na doświadczeniach w pracy na bazie danych wykorzystywanej do potrzeb informacji telefonicznej, od 1999r. TAI rozszerzyła ofertę o usługi związane z marketingiem bezpośrednim - gromadzenie i aktualizację baz danych, usługi telemarketingowe oraz mailing.

Telefoniczna Agencja Informacyjna jako jedna z pierwszych na rynku aktywnie promuje istotę i potrzebę właściwego korzystania z informacji gospodarczej.

Udostępnij znajomym:

dodaj na Facebook prześlij przez Messenger dodaj na Twitter dodaj na LinkedIn

PRZERWA NA REKLAMĘ

Zobacz artykuły na podobny temat:

Zmiany w monitorowaniu dystrybucji prasy. PBC porządkuje wskaźniki

Sylwia Markowska
PBC stworzyło zgrupowane i bardziej czytelne wskaźniki, koncentrując się na głównych rodzajach dystrybucji prasy. Dla tytułów płatnych: na sprzedaży i dystrybucji promocyjnej, a dla tytułów bezpłatnych i branżowych: na rozpowszechnianiu.

System medialny Stanów Zjednoczonych

Patrycja Żuralska
Znajomość koncepcji wolności mediów w USA jest fundamentem zrozumienia ich miejsca, funkcji i roli w społeczeństwie amerykańskim.

Feminatywy w mediach. Raport PSMM Monitoring & More

PSMM
W ciągu ostatnich 3 lat aż trzykrotnie wzrosła częstotliwość słowa „menedżerka”, a „naukowczyni” aż sześciokrotnie. Jednak co ciekawe, w liczbie mnogiej nadal rzadko stosuje się rodzaj niemęskoosobowy.

Rynek gier wideo w Polsce. Prognozy MarketHub

Katarzyna Kucia
Analizy przewidują, że do 2027 roku wartość światowego rynku gier wideo wzrośnie do kwoty 363,2 miliarda dolarów amerykańskich. Polska, z rosnącym tempem wzrostu o 8,56% rocznie, ma osiągnąć przychody na poziomie 990,1 miliona dolarów.

Nowe technologie w dziennikarstwie. Badanie PressInstitute

BARD
Prawie 39 procent dziennikarzy używa kamery w smartfonie lub tablecie do nagrywania filmów. Ponad 26 procent korzysta z wbudowanego w telefon aparatu do robienia zdjęć, które później publikują - wynika z badania "Dziennikarze i nowe technologie", przygotowanego przez PressInstitute.

Influencerzy w Polsce okiem reklamodawców. Raport Reachablogger.pl

Paweł Usakowski
Nieco ponad 1/4 marketerów wstrzymało działania w obszarze influencer marketingu w czasie epidemii, ale jednocześnie prawie taki sam odsetek zamierza tego typu działania poszerzyć - wynika z badania „Koronawirus a rynek influencerów w Polsce”, przeprowadzonego w drugiej połowie kwietnia przez platformę REACHaBLOGGER.pl.

Dlaczego warto czytać lokalne gazety i portale informacyjne?

artykuł sponsorowany
W dobie globalizacji i dominacji dużych, międzynarodowych mediów, warto zwrócić uwagę na to, co dzieje się tuż obok nas. Lokalne media odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu naszej świadomości społecznej, wpływając na rozwój naszych społeczności i angażując nas w bieżące wydarzenia.

więcej w dziale: Rynek medialny

dołącz do nas

Facebook LinkedIn X Twitter Google RSS

praca w mediach

Wydawca, influencer
Whitepress Dziennikarz
oferty mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich Więcej

reklama

rectangle Play
Dwornik.pl • szkolenia • warsztaty • marketing internetowy

zarabiaj

Zarabiaj przez internet

więcej ofertReporterzy.info

Dla głodnych wiedzy

Nasze serwisy

Współpraca


© Dwornik.pl Bartłomiej Dwornik 2oo1-2o24