menu szukaj
tygodnik internetowy ISSN 2544-5839
nowe artykuły w każdy poniedziałek
tytuł monitorowany przez IMM i PSMM
zamknij
REKLAMA Rozlicz PIT i przekaż 1,5% na projekty fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty

11.09.2003 Warsztat reportera

Charakterystyka zawodu dziennikarza

Krzysztof Dowgird

Zestaw pięciu cech, które w sumie charakteryzują zawód dziennikarski, i żaden inny. Wykłady Magisterskiego Zaocznego Studium Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.

Syndrom zawodu dziennikarskiego


Zestaw pięciu cech, które w sumie charakteryzują zawód dziennikarski, i żaden inny. Zawód dziennikarski jest więc:

 • Twórczy.
  • Od początku profesjonalizacji dziennikarstwa (II połowa XIX w.) dziennikarstwo było traktowane jako rodzaj literatury - gorszej, ale literatury.
  • W okresie międzywojennym twórczy charakter został, w przekonaniu społeczeństwa, ograniczony do publicystyki (publicyści, reportażyści, felietoniści, komentatorzy).
  • Po wojnie twórczy charakter polega na tym, że treść dziennika jako całości jest dziełem aktu twórczego:
   • Pomysł.
   • Wybór gatunku dziennikarskiego.
   • Układ graficzny.
  • Wszyscy uczestniczący w procesie przygotowania programu / numeru są w tym rozumieniu twórcami.

 • Otwarty:
  • Spór, czy to dobrze, toczy się od początku istnienia zawodu - od XIX w.
  • Jednak taki zostanie, gdyż wszelkie próby ograniczenia dostępu do tego zawodu dla amatorów kończą się fiaskiem - nie wytrzymują próby życia.
   • W 1974 r. PZPR postanowiła, że w:
    • Redakcjach RSW P-K-R.
    • Radiokomitecie.
    • PAPie.
   • Będą mogły być zatrudniane wykształceniem (i znajomościami).
   • Dla nich zorganizowano specjalne wyłącznie osoby z wyższym wykształceniem, i to najlepiej dziennikarskim.
   • Jednak życie życiem, więc w redakcjach nadal pracowali ludzie ze średnim zaoczne studia dziennikarskie (najpierw trzyletnie, potem magisterskie uzupełniające).
  • Konsekwencje otwartości tego zawodu:
   • Z powodu braku barier w zatrudnianiu amatorów do redakcji trafiają często samorodni geniusze.
   • Ale także nawiedzeni nieudacznicy (słowa Soncza), którzy obniżają prestiż społeczny zawodu.

 • Polityczny.
  • W PRL, w warunkach cenzury i monopolu prasowego, nie było pism zupełnie apolitycznych.
   • Chociaż stopień ich zaangażowania w politykę był bardzo różny (Działkowiec a Trybuna).
   • Jednak była to różnica w stopniu, a nie w opcji.
  • W latach 90. polityczny charakter jest, choć ogólnie mniej widoczny, z wyjątkiem pism oficjalnie przyznają się do reprezentowania jakiejś opcji (Najwyższy Czas, Trybuna, Gazeta Polska).
   • Nawet pisma pozornie apolityczne są polityczne: trudno powiedzieć o apolityczności Gazety Wyborczej.
   • Z twarzą wychodzi tylko Rzeczpospolita.
  • I w PRL, i teraz, polityczny charakter zawodu dziennikarskiego odczytuje się jako: bezpośrednie zaangażowanie wielu dziennikarzy w uprawianie polityki w organach wybieralnych władzy różnych szczebli.

 • Służby publicznej.
  • W latach 80. istniała gwarancja pozytywnego załatwienia sprawy w przypadku opublikowania w prasie.
  • Teraz już tak nie ma, ale prasa / RTV nadal pomagają.

 • Konfliktowy.
  • Jest to immanentna cecha tego zawodu. - każdy dziennikarz, nawet postępujący najbardziej uczciwie, kiedyś na taki konflikt na pewno natrafi.
  • Są dwa rodzaje konfliktów, na jakie narażony jest dziennikarz:
   • Endogenne (wewnętrzne):
    • Rzadko kiedy dowiaduje się o nich opinia publiczna, bo rozgrywają się:
     • W obrębie zespołu redakcyjnego.
     • Na styku: redakcja / właściciel.
    • Źródłem ich są zazwyczaj:
     • Zarobki.
     • Staż pracy dziennikarzy (dobry tekst napisałeś, ale jesteś młody, więc dostaniesz mniej).
    • Są one dotkliwe dla dziennikarzy, bo często zmuszają do opuszczenia redakcji, a w małych ośrodkach wydawniczych nawet zawodu.
   • Egzogenne (zewnętrzne).
    • Dochodzi do nich na styku:
     • Dziennikarz / redakcja a instytucja / organiazacja.
     • Powodem ich jest najczęściej krytyka prasowa.
      • Ludzie najbardziej lubią krytykę, a krytykowane instytucje - najmniej (kończą często w sądach).

Najważniejsze czynniki różnicujące grupę zawodową / środowisko dziennikarzy w Polsce.


 • Zatrudnienie:
  • Szacowana ilość dziennikarzy w Polce waha się między 10 a 25 tysiącami osób, w zależności od kryteriów klasyfikacji.
  • Można wyróżnić, i klasyfikować jako dziennikarzy, lub nie:
   • Związanych z mediami etatowo lub na zasadzie współpracy.
   • Posiadających własne firmy, także jednoosobowe (wolni strzelcy).
   • Twórców prasy sublokalnej - samorządowej, utrzymujących się z innych zajęć.
   • Zatrudnionych w różnych firmach jako PR lub Media Relations.
   • Polityków, którzy w rubryce "zawód" wpisują "dziennikarz".
   • Emerytowanych dziennikarzy, ale członków stowarzyszeń dziennikarskich.
   • Redagujących witryny internetowe nie mające swoich papierowych wydań.
  • W Polsce jest wielu ludzi, którzy uważają się za dziennikarzy, ale nie byliby nimi wg przepisów Unii Europejskiej.

 • Stanowisko:
  • Można wyróżnić dziennikarzy informacyjnych i publicystycznych, korespondentów, reportażystów..., i wiązać z tym także pozycję w redakcji.

 • Członkostwo w organizacjach dziennikarskich:
  • W wyniku stanu wojennego i konfiskaty przez władze majątku Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich pojawiły się dwie organizacje, starające się o jego zwrot:
   • Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (nowozarejestrowane).
   • Stowarzyszenie Dziennikarzy RP (wcześniej SD PRL).
  • Z czasem powstały jeszcze inne organizacje dziennikarskie, jak KSD Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy, a wśród młodych jest coraz popularniejsza niezależność organizacyjna.

 • Staż pracy:
  • Jak w każdym zawodzie, zwłaszcza tak bliskim polityki, można wyróżnić dwie grupy:
   • Dziennikarzy obciążonych bagażem pracy w poprzednim systemie.
   • Dziennikarzy wychowanych i pracujących tylko w nowym systemie.

 • Miejsce pracy / perspektywy pracy w zawodzie.
  • Pracujący w większych ośrodkach mają większe możliwości wyboru miejsca pracy, nie są więc skazani na odejście z zawodu w przypadku poróżnienia z aktualnym pracodawcą, tak jak ma to miejsce w małych ośrodkach wydawniczych.

 • Wykształcenie:
  • W związku z charakterystyczną otwartością zawodu dziennikarskiego można wyróżnić:
   • Absolwentów szkół dziennikarskich (mniej, niż połowa).
   • Absolwentów innych kierunków, często z dziennikarstwem w ogóle nie związanych.

 • Podejście do zawodu:
  • Prof. Pisarek wyróżnia w latach 90. takie typy dziennikarzy:
   • Bojownicy:
    • W swojej działalności kierują się tylko dobrem swojej sprawy.
    • Widzą świat czarno - biało.
    • Są to głównie ludzie około lat 40., antykomuniści, lub przeciwnie - postkomuniści.
    • Funkcjonują zawodowo tylko wśród ludzi myślących jak oni.
   • Rzemieślnicy:
    • Profesjonaliści, fachowcy, z poczuciem odpowiedzialności.
    • Głównie starsze pokolenie dziennikarzy.
    • Oni reprezentują świadomość etyczną mediów, mimo, że wielu z nich ma polityczne grzeszki na sumieniu z czasów PRL.
   • Diskdżokeje:
    • Za swoje zadanie uważają zabawianie publiczności, czemu podporządkowują informację i komentarz do niej.
    • Są młodzi, pracują w prasie tęczowej, sportowej, a przede wszystkim w komercyjnym radiu.
    • Najlepiej się czują w formach krótkich, najwyżej felietonach.
  • Wyróżnić też można inne typy:
   • Kelnerzy:
    • Zbieracze informacji, które przekazują często w formie takiej, jaką uzyskali na konferencji prasowej, bez własnego komentarza.
    • Mają "swoich" informatorów.
   • Dziennikarze śledczy:
    • Ich prestiż budują procesy sądowe i dotyczące ich publikacje.
    • Często o wyrazistych zapatrywaniach politycznych.

Proces instytucjonalizacji dziennikarstwa - przyczyny, przebieg, przejawy, konsekwencje


 • Ramy czasowe procesu:

  • Trudno je sprecyzować, ale na oko...
  • Początek: II połowa XIX w.
  • Koniec: początek XX w. / II wojna światowa.
 • W 1863 (powstanie styczniowe) zaistniały reformujące czynniki, które spowodowały powstanie samodzielnej profesji dziennikarskiej:

  • Profesjonalizacja dziennikarstwa:

   • Ewolucyjne przechodzenie od dziennikarstwa postrzeganego jako hobby do dziennikarstwa jako źródła utrzymania.
  • Instytucjonalizacja dziennikarstwa:

   • Tworzenie przez coraz liczniejsze środowisko dziennikarskie instytucji / organizacji (także szkoły), początkowo samopomocowych (szkolenia, zapomogi dla dziennikarzy), broniących interesów środowiska dziennikarskiego.
 • Profesjonalizacja dziennikarstwa:
 • Przyczyny (II połowa XIX w.) i przebieg:

  • Rozwój kulturalny i cywilizacyjny społeczeństwa polskiego.
  • Lawinowy wzrost liczby tytułów / redakcji.

   • Oznacza to trwałe zatrudnienie dla wielu osób.
  • Lawinowy wzrost nakładów.

   • Wyższy nakład = większa popularność pisma = wzrost dochodów, także z reklam = lepsza płaca dla co ciekawszych dziennikarzy = większa popularność zawodu dziennikarza.
  • Zmiana formuły wydawniczej ówczesnej prasy (specjalizacja typologiczna):

   • Podział prasy na dzienniki i periodyki.

    • Powstały dwie grupy:

     • Dziennikarzy informacyjnych:

      • Ludzie zatrudnieni na stałe, na etat - codziennie do roboty.
     • Publicystów (dziennikarzy periodyków):

      • Literaci, artyści, społecznicy, politycy.
  • Specjalizacja tematyczna:

   • Pisma skierowane do wąskich grup odbiorców.
  • Postęp techniczny:

   • Telegraf.
   • Maszyna parowa.
   • Przyczyniło się to do powstania agencji prasowych.
  • Inne:

   • Wprowadzenie honorariów dziennikarskich w 1851 r.
   • Częściowa feminizacja zawodu.
 • Skutki:

  • Ograniczenie absolutnej otwartości tego zawodu.
  • Lepsza gwarancja jakości publikowanych materiałów.
  • Gwarancja stałej pracy dla dziennikarzy i związanych z tym praw.
  • Wzrost pozycji społecznej dziennikarzy jako zatrudnionych w "normalnym" zawodzie.
 • Instytucjonalizacja dziennikarstwa:
 • Proces oddolnego tworzenia instytucji / organizacji, reprezentujących i broniących przedstawicieli tego zawodu.
 • Historia:

  • Galicja:
  • 1867 Henryk Schmidt ogłosił pierwszy projekt takiej organizacji.
  • 1868 - pierwszy zjazd dziennikarzy w Krakowie.

   • Pojawili się tam tylko dziennikarze z zaboru pruskiego i austriackiego.
   • Podobnych inicjatyw było więcej.
  • 1893 - Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polskich (potem tylko Towarzystwo Dziennikarzy Polskich), także w Galicji.

   • Organizacja samopomocowa.

    • Zajmowały się takie organizacje głównie zapewnieniem bytu rodzinom bezrobotnym dziennikarzy.
  • Królestwo Polskie:
  • 1899 - Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy Dla Literatów i Dziennikarzy (tzw. Kasa Literacka).

   • Pomoc finansowa ze składek.
   • Kursy dla kandydatów na dziennikarzy.
  • Pojawiły się podręczniki dziennikarskie (koniec XIX w.).

   • Były to przemyślenia, obserwacje, rady ówczesnych czołowych dziennikarzy.
   • Np. Felix Fryze "Poradnik: rady dla dziennikarzy".
 • Dalszy przebieg tego procesu to powstawanie kolejnych instytucji / organizacji oraz prac:

  • Emil Lobl "Kultura i prasa".

   • Pierwsze poważne opracowanie tematu.
   • Polskie wydanie w 1905.

    • Kategoryzacja prasy.
    • Organizacja prasy dziennikarskiej.
    • Społeczna rola prasy.
    • Zależności między prasą a polityką.
    • Wykształcenie dziennikarzy.
 • Ważnym etapem jest powstanie szkolnictwa dziennikarskiego.

  • Przyczyniło się to do rozwoju badań nad dziennikarstwem.
  • I tu dawaj opowiadać o szkolnictwie...
 • Teraz:

  • Do stanu wojennego istniała jedna organizacja: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.
  • W wyniku stanu wojennego i konfiskaty przez władze majątku Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich pojawiły się dwie organizacje, starające się o jego zwrot:

   • Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (nowozarejestrowane).
   • Stowarzyszenie Dziennikarzy RP (wcześniej SD PRL).
  • Działają poza tym:

   • Katolickie stowarzyszenie Dziennikarzy.
   • Syndykat Dziennikarzy Polskich (o charakterze związku zawodowego)
   • Związek Zawodowy Dziennikarzy.
   • Organizacje o węższym zakresie, grupujące np. dziennikarzy sportowych czy motoryzacyjnych.
  • Skutkiem takiego rozdrobnienia organizacje te nie są partnerami do rozmów z parlamentem, władzą państwową, Izbą Wydawców i innymi organizacjami nadawców.
  • Obie główne organizacje: SDP SDRP są pozbawione, z punktu widzenia prawa, możliwości występowania wobec pracodawców w sferze pracowniczej.

   • Dlatego też konieczne było powołanie Syndykatu Dziennikarzy Polskich i związków zawodowych.

Stereotyp zawodu dziennikarskiego w Polsce - jego źródła, treść i konsekwencje funkcjonowania w świadomości społecznej


 • Stereotyp jest to mechanizm uproszczonego, skrótowego i zabarwionego emocjonalnie postrzegania rzeczywistości społecznej i formułowania syntetycznych ocen.
 • Treść:

  • 1975 (społeczne wyobrażenia o zawodzie dziennikarskim):

   • Im wyższe wykształcenie i szansa kontaktu z dziennikarzami, tym pełniejszy i powszechniej akceptowany obraz środowiska dziennikarzy.
   • Zdaniem opinii publicznej, dziennikarze:

    • Mają największe możliwości załatwienia spraw prywatnych.
    • Wyjeżdżają najczęściej za granicę.
    • Najczęściej bywają na imprezach kulturalnych.
    • Mają o sobie wysokie mniemanie, spotykają się we własnym gronie.
    • Mają najwięcej wolnego czasu.
    • Ich praca jest interesująca i satysfakcjonująca, ale mało odpowiedzialna, lekka, i nie ma dużego wpływu na rzeczywistość społeczno - polityczną.
    • Nie muszą pogłębiać swoich kwalifikacji.
    • Nieczęsto wchodzą w konflikt z prawem i nie mają problemów z alkoholem.
    • Nie jest to zawód prestiżowy - trudno jednak o inną opinię w sytuacji, gdy dziennikarz jest narzędziem w ręku władzy, a nie przedstawicielem opinii publicznej.
  • 1984 (zaufanie do dziennikarzy i mediów):

   • Wzrostowi wykształcenia odpowiada wzrost krytycyzmu wobec mediów - ludzie wykształceni częściej wskazuję dziennikarzy, którym nie ufają wcale, niż takich, którym ufają bezgranicznie.
   • Większemu zaufaniu sprzyja ukazywanie się dziennikarza w TV, niż w radiu i prasie, gdyż ufać można temu, kogo się zna - a w TV można poznać lepiej, z większej ilości stron.
   • Ci, którzy nie ufają dziennikarzom, uważają najczęściej, że dziennikarstwo to łatwy kawałek chleba.
  • 1984 (stereotyp dziennikarza w polskim filmie):

   • Niemal zawsze postać dwuznaczna etycznie.
   • Celem jego jest kariera i pieniądze, do których dochodzi metodami często nie fair, nielegalnymi i nieetycznymi.
   • Jeżeli jest to człowiek młody, bywa naiwny i ambitny, jeżeli starszy, to z reguły przegrany, z rozchwianym życiem prywatnym, problemem alkoholowym, nieszczęśliwy i niezdolny do przeżywania uczuć wyższego rzędu.
   • Jest nieżyczliwy kolegom po fachu, jeśli sam nie manipuluje, często jest manipulowany.
   • Taki wizerunek dziennikarza w filmie zarówno jest wyrazem opinii publicznej, chociaż odpowiednio przystosowanym do wymogów filmu (dramaturgia postaci itd.), jak i czynnikiem tę opinię kształtującym.
  • Po 1990:

   • Często padają określenia takie, jak:

    • Niekompetencja.
    • Nieodpowiedzialność.
    • Powierzchowność.
   • Jednak wzrasta prestiż zawodu dziennikarskiego, co można zmierzyć choćby frekwencją na egzaminach wstępnych na takie kierunki.
   • Powraca przekonanie o roli mediów jako czwartej władzy, do czego przyczyniają się skuteczne akcje, jak np. akcja antykorupcyjna Rzeczpospolitej.
 • Konsekwencje:

  • Stosunek do dziennikarzy (zaufanie, wiarygodność) determinuje stosunek do przekazywanych przez nich informacji.

Otwarty charakter zawodu dziennikarskiego - historyczne uwarunkowania, konsekwencje, plusy i minusy


 • Spór, czy to dobrze, toczy się od początku istnienia zawodu - od XIX w.
 • Jednak taki zostanie, gdyż wszelkie próby ograniczenia dostępu do tego zawodu dla amatorów kończą się fiaskiem - nie wytrzymują próby życia.

  • W 1974 r. PZPR postanowiła, że w:

   • Redakcjach RSW P-K-R.
   • Radiokomitecie.
   • PAPie.
  • Będą mogły być zatrudniane wykształceniem (i znajomościami).
  • Dla nich zorganizowano specjalne wyłącznie osoby z wyższym wykształceniem, i to najlepiej dziennikarskim.
  • Jednak życie życiem, więc w redakcjach nadal pracowali ludzie ze średnim zaoczne studia dziennikarskie (najpierw trzyletnie, potem magisterskie uzupełniające).
 • Konsekwencje otwartości tego zawodu:

  • Z powodu braku barier w zatrudnianiu amatorów do redakcji trafiają często samorodni geniusze.
  • Ale także nawiedzeni nieudacznicy (słowa Soncza), którzy obniżają prestiż społeczny zawodu:

   • Obniża się jakość wykonywanych przez nich zadań.
   • Dziennikarstwo jest degradowane do usługi dostarczania informacji.
  • Ponieważ legitymację jakiejś organizacji dziennikarskiej jest zdobyć bardzo łatwo, łatwo można stać się osobą uznawaną za dziennikarza.
  • Otwartą drogę do mediów mają osoby, które nie posiadając wykształcenia dziennikarskiego, są specjalistami z innych dziedzin, co wpływa pozytywnie na różnorodność tematyczną, jak i jakość merytoryczną publikowanych materiałów.
  • Amatorzy przyczyniają się do "psucia rynku pracy" zawodowym dziennikarzom, godząc się często na nieakceptowane przez zawodowców formy zatrudnienia.

Konflikty w zawodzie dziennikarskim: przyczyny, rodzaje, konsekwencje


 • Konfliktowość dziennikarstwa to immanentna cecha tego zawodu - każdy dziennikarz, nawet postępujący najbardziej uczciwie, kiedyś na taki konflikt na pewno natrafi.
 • Są dwa rodzaje konfliktów, na jakie narażony jest dziennikarz:

  • Endogenne (wewnętrzne):

   • Rzadko kiedy dowiaduje się o nich opinia publiczna, bo rozgrywają się:

    • W obrębie zespołu redakcyjnego.
    • Na styku: redakcja / właściciel.
   • Źródłem ich są zazwyczaj:

    • Zarobki.
    • Staż pracy dziennikarzy (dobry text napisałeś, ale jesteś młody, więc dostaniesz mniej).
   • Są one dotkliwe dla dziennikarzy, bo często zmuszają do opuszczenia redakcji, a w małych ośrodkach wydawniczych nawet zawodu.
  • Egzogenne (zewnętrzne).

   • Dochodzi do nich na styku:

    • Dziennikarz / redakcja a instytucja / organiazacja.
    • Powodem ich jest najczęściej krytyka prasowa.

     • Ludzie najbardziej lubią krytykę, a krytykowane instytucje - najmniej (kończą często w sądach).
 • Garlicki jako przyczynę konfliktów wskazuje niespójność oczekiwań wobec dziennikarza, który powinien:

  • Wczuwać się w potrzeby czytelnika i zarazem je kształtować.
  • Być przedstawicielem opinii publicznej i zarazem władzy.
  • Pisać atrakcyjnie i ciekawie, i zarazem wnikliwie i precyzyjnie.
 • Ponadto:

  • Dziennikarz nie zna swojego odbiorcy.
  • Musi pogodzić swoje powinności zawodowe i społeczne.
 • Wnioski z ankiety sondażowej OBP:

  • Dziennikarz czuje się wychowawcą społecznym, więc przedkłada zadania społeczne nad względy atrakcyjności dla odbiorcy.
  • Bierze jednak pod uwagę jego racje i zainteresowania.
  • W konflikcie z instytucją jest skłonny prezentować ocenę krytyczną, często bez względu na konsekwencje osobiste - hamująco działa nań dopiero groźba represji sądowych.
  • W sytuacjach konfliktowych dotyczących akceptacji materiałów dziennikarskich decydują:

   • In plus:

    • Poczucie roli / misji społecznej.
    • Silne przekonania i doświadczenia zawodowe.
   • In minus:

    • Możliwość dezintegracji środowiska.
    • Domniemany brak zainteresowania ze strony czytelnika.
    • Podważenie prestiżu pisma.
  • Ankieta ta była robiona w latach 70, więc trochę się pewnie zmieniło.

Szkolnictwo dziennikarskie w Polsce - tradycje, dzień dzisiejszy, perspektywy.


 • Pierwszy projekt:

  • Stefan Gorski w 1903.
  • Ale zamiast szkoły dziennikarskiej powstał kurs we Lwowie.
 • Szkoły:

  • 1911:

   • Szkoła Nauk Politycznych w Krakowie.
   • Tam powstał fakultet dziennikarski.
  • 1917:

   • Wydział Dziennikarsko-publicystyczny w Szkole Nauk Politycznych w Warszawie.

    • Rozwiązany po pięciu latach (kwestie programowe i finansowe).
   • Szkoła Dziennikarska przy Wydziale Humanistycznym Wolnej Wszechnicy Polskiej (organizacja pozarządowa) w Warszawie.

    • Szkoła ta usamodzielniła się w 1927. jako prywatna Wyższa Szkoła Dziennikarska.
    • Utrzymywana przez Towarzystwo Wyższej Szkoły Dziennikarskiej.
    • To najważniejsza szkoła w dwudziestoleciu.
    • Gdy szkołę po wojnie wyremontowano, budynek przejęła nowa władza.
    • I stworzyła na jej bazie państwowy Wydział Dziennikarski Akademii Nauk Politycznych.
   • W 1948 przekształcony w Studium Dziennikarskie.
   • W 1950 - w Sekcję Dziennikarską, i włączony do Uniwersytetu Warszawskiego.
   • W 1953 po połączeniu Sekcji Dziennikarskich UJ i UW stworzono Wydział Dziennikarski na UW.

    • Od początku zarzucano mu małą przydatność w zawodzie.
  • W 1960:

   • Zawieszono działalność Wydziału Dziennikarskiego.
   • Stworzono nowy tryb studiów: międzywydziałowe Studium Dziennikarskie.

    • Kształcono tam już absolwentów studiów magisterskich.
  • W 1975:

   • Utworzono Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - magisterskie studia dziennikarskie.
   • W tym czasie stworzono też na UW kilka innych studiów dziennikarskich:

    • Studia zawodowe trzyletnie.
    • Studia magisterskie uzupełniające dwuletnie.
    • Utrzymując jednocześnie studia podyplomowe.
  • W 1983:

   • Połączono studia trzyletnie zawodowe i studia magisterskie, tworząc MZSD.
   • Nadal istnieją:

    • Podyplomowe dzienne i zaoczne.
    • Dwuletnie Uzupełniające Studium Dziennikarstwa (dla licencjatów - głównie absolwentów szkół prywatnych).
  • Po 1990:

   • Powstało około 40 uczelni, mających studia dziennikarskie lub specjalizację dziennikarską.
   • Studia dziennikarskie (zazwyczaj dwuletnie) funkcjonują też na uczelniach teologicznych.
 • Perspektywy:

  • Szkolnictwo dziennikarskie wymaga przeniesienia akcentu z treści teoretycznych na umiejętności praktyczne, także umiejętność działania w zespole, jak i samodzielnego, krytycznego myślenia.
  • Jest to konieczne chociażby ze względu na coraz gorszą opinię redaktorów naczelnych o tego rodzaju studiach i kursach.
  • Istotną propozycją, realizowaną przez niektóre uczelnie, jest ukierunkowanie przyszłych dziennikarzy nie na umiejętności czysto humanistyczne, ale także ekonomiczno - biznesowe.
  • Na początku lat 90. media oferowały pracę w prestiżowym zawodzie i wysokie zarobki, więc studia dziennikarskie cieszyły się dużym powodzeniem.
  • Teraz możliwości zatrudnienia i dobrych zarobków są mniejsze, ale zainteresowanie studiami tego typu jest równie duże, gdyż to "zawód przyszłości".

Stan badań nad zawodem dziennikarskim w Polsce


 • Socjologia zawodu dziennikarskiego nie dysponuje bogatym dorobkiem, zwłaszcza empirycznym.
 • I nie potrafi pokazać, jakie ma opinie, zdrowie itd. dzisiejsze środowisko dziennikarskie.
 • Jest tak dlatego, że:

  • Badania empiryczne (ankietowe) są bardzo kosztowne, jeśli mają być reprezentatywne

   • Nikt nie jest tym zainteresowany.
  • Dziennikarskie środowisko jest na takie badania bardzo oporne.

   • Dziennikarze boją się wypowiadać uczciwie, by te wypowiedzi nie trafiły np. do ich szefów.
   • Pogodzili się z losem i nie wierzą w jego zmianę.
 • To powoduje, że ostatnie takie poważne badania przeprowadzono w latach 70 i są małe szanse na ich przeprowadzenie w najbliższym czasie.
 • Dlatego często socjologii zawodu dziennikarskiego często odmawia się prawa do nazywania jej samodzielną subdyscypliną (w obrębie socjologii zawodu).
 • Zdaniem wielu specjalistów, nie jest to nauka, a jedynie wiedza o socjologicznych problemach problemach środowiska dziennikarskiego.
 • Zdaniem Gobana-Klasa takie badania są wykonywane niechętnie także dlatego, że ujawniają różne presje tam, gdzie chce się widzieć tylko wolność i samodzielność dziennikarską.
 • Z czasem coraz większą rolę będą odgrywać badania, przeprowadzane już nawet przez OBP, za pośrednictwem Internetu.

  • Jest to jednak kwestia przyszłości, ponieważ na razie mudium to ma zbyt ograniczony zasięg.
 • Dorobek badawczy:

  • Podsumowując w 1986 roku trzydziestoletnią pracę OBP, Goban-Klass tematycznie pogrupował te odnoszące się do zawodu dziennikarskiego:

   • Badania prawnoprasowe, na których koncentrował się OBP:

    • Procesy dziennikarskie.
    • Sprawozdawczość sądowa.
    • Status społeczno - prawny dziennikarzy i ich prawo dostępu do informacji.
   • Badania socjologiczne:

    • Postawy i opinie dziennikarzy.
    • Opinia o mediach.
    • Postawy wobec mediów.
    • Praktyka dziennikarska i problemy w pracy w mediach.
    • Inne, jak:

     • "Losy absolwentów podyplomowych studiów dziennikarskich UW 1975 - 1979" Wiesława Sonczyka!
  • W 1994 Ośrodek Badań Prasoznawczych przeprowadził badanie ankietowe wśród redaktorów naczelnych dzienników, tygodników, dwutygodników i miesięczników dotyczące braków w kwalifikacjach dziennikarzy, pod kątem odpowiedniego profilowania programów studiów dziennikarskich.

   • Wnioski (to można też wcisnąć do pytania o szkolnictwo):

    • Dziennikarzy należy uczyć:

     • Języków obcych.
     • Komunikacji społecznej.
     • Wniosków z doświadczeń prasy zachodniej.
     • Dynamicznego i zrozumiałego pisania.
     • Operatywności i poruszania się w realiach wolnego rynku.
    • Jednocześnie czystą teorię należy wzbogacić o element praktyczności, co zwiększy jej przydatność w pracy dziennikarzy i zaufanie redaktorów do tej formy przygotowania do pracy w zawodzie.

Polityczne determinanty zawodu dziennikarskiego w Polsce


 • W PRL, w warunkach cenzury i monopolu prasowego, nie było pism zupełnie apolitycznych.

  • Chociaż stopień ich zaangażowania w politykę był bardzo różny (Działkowiec a Trybuna).
  • Jednak była to różnica w stopniu, a nie w opcji.
  • Wydarzenia sierpnia 1980 zmieniły postrzeganie przez dziennikarzy roli prasy: wcześniej propagandowo - agitatorska, po 1980 - przede wszystkim informacyjno - krytyczna.
 • W latach 90. polityczny charakter jest, choć ogólnie mniej widoczny, z wyjątkiem pism oficjalnie przyznają się do reprezentowania jakiejś opcji, jak Najwyższy Czas, Trybuna (naczelnym jest tam Urbańczyk, poseł SLD, Gazeta Polska.

  • Nawet pisma pozornie apolityczne są polityczne: trudno powiedzieć o apolityczności Gazety Wyborczej.
  • Ze względu na taką obsadę stanowisk kierowniczych szeregowi dziennikarze są zmuszeni do przejęcia tej jedynie słusznej opcji politycznej.
  • Z twarzą wychodzi tylko Rzeczpospolita.
 • I w PRL, i teraz, polityczny charakter zawodu dziennikarskiego odczytuje się jako: bezpośrednie zaangażowanie wielu dziennikarzy w uprawianie polityki w organach wybieralnych władzy różnych szczebli...
 • Dziennikarze często pełnią funkcję rzeczników prasowych, np. Luft, Marcin Trzciński (rzecznik Biernackiego (MSWiA), Ola Leicht, rzecznik Komołowskiego (minister pracy).
 • Pojawiają się próby zalegalizowania politycznej manipulacji mediami, jak np. próba stworzenia "szwadronu" dziennikarzy akredytowanych na stałe i obsługujących prezydenta (udało się obsadzić na takim stanowisku tylko jednego fotografa, Damazego Kwiatkowskiego).
 • Polityka stanowi główny przedmiot zainteresowania prasy, takie też wydarzenia mają zdecydowanie największą obsługę dziennikarską.
 • Badania wskazują, że :

  • Dziennikarze, zwłaszcza na prowincji i w mniejszych mediach, narażeni są na naciski ze strony polityków i administracji państwowej i samorządowej.
  • Nadal duża część kadry kierowniczej, zarówno w mediach publicznych i prywatnych, pochodzi z "nadania politycznego".
 • Po 1989 r. wiele zespołów redakcyjnych rozpadło się z powodów politycznych, np. zmiany profilu politycznego pisma.
 • Zwłaszcza do 1994 związki między polityką a mediami elektronicznymi były bardzo silne:

  • Każda zmiana rządu wywoływała zmianę na stanowisku przewodniczącego Radiokomitetu, a co za tym idzie - zmiany na stanowiskach szefów programów, redakcji i agencji.
 • Apolityczna i niezależna od zmieniającej się władzy państwowej miała być z założenia KRRiT, jednak w rzeczywistości jest wręcz odwrotnie.

  • Dodatkowo możliwe jest odrzucenie corocznie składanego przez KRRiT sprawozdania, czego skutkiem jest ponowny wybór jej członków przez prezydenta, Sejm i Senat (co jest aktualnie bardzo prawdopodobne).
  • Niekwestionowaną jednak zasługą KRRiT było unormowanie zasad określających stosunki między mediami elektronicznymi a światem politki.

Zawód dziennikarski w kontekście transformacji systemu prasowego w Polsce po 1990 roku

 • Dziennikarze, jako grupa zawodowa, zapłacili wysoką cenę za transformację ustrojową.
  • Z pracy odeszło ok. 1,5 tysiąca osób:
   • Z przyczyn politycznych - zasłużeni dla poprzedniej władzy.
   • Z powodu braków warsztatowych - zwłaszcza ci, którzy dostali się do pracy drogą "polityczną".
   • Z powodu zagubienia w stechnicyzowanym biurze.
   • Z powodu zagubienia w nowej sytuacji polityczno - gospodarczej - brak cenzury wymagał nowego podejścia do wyboru tematu i jego interpretacji; pojawiła się jednocześnie cenzura "finansowa" (reklamodawcy, sponsorzy).
 • Po 1989 r. wiele redakcji rozpadło się z powodów politycznych, np. zmiana profilu politycznego pisma.
  • Bez rezultatu pozostały próby wprowadzenia gwarancji otrzymania finansowej odprawy w przypadku odejścia z redakcji z tego właśnie powodu.
 • Na początku lat 90. do zawodu weszli dziennikarze dotychczas "podziemni", niefachowi.
 • Z czasem zaczęło się pojawiać coraz więcej absolwentów studiów dziennikarskich.
 • Część dziennikarzy nie jest pewna swojej przyszłości w zawodzie, część jest zatrudniona pozaetatowo.
 • Płace są utajone, nierówne, występują zwłaszcza dysproporcje między Warszawą a prowincją.
 • Młodzi dziennikarze zatrudniania są często pozaetatowo, będąc jednocześnie "straszakiem" dla dziennikarzy etatowych.
 • Pojawiła się praktyka tworzenia firm typu "usługi dziennikarskie" - częściowo są to pojedyncze osoby, rozliczające się np. z TV w ten właśnie sposób, a częściowo - rzeczywiście "zewnętrzne" firmy.
 • Następuje poprawa prestiżu zawodu dziennikarskiego, na co wskazuje duże zainteresowanie studiami dziennikarskimi i umieszczenie tego zawodu wśród "zawodów przyszłości".
 • Wśród dziennikarzy pojawia się większa wiara w skuteczność ich działania jako "czwartej władzy", chociaż częste jest blokowanie takich działań przez przedstawicieli biznesu i polityki.
 • Środowisko się feminizuje, ale kobiety trafiają częściej d tzw. prasy tęczowej (tygodniki dla kobiet) niż do "poważnych" tytułów.
 • Zmienia się wizja roli zawodu dziennikarza: o ile na początku lat 90. dominowali (wg nomenklatury Pisarka) bojownicy i rzemieślnicy, o tyle obecnie wypierani są oni przez diskdżokejów.
 • Mimo transformacji systemu prasowego:
  • Nadal spora grupa w kierownictwie mediów publicznych, jak i prywatnych, pochodzi z nadania politycznego.
  • Nadal brak jedności środowiska dziennikarskiego, współpracy głównych organizacji zawodowych.
 • Cenione niegdyś cechy takie, jak: zaangażowanie społeczne i polityczne ustąpiły miejsca:
  • Spostrzegawczości.
  • Pomysłowości.
  • Umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów.
  • Pasji dochodzenia do prawdy.
  • Operatywności, zwłaszcza w wynajdywaniu reklamodawców itp.

Udostępnij znajomym:

dodaj na Facebook prześlij przez Messenger dodaj na Twitter dodaj na LinkedIn

PRZERWA NA REKLAMĘ

Zobacz artykuły na podobny temat:

Technologia rozpoznawania obrazu. Szansa na drugie życie prasy?

Maja Baczyńska
Nowe technologie, w tym przede wszystkim internet, mocno uderzyły w gazety i magazyny. Choć postrzegane są jako zagrożenie, wcale nie muszą nim być.

Psychologia reklamy w pigułce

Sylwia Dąbkowska
Reklama jest wszędzie - w mediach, na ulicach, w budynkach, nawet w toaletach. Nie jest jednak wymysłem współczesnych. Już w ruinach starożytnych Pompejów odkryto ściany domów pokryte ogłoszeniami najlepszych łaźni i mleczarni. [Źródło: Merkuriusz Uniwersytecki].

Media masowe a problemy socjalizacji

Krzysztof Szczypior
Socjalizacja to nabywanie przez jednostkę systemu wartości, wiedzy, norm, biegłości językowej, umiejętności społecznych i społecznej wrażliwości.

O Unii nie u nas

Jakub Halcewicz-Pleskaczewski
Od ubiegłorocznego referendum europejskiego minęło sporo czasu. Opadły emocje, zmniejszył się entuzjazm. Nawet na dwa tygodnie przed rozszerzeniem Unii - wydarzeniem zmieniającym oblicze Europy - ani media ani władza nie prowadzą wyraźnej dla społeczeństwa polityki informacyjnej. [Źródło: Merkuriusz Uniwersytecki].

Zback-upuj twardziela palaczem

Izabela Bielecka
Komputer, dyskietka, Internet. To stosunkowo proste wyrazy, które zna każdy. Co jednak zrobić, gdy natrafimy na słowa multiplexer, campować, shitlista albo grzybek? [Źródło: Merkuriusz Uniwersytecki].

Najczęstsze błędy w tworzeniu treści na strony internetowe

Bartłomiej Dwornik
Jakich błędów wystrzegać się jak ognia, żeby cała, często kosztowna, praca w pozyskaniu ruchu z Google nie poszła na marne? Zobaczcie podpowiedzi ekspertów, zapytanych o to przez portal Interaktywnie.com.

Granice wolności mediów

Katarzyna Krzaczkowska
Większość ludzi jest przekonana, że media służą informacji i podają pewne wiadomości. Inaczej rzecz biorąc, większość ludzi jest przekonana, że media działają uczciwie. Sprawa jednak nie jest tak prosta.

więcej w dziale: Warsztat reportera

dołącz do nas

Facebook LinkedIn X Twitter Google RSS

praca w mediach

Wydawca, influencer
Whitepress Dziennikarz
oferty mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich Więcej

reklama


Rozlicz PIT i przekaż 1,5% na projekty fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty

zarabiaj

Zarabiaj przez internet

więcej ofertReporterzy.info

Dla głodnych wiedzy

Nasze serwisy

Współpraca


© Dwornik.pl Bartłomiej Dwornik 2oo1-2o24