menu szukaj
tygodnik internetowy ISSN 2544-5839
nowe artykuły w każdy poniedziałek
tytuł monitorowany przez IMM i PSMM
zamknij
REKLAMAbanner Konsimo

18.01.2001 Warsztat reportera

Filozofia. Wykład V

Krzysztof Dowgird

Wykłady Magisterskiego Zaocznego Studium Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.

Filozofia, wykład V

 • Nasze współczesne przeświadczenia moralne są zlepkiem różnych tradycji, spośród których omówimy trzy, w porządku chronologicznym.
 • Są one eklektyczne, skutkiem czego są niespójne – dlatego nikt nie skonstruował teorii współczesnej moralności.

Arystoteles (IV w. p.n.e.)

 • Buduje swoje myślenie o moralności w oparciu o pewną metafizykę:
  • O pewną wizję struktury świata i o pewną wizję natury człowieka.
   • W starożytności nie potrafiono myśleć o jednostce w abstrakcji od społeczeństwa, w której ta jednostka funkcjonuje.
    • My pytamy: kim jest człowiek, by na tej podstawie budować wizję społeczeństwa.
    • Starożytni mieli tendencję odwrotną: pytali, czym jest społeczeństwo, jako całość, co wyróżnia społeczeństwa od innych żywych całości, i dopiero na tej podstawie starali się określić, czym jest jednostka.
     • Uważali, że człowiek jest stworzeniem społecznym, stadnym.
     • Porównywali społeczeństwo do ula, a ludzi do pszczół.
     • Pytali: czy możemy wiedzieć, kim jest człowiek, nie wiedząc, jakie miejsce zajmuje w ulu?
     • Musimy najpierw poznać strukturę społeczną ula, i dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć, kto kim jest.
    • Nie zauważali jednak fundamentalnej różnicy:
     • Prawdopodobnie zwierzęta nie tworzą ani nie wybierają sobie struktury społecznej.
     • A u ludzi struktura społeczna jest kwestią ich twórczości – ludzie wymyślają ją sobie.
    • Analizując jednak w ten sposób społeczeństwo ludzkie, trzeba powiedzieć tak:
     • Nie sposób zrozumieć, czym jest jednostka, nie wiedząc, jaka jest jej rola społeczna.
     • A role społeczne definiujemy jako sposoby życia, które realizują pewne cele społecznie ważne.
    • I starożytni w ten sposób rozumieli moralność (przed Arystotelesem).
     • Moralność rozumieli przez pryzmat roli społecznej, a nie ogólnie.
     • Np. my uważamy, że nie wolno kłamać, a taki Ateńczyk spytałby od razu: a żołnierz, który dostał się do niewoli? On przecież powinien.
     • Nie posiadali pojęcia dobroci moralnej.
      • Dla nich dobry znaczyło głupkowaty, naiwny.
     • Dopiero dzięki Platonowi i Arystotelesowi pojęcia takie, jak „dobry” czy „człowiek” nabrały sensu oderwanego trochę bardziej od ról społecznych.
    • Dlatego Grecy, kiedy zrobili coś złego moralnie, nie mieli poczucia winy, a tylko poczucie wstydu.
     • Winę można mieć wtedy, gdy istnieje przepis, i gdy ten przepis się złamie.
     • A Grecy myśleli o moralności nie w kategoriach przepisów, a ról społecznych.
     • I ktoś, kto nie robił czegoś, czego od niego oczekiwano jako od osoby pełniącej pewną funkcję w społeczeństwie, był oszustem – udawał kogoś innego.
     • Oszukiwał i siebie, i innych.
     • I w tym momencie przychodziło pytanie: kim ja jestem?
     • To był problem z własną tożsamością: którą rolę społeczną grać?
     • Jeżeli analogicznie jak Antygona, człowiek współczesny będzie musiał wybrać między dwoma wykluczającymi się obowiązkami, wyobrazi sobie siebie po środku, z jednej strony jeden obowiązek, z drugiej – drugi.
     • A starożytny widziałby wtedy jeden obowiązek z jednej strony, drugi z drugiej, a siebie – nie!
      • Nie miałby swojego „ja”, bo „ja” definiowane było przez te obowiązki, człowiek właściwie był rolą społeczną.
 • Arystoteles to myślenie rewolucjonizuje:
  • Buduje pojęcie człowieka nie poprzez rolę społeczną przez niego graną, ale człowieka w ogóle, człowieka jako człowieka.
  • I odpowiednio do tego modyfikuje pojęcie „dobry”.
 • W tym celu odwołuje się do swojej metafizyki, która mówi, że każdy obiekt w świecie ma swój cel.
  • Cel ten nie jest rozumiany jako miejsce, które należy osiągnąć, czy rzecz, którą należy zrealizować.
  • Jest to pewien stan tej rzeczy, który jest właściwy / normalny.
  • Np. naturalny / właściwy stan człowieka jest stanem rozkwitu.
   • W tym stanie wszystkie potencjalności jednostki i wszystkie możliwości zostają zrealizowane.
   • To taki człowiek, jakiego można wysłać w kosmos jako wzór…
   • Czyli człowiek, jak się patrzy.
 • Mniej więcej ten stan Arystoteles nazywa szczęściem.
  • Szczęście u Arystotelesa nie jest, jak współcześnie, rodzajem zadowolenia, stanem, w którym wszystkie potrzeby i pragnienia są zaspokojone.
   • Bo taki stan jest to stan czysto psychiczny, który każdy może osiągnąć w inny sposób.
   • Arystoteles człowieka szczęśliwego widzi jako w pełni rozwiniętego, którego cały potencjał został zrealizowany.
   • Ten potencjał jest realizowany u Arystka nie tylko przy udziale czynników wewnętrznych, ale i zewnętrznych.
  • Tych czynników / cech Arystek wymienia wiele, a między innymi:
   • Dostatek.
    • Człowiek, który żyje w nędzy, żyje poniżej godności ludzkiej.
    • Chodzi tu o zaspokojenie podstawowych potrzeb, by zająć się czymś ważnym.
   • Przyjaciele / rodzina.
    • Człowiek jest istotą społeczną – samotnik / odludek nie może być szczęśliwy, bo więdnie.
   • Wykształcenie.
    • Człowiek bez wykształcenia nie rozwija swoich zdolności rozumnych, które odróżniają go od zwierzęcia (wg Arystka) – czyli żyje jak zwierze.
   • Zdrowie.
    • Człowiek chory jest godny pogardy (nawet nie politowania).
   • Zadowolenie.
    • Czyli to, co my nazywamy całym szczęściem.
   • Cnoty.
    • Nabyte cechy charakteru, które powodują, że kto je posiada, ten postępuje tak, jak należy (uczciwość, skromność).
   • Inne, przez nas trudne do zaakceptowania:
    • Bycie mężczyzną.
    • Szlachetne pochodzenie.
  • Te wszystkie rzeczy jest dobrze mieć nie dlatego, że dzięki nim człowiekowi jest miło, ale one są WARUNKIEM bycia szczęśliwym.
  • Są to ELEMENTY SKŁADOWE szczęścia, a nie przyczyny szczęścia.
   • My np. uważamy, że kalecy mogą być szczęśliwi (odludki, nędzarze).
   • Starożytni – nigdy; dla nich kalectwo degradowało.
  • O ile jednak wszystkie te rzeczy zależą w mniejszym lub większym stopniu od szczęścia, o tyle cnoty (czyli cechy charakteru oceniane pozytywnie) możemy sobie załatwić sami i tylko sami.
  • Tak jak dla nas do przyjęcia, a dla Arystka sprzecznością jest twierdzenie, że biedak czy kaleka może być szczęśliwy (dyspozycja zewnętrzna),…
  • …tak i jest w przypadku stwierdzenia, że kanalia, złoczyńca może być szczęśliwy (dyspozycja wewnętrzna – cecha charakteru).
  • O ile jednak inne rzeczy są kwestią trafu, to cechy są wyłącznie kwestią wyboru.
  • Cnoty są to stałe dyspozycje / nawyki.
   • Czasami mówi się: dobry człowiek, ale źle postępuje.
   • To jest u Arystka sprzeczność:
    • Bo dobry, to mający nawyk dobrego postępowania.
   • To, czy ktoś ma cnotę / nawyk, możemy sprawdzić, rozpatrując jego dotychczasową działalność.
   • Tylko w ten sposób można stwierdzić, czy ktoś jest sprawiedliwy, prawdomówny – bo działał dotąd sprawiedliwie, mówił prawdę.
  • Bo dla Arystka posiadać cnoty moralne to nie posiadać dob®ą duszę, ale po prostu dobrze działać.
  • Analizując czyjeś działanie dzisiaj, koncentrujemy się na tym działaniu właśnie, na jego konsekwencjach…
  • U Arystotelesa nie można ocenić czyjegoś działania w oderwaniu od osoby tego, kto tego działania dokonał.
   • Ważne jest, jakie życie człowiek ten wiódł do tej pory.
   • Czyli nawet, jeżeli ktoś, kto zawsze mówi prawdę, raz skłamie, to kłamstwo to też zostanie uznane za akt prawdomówności (np. skłamanie w imię współczucia).
   • Wartość działań w teorii cnót zależy od cech charakteru działającego (czyli od wykształconych przez niego nawyków).
   • Czyli to, że ktoś dobrze postępuje, u Arystka oznacza, że posiada pewien nawyk dobrego postępowania.
 • Dobre nawyki tworzy się poprzez robienie tego, co robią ludzie, którzy dany nawyk już posiadają.
  • Ten, kto chce postępować cnotliwie, powinien postępować tak, jakby był człowiekiem cnotliwym.
   • Tak jak z papierosami – najpierw jest nieprzyjemnie.
   • Potem daje radę z tym żyć.
   • Aż w końcu nie daje rady żyć bez tego.
  • Docelowo – działanie będące przedmiotem nawyku zaczyna sprawiać satysfakcję (w tym przypadku – cnotliwe życie).
   • Każdy sukces zachęca i motywuje do dalszej pracy.
   • Każda porażka zniechęca.
   • Jak z paleniem.
  • Tak nabywa się cnót - poprzez ćwiczenie.
 • Jak odróżnić jednak, co jest właściwe, a co nie?
  • Trzeba obserwować ludzi postępujących dobrze, i postępować tak jak oni.
  • Wtedy, według Arystka, zauważymy pewną prawidłowość:
   • Ludzie postępujący właściwie unikają skrajności, trzymają się środka.
   • Jednak środek jest w każdym przypadku inny:
    • Np. hojność.
     • Zbyt mało – to skąpstwo.
     • Zbyt dużo – rozrzutność.
     • Jednak dla każdego przypadku ten środek będzie w innym miejscu: trzeba go odszukać, patrząc przez pryzmat zarówno możliwości obdarowującego, jak i potrzeb obdarowanego.
  • Co charakterystyczne: badając, czy dane działanie jest słuszne, nie izolujemy tego działania od całego życia danego człowieka, ale patrzymy, jak on żył do tej pory – czy to działanie jest wyjątkiem, czy prawidłowością w jego życiu.
  • Nie można odrywać działania od działającego.

Św. Tomasz z Akwinidzyna Dolnego.

 • Przejmuje arystotelesowski sposób myślenia, ale wprowadza kilka fundamentalnych modyfikacji:
  • Szczęście przenosi w inne miejsce.
   • Szczęście, ów stan pełnego rozkwitu, dotyczy duszy, i ma miejsce w Niebie – jest to zbawienie.
   • Jednak życie doczesne tez jest ważne – ono bowiem sprawia, że jesteśmy godni lub niegodni zbawienia.
   • Czyli miernikiem tego, czy żyje się tak, jak należy, jest osiągnięcie zbawienia.
  • Wprowadza dwa rodzaje cnót.
   • Cnoty kardynalne:
    • Wiara.
    • Nadzieja.
    • Miłość.
   • Cnoty zwykłe.
   • Należy zwrócić uwagę na to, że cnoty kardynalne nie są stanami umysłu, a cnotami właśnie.
    • Czyli bycie człowiekiem silnej wiary polega na działaniu w pewien sposób.
  • Wprowadza pojęcie prawa moralnego.
   • Prawo naturalne – to takie, które można wywieść rozumem z samej analizy tego, czym jest człowiek.
   • Brzmi ono: „Czyń dobro, unikaj zła”.
   • Z niego wywieść można trzy następne:
    • Prawo miłości samego siebie.
     • Należy troszczyć się o siebie stosownie do tego, jaka jest natura ludzka.
     • Czyli zaniedbywanie siebie jest występkiem.
    • Prawo miłości bliźniego.
     • Należy troszczyć się o bliźniego.
    • Prawo miłości Boga.
     • Są to uszczegółowienia tego prawa.
     • Wynikają z trzech aspektów istnienia: indywidualnego, społecznego, w relacji z Bogiem.
  • I z tych zasad św. Tomasz wyprowadza Dziesięcioro Przykazań.
 • Jaka jest relacja między cnotami a prawem naturalnym?
  • Obecnie prawo naturalne przyjęło formę dominującą w debatach moralnych chrześcijan.
  • Ale tym, co jest szczególnie specyficzne dla myślenia chrześcijańskiego, jest nacisk na cnoty – a nie na przepis.
   • Mówi się, że coś jest sprzeczne z prawem naturalnym.
   • Zapominając, że prawo naturalne jest wskazówką, jak należy postępować, żeby wyćwiczyć u siebie odpowiednie cnoty.
    • Ale fundamentalne jest w chrześcijaństwie myślenie w kategoriach cnót, cech charakteru.
    • Prawo naturalne jest tylko podpórką, ma charakter edukacyjny.
    • Przepis, jakim są przykazania moralne, powinny być pomocą, a nie całym wyposażeniem chrześcijanina.
 • Biblia prezentuje dwa podejścia:
  • W Starym Testamencie jest podejście legalistyczne: prawo jest podstawą myślenia moralnego.
  • W Nowym Testamencie jest myślenie w kategoriach cnót: to, jak postępujemy, kim jesteśmy, a nie – czy respektujemy zasady, czy nie.
 • Św. Tomek musiał te dwie postawy ująć w jednym.
  • Takie relacje, jakie ustanawia pomiędzy nimi, służą połączeniu tych tradycji.
 • Zdumiewające, że chrześcijanie zapomnieli o tym, co najważniejsze:
  • Chodzi o kształtowanie charakteru,
  • A nie o to, by spełniać przepisy.
  • Zachowali tę świadomość chrześcijanie prawosławni.
 • Ponieważ doskonałość moralna wyraża się w cechach charakteru, a nie w wypełnianiu przepisów.

Kant

 • Urodził się rodzinie pietystów.
 • Pietyzm to odłam luteranizmu, w którym podstawową cnotą jest troska o bliźniego i pokora.
 • Stąd ogromne przywiązanie do obowiązku i czynienia-tego-co-do-mnie-należy.
 • Kant próbuje znaleźć etykę, która:
  • Nie byłaby zakorzeniona w standardach społecznych, jak u Arystotelesa.
  • Nie byłaby zakorzeniona w przekonaniach religijnych.
  • Ale byłaby niezależna od tamtych, a jednocześnie pozwalała je skorygować.
   • Żeby pozwalała stwierdzić, czy nakazy formułowane w ramach odpowiednich religii są trafne.
 • Kant myśli:
  • Jeśli będziemy w stanie stwierdzić samodzielnie, co jest dobre, będziemy wówczas w stanie stwierdzić, która religia jest prawdziwa.
 • Kant odwraca w ten sposób tradycyjne relacje między religią a etyką.
  • Tradycyjnie religia dostarczała fundamentu dla przekonań etycznych.
   • Bóg mówi, co jest dobre.
   • Bóg prezentuje wzorzec moralny do naśladowania.
  • Kant proponuje, by:
   • Najpierw uzasadnić etykę.
   • By na tej podstawie „wybrać”, które z wyznań jest trafne.
    • To, które zaleca nam robienie tego, co uznajemy niezależnie za słuszne.
 • Skąd brać zatem te przeświadczenia moralne?
  • Z rozumu.
   • Zasady moralne można wyprowadzić z refleksji intelektualnej.
  • W ten sposób każdy z nas mógłby dojść do tych właściwych przekonań, bez konsultowania swojej opinii z innymi.
  • Jednocześnie wszyscy doszliby do tych samych przekonań.
  • To jest ideał Kanta.
 • W ten sposób Kant przedefiniowuje pojęcie wolności jednostki.
  • Tradycyjnie pod pojęciem wolności rozumie się swobodę wyboru działania.
   • Jestem wolny = postępuję tak, jak postanowiłem.
  • Ale czy namysł nad tą decyzją jest wolny?
   • Jeśli nie, to i wolność działania jest pozorna.
  • Kant postuluje nie tylko wolność w sferze działania, ale i myślenia.
   • Wolny człowiek nie tylko robi to, co chce.
   • Ale w sposób racjonalny kieruje swoimi wyborami.
  • Racjonalność u Kanta jest utożsamiana z wolnością.
   • Być wolnym i racjonalnym oznacza to samo.
 • Kant wychodzi od kwestii potocznych przekonań moralnych.
  • Nie interesuje go jednak treść tych przekonań.
  • Ale jak się do nich dochodzi.
 • Bada pojęcie, które w jego czasach funkcjonowało jako pojęcie potoczne: pojęcie „dobrej woli”.
  • Nadaje jednak temu pojęciu nowy wymiar.
   • Dobra wola jest jedyną rzeczą, która jest dobra bezwzględnie, absolutnie.
   • Jest to dobro bezwarunkowe.
   • Dobrze jest posiadać dobrą wolę zawsze, niezależnie od warunków.
   • Kant wszystkie inne dobre rzeczy nazywa dobrami warunkowymi.
    • Dobra warunkowe to takie, które nie w każdej sytuacji jest warte posiadania.
    • Posługuje się dobrami warunkowymi, by stworzyć pojęcie dobra bezwarunkowego.
    • Do dóbr warunkowych zalicza m. in.:
     • Inteligencję ( nazywa to dowcipem).
      • Dobrze jest być inteligentnym, ale można wyobrazić sobie sytuację, w której lepiej, żeby ktoś był mniej inteligentny.
      • Np. gdyby Hitler był mniej inteligentny…
     • Bogactwo.
      • Dobrze jest być bogatym, ale są sytuacje, w których lepiej nie być...
     • Stanowczość.
      • Gdyby Stalin był mniej stanowczy…
     • Uczynność.
      • Możemy nieświadomie pomóc złodziejowi wynosić ciężkie łupy z muzeum…
    • W tych przypadkach to, czy zrobimy dobrze, zależy od trafu, od tego, czy nam się poszczęści.
    • Kant sądzi, że cechy charakteru nie angażują specjalnie namysłu.
     • Jednak Arystoteles sądził inaczej, a Kant w tym przypadku ma nieco zafałszowane wyobrażenie o tej tradycji perfekcjonistycznej.
  • Kant przeprowadza następującą klasyfikację działań:
   • Twierdzi, że działanie można opisać wg dwu kryteriów:
    • Z punktu widzenia motywacji wewnętrznej działającego.
     • Działający może dokonać danego działania, bo:
      • Uważa, że tak powinno się zrobić (działanie z obowiązku).
      • Tak mu wygodnie (działanie nie z obowiązku).
    • I z punktu widzenia zewnętrznego obserwatora.
     • Obserwator może o obserwowanym działaniu orzec dwojako:
      • Zgadza się z tym, co należy (zgadza się z obowiązkiem).
      • Nie zgadza się z tym, co należy (nie zgadza się z obowiązkiem).
    • Czyli są możliwe cztery sytuacje: Ktoś zrobił…
     • To, co należy, dlatego, że tak należy (to są właśnie działania, które cechuje dobra wola).
      • Ktoś nie ukradł batonika w sklepie, bo uważa, że kraść jest źle.
     • To, co należy, dlatego, że tak wygodnie (działania dopuszczalne).
      • Ktoś nie ukradł batonika, bo widział kamery.
      • To działanie jest bliskie następnej kategorii – byłoby tam zakwalifikowane, gdyby były inne warunki (nie byłoby kamer).
     • To, czego nie należy, dlatego, że tak mu wygodnie (działania złe).
      • Ukradł batonik.
     • To, czego nie należy, dlatego, ze tak należy – jest to przypadek niemożliwy – Kant go wyklucza.
      • Pod warunkiem, że działający wie, co należy, a nie tylko tak mu się wydaje.
    • Tylko działanie pierwsze, motywowane dobrą wolą jest niezależne od warunków zewnętrznych, od okoliczności.
     • Robię to, co trzeba, dlatego, że tak trzeba.
     • Wtedy MUSZĘ postąpić dobrze.
     • I to jest właśnie owa bezwarunkowość dobrej woli.
     • Dobra wola, dobro bezwzględne, jest czymś takim, co pozwala zawsze czynić dobro, bez względu na sytuację.
     • Okoliczności nie mają wpływu na to, co robię, bo to, co kieruje moim wyborem, to gotowość spełnienia obowiązku.
 • Już wiemy, że tylko pragnienie zrobienia tego, co należy, GWARANTUJE, że zostanie zrobione to, co należy.
 • Co w takim razie należy?
  • Trzeba chcieć dobrze, i wiedzieć, co jest dobrze.
  • Kant nie szuka tej cechy w samych działaniach.
  • A w zasadach, wg których się te działania wybiera.
 • Kant dzieli zasady na rozmaite rodzaje.
  • Jednym z rodzajów zasad są maksymy.
  • Maksyma – „prywatna zasada postępowania”.
   • Może obowiązywać przez całe życie, może i w krótszym okresie.
   • Ważne, jest to, że jest to zasada „dla mnie”.
    • Może to być np. taka zasada, że jak od dwu godzin jestem głodny, jestem na mieście i nie mam kasy, to mogę buchnąć batonik.
   • Jak jednak zidentyfikować dobre zasady?
    • Tym, czego szukamy, jest wartość bezwzględna.
     • Czyli to, co zachowuje swój walor niezależnie od okoliczności.
    • Czym byłyby więc zasady, które obowiązywałby wiecznie?
     • W ramach terminologii kantowskiej takie zasady nazywają się prawami.
     • Prawo jest to zasada postępowania, która obowiązuje bezwyjątkowo.
     • Jeżeli zasada jest prawem, to wszystko, co pod nią podpada, podlega regulacji.
     • Nie jest to prawo kodeksowe, ale w znaczeniu szerszym – bezwyjątkowej zasady postępowania.
    • Szukamy więc maksym, które wyglądałyby jak prawo.
     • Czyli takich, które dobrze byłoby mieć zawsze.
     • Czyli jeśli ktoś będzie miał taką zasadę, to w danych okolicznościach zawsze zrobi to, co trzeba.
    • Czyli przekładając na terminologię Kanta:
     • Dobrze postąpię wtedy, jeśli będę robił to, co można rozumieć jako regulowane prawem.
     • Bo prawo obejmuje wszystkie sytuacje danego rodzaju.
     • Prawo, które dopuszcza wyjątki, nie jest dla Kanta prawem, ale regułą.
    • Prawa:
     • Nie zawierają żadnych danych, uszczegółowiających sytuacje, do których się odnoszą.
     • Czyli np. nie zawierają imion własnych…
     • Muszą być tak sformułowane, żeby możliwe było ich wielokrotne stosowanie.
    • Zasada prawna ma się stosować do wszystkich.
    • Wszyscy powinni mieć taką zasadę.
     • Maksyma odnosi się indywidualnie do kogoś, bo np. temu komuś jest tak wygodnie, bo mu się tak podoba.
     • Prawo nie uzależnia tego, co trzeba zrobić od tego, czy tak jest akurat wygodnie, czy się podoba, czy nie.
    • Prawo mówi: Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to nie ważne, czy ci się chce, czy nie chce – musisz zrobić tak a tak.
     • Na tym, wg Kanta, polega obowiązek, zobowiązanie.
     • Jak się jest zobowiązanym, to się robi, to co trzeba, niezależnie od tego, czy się chce, czy nie.
     • Obowiązek reguluje nasze działania i pragnienia, często stając w opozycji do tych pragnień.
     • Być zobowiązanym, to podlegać pewnym ograniczeniom.
    • Konkluzja Kanta:
     • Jeśli postępowanie moralne ma być sensowne, to musimy je rozumieć jako bezwzględnie wartościowe.
     • Czyli musi się ono nie liczyć z naszymi pragnieniami.
     • Chcąc się dowiedzieć, czy dana prywatna zasada / maksyma jest właściwą zasadą, należy sprawdzić, czy mogłaby być prawem.
     • Czyli: czy każdy, kto znalazłby się w takiej sytuacji mógłby uznać, że to jest dobry sposób postępowania w takiej sytuacji.
    • Kant w ten sposób szuka uzasadnienia obowiązku:
     • Jeśli obowiązek jest uzasadniony.
     • To jest uzasadniony dla każdego.
     • Głupio byłoby, gdyby prawa matematyczne były dobre tylko dla niektórych, a dla niektórych nie (np. 2 + 2 = 4 byłoby dobre tylko dla niektórych).
 • Przykład Kanta: dać fałszywą obietnicę:
  • Czy dobrze jest postąpić wg tej zasady.
  • By odpowiedzieć na to pytanie, należy sprawdzić, czy można chcieć, by ta zasada stała się prawem powszechnie obowiązującym?
   • Czy mogę chcieć, aby moja maksyma stała się prawem?
   • Żeby każdy, kto znajduje się w takiej sytuacji, zachował się według tej zasady?
  • Trzeba sobie wyobrazić, że od tej chwili każdy, kto znajduje się w takiej sytuacji, daje fałszywą obietnicę.
  • Kant odpowiada:
   • Jeżeli daję fałszywą obietnicę, to wiem, że w krótkim czasie wszyscy się zorientują, że dałem fałszywą obietnicę.
   • Czyli jeżeli każdy daje fałszywe obietnice, to wszyscy wiedzą, że każdy, kto daje obietnicę, daje obietnicę fałszywą.
   • Jaki więc sens dawać w takiej sytuacji jakiekolwiek obietnice?
    • W takiej sytuacji Kant mówi, że wola jest sprzeczna sama z sobą.
   • W takim świecie nie można byłoby działać:
    • Żeby dać obietnicę, to ktoś musi ją przyjąć.
    • Ale nikt jej nie przyjmie, bo wszyscy wiedzą, że obietnica jest fałszywa.
    • I skoro nikt obietnicy nie chce przyjąć, to i nikt jej nie da.
   • Czyli:
    • Fałszywa obietnica jako prawo wyklucza sama siebie – ale dopiero po uogólnieniu.
    • Fałszywa obietnica jest jednak możliwa jako wyjątek.
     • To nie znaczy jednak, że jest dobra.
     • Właśnie to, że jest złamaniem powszechnie obowiązującego prawa, oznacza, że jest zła.
 • Inny przykład Kanta: świat bez pomagania innym.
  • Taki świat jest możliwy.
  • Ale nie możemy go chcieć, bo każdy człowiek, z racji swojej natury, potrzebuje czasem pomocy innych.
  • Czyli człowiek, który chciałby tak postępować, po uogólnieniu tej zasady, powinien zobaczyć, że jest to chęć niespójna:
   • Nikt nikomu nie pomaga.
   • Ale czasem mi ktoś – tak.
 • Kant twierdzi:
  • Jeżeli jakaś zasada jest niedopuszczalna, to mamy zakaz postępowania w ten sposób.
  • I obowiązek postępowania odwrotnego, przeciwnego.
 • W ten sposób Kant zbudował etykę całkowicie racjonalną:
  • Jest zbudowana na analizie pojęcia „dobrej woli”.
  • Potem przechodzi do pojęcia „obowiązku”.
  • A stąd przechodzi do identyfikacji zasady, która ma rządzić wyborem reguł postępowania.
  • Zasada ta nazywa się imperatywem kategorycznym.
 • Imperatyw kategoryczny ma pięć wersji – podajemy dwie:
  • Postępuj wg takiej maksymy, dzięki której możesz chcieć, aby stała się prawem powszechnym.
  • Imperatyw kategoryczny wymaga, byśmy traktowali ludzi zawsze zarazem jako cel, a nigdy tylko jako środka.
   • Nie możemy innych wykorzystywać, chyba, że tego sami chcą.
   • Czyli działanie dobre to takie, na które inni mogą się zgodzić.
  • Zastanawiając się nad tym, co mamy zrobić, powinniśmy traktować każdego człowieka jako prawodawczego członka państwa celu.
   • Czyli każdy ma być traktowany tak, jakby sam mógł być autorem prawa, wg którego mamy postępować.
   • Jest to element zgody wszystkich (zgody intersubiektywnej, che, che…).
 • Różnie można zapatrywać się na to, że moralność jest kwestią tylko i wyłącznie rozumu.
  • Np. troska o dzieci nie jest wyrazem obowiązku, nie jest nim umotywowana, ale po prostu dobrze jest, że troszczę się o dzieci, bo je kocham.
  • Mąż wierny z obowiązku jest mniej wart, niż wierny z miłości.
  • Jednak takie myślenie wprowadza do świata pewien porządek i przewidywalność – brak było tego światu opartemu wyłącznie na uczuciach.

John S. Mill (XIX w.)

 • Żył w tym samym czasie I miejscu, co Karol Marks, a doszedł do zupełnie innych wniosków:
  • Marks proponował zmianę struktury społecznej.
  • Mill chciał zmienić system sprawowania władzy.
   • Proponował regułę reprezentacji wszystkich grup społecznych we władzach.
 • Jeśli chodzi o etykę, Mill był utylitarystą, czyli zakładał, że wartość działania zależy:
  • Nie od charakteru działającego (Arystek).
  • Nie od tego, czy zostało wykonane w imię obowiązku (Kancik).
  • Ale od jego skutków.
 • Czyli:
  • Chcąc się dowiedzieć, czy dany czyn jest słuszny, musimy zapytać: jakie będą jego konsekwencje?
  • Na czym polega jednak wartość konsekwencji / skutków?
  • Na zaspokajaniu pragnień / preferencji.
  • Skutki są dobre, jeśli przynoszą szczęście / przyjemność.
  • Są złe, jeśli przynoszą przykrość.
  • Działania słuszne to takie, które prowadzą do przyjemności.
  • A niesłuszne – co prowadzą do przykrości.
  • Aby stwierdzić, czy skutki są przyjemne, czy nie, należy dokonać bilansu.
   • Nie ma bowiem działań, których skutkiem jest czysta przyjemność lub czysta przykrość.
   • Zazwyczaj są one mieszane.
   • Należy więc dokonać rachunku użyteczności – zsumować te plusy i minusy.
    • Utylitaryści rzeczywiście potrafią przeprowadzić (na liczbach) rachunek szczęścia.
    • Przy założeniu jednak, że szczęście to zaspokojenie pragnień i potrzeb.
     • To pojęcie szczęścia jest bardzo zubożone ( Arystka utylitarne szczęście to jedynie zadowolenie – jedna część prawdziwego szczęścia spośród wielu).
     • Opieranie etyki na tak wąsko rozumianym szczęściu powoduje, że szczęście ma tylko charakter ilościowy.
     • Tzn. wszystko jest dobre, o ile zwiększa przyjemność.
     • Ale przecież nie jest nam wszystko jedno, z kim i jak te pragnienia zaspokajamy.
   • Wobec takich zarzutów Mill stworzył podział na przyjemności niższe i wyższe:
    • Wyższe – takie, które się później wyczerpują.
    • Niższe – które się wyczerpują szybciej.
     • Mówi o tym zasada malejącej użyteczności krańcowej:
      • Każda kolejna jednostka jakiegoś dobra jest względnie mniej wartościowa, niż poprzednia.   
    • Można to przyrównać do przyjemności intelektualnych i cielesnych.
     • Nawet najmniejsza ilość przyjemności wyższych jest więcej warta niż największa przyjemności niższych.
     • Na taką konsekwencję trudno się wielu zgodzić.
     • Najlepiej byłoby je godzić i doznawać ich jednocześnie.
      • Ale w życiu tak nie ma – trzeba wybierać, i stąd właśnie te zasady.
    • Te zasady wyrastają z przyjętego założenia, że istnieje podział psyche / soma.
    • A to ni prawda – to nie ciało chce, czy dusza. To JA chcę!

Ostatnie jego zdanie: Dziękuję Państwu, to wszystko co miałem Państwu do powiedzenia. Zapraszam więc na TEN…

Słaby jest?

Części cyklu:


Udostępnij znajomym:

dodaj na Facebook prześlij przez Messenger dodaj na Twitter dodaj na LinkedIn

PRZERWA NA REKLAMĘ

Zobacz artykuły na podobny temat:

Sport w rodzinnej atmosferze

Piotr Legutko
Łatwo łapać za słowa kogoś, kto relacjonuje mecz na żywo, ale to nie słowotok i bełkot tak naprawdę kompromitują następców Ciszewskiego. Gorsze jest lekceważenie widza. Źródło: Nowe Państwo.

Media upraszczają obraz świata

Jarosław Jakimczyk
Środowisko dziennikarskie wpatruje się z uporem godnym lepszej sprawy we własny pępek, z drugiej strony coraz częściej to właśnie dziennikarze zastępują w mediach prawdziwych ekspertów.

Metodyka prowadzenia warsztatów dziennikarskich

dr Lidia Pokrzycka
Podstawy dziennikarstwa prasowego, propagandy i perswazji - elementy edukacji medialnej. <i>Materiały Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina</i>

Przefajnione media

Jakub Halcewicz-Pleskaczewski
Nie sposób inaczej, jak tylko wielkimi oczami, zareagować na komentarz Agnieszki Kublik z "Gazety Wyborczej" o zmianach na rynku telewizyjnych serwisów informacyjnych. [Źródło: Merkuriusz Uniwersytecki].

Dziennikarska hipokryzja

Daniel Szmalenberg
Być może śmierć Waldemara Milewicza przyczyni się do zmiany postrzegania pracy dziennikarza przez samych dziennikarzy, jak i przez odbiorców mediów. Być może stanie się tak dlatego, że Milewicz nie był <i>jakimś dziennikarzem</i>. Był postacią znaczącą w polskich mediach. [Źródło: Merkuriusz Uniwersytecki].

Sztuka robienia wywiadu - kontekst wojny

Patrycja Kierzkowska
Tym razem zaprezentuję sztukę robienia wywiadu w kontekście… wojny. Tak! Wywiad to sztuka wojny. I nie przypadkiem kojarzysz (lub nie) to z Sun Tsu “Sztuka wojny”.

ONKOMOCNI. Czternaście wzruszających wywiadów o walce z rakiem

BARD
Dlaczego w klinice onkologicznej pachniało morzem i komu szpital kojarzy się z lotniskiem? Jak przeżywa chorobę trzylatek? Jak smakuje chemioterapia? Mama czy tata – kogo widzi się częściej przy łóżku chorego dziecka? Wszystkiego dowiecie się ze szczególnej książki „ONKOMOCNI – 218283* – Potęga Wspomnień”.

więcej w dziale: Warsztat reportera

dołącz do nas

Facebook LinkedIn X Twitter Google RSS

praca w mediach

Wydawca, influencer
Whitepress Dziennikarz
oferty mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich Więcej

reklama

rectangle Broń.pl
Rozlicz PIT i przekaż 1,5% na projekty fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty

zarabiaj

Zarabiaj przez internet

więcej ofertReporterzy.info

Dla głodnych wiedzy

Nasze serwisy

Współpraca


© Dwornik.pl Bartłomiej Dwornik 2oo1-2o24