menu szukaj
tygodnik internetowy ISSN 2544-5839
nowe artykuły w każdy poniedziałek
tytuł monitorowany przez IMM i PSMM
zamknij
banner OOO Przekaż Datek

18.01.2001 Warsztat reportera

Filozofia. Wykład I

Krzysztof Dowgird

Wykłady Magisterskiego Zaocznego Studium Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.

Filozofia, wykład I

Filozofia, w głównej mierze, polega na badaniu relacji między pojęciami.

 • Analizy pojęciowe, na których opiera się filozofia, polegają na tym, by sprawdzić, czy i co dana wypowiedź znaczy.
  • Czyli: czy można związać z nią jakieś wyobrażenie.
 • Np.: mam psa, który jest jednocześnie biały i brązowy.
  • To jest bez sensu.
 • Przyjęło się rozdzielać informację od komentarza.
 • Istnieją jednak poważne argumenty za tym, by sądzić, że jest to oszukiwanie samego siebie.
 • Ludzie wierzą w to, że najbardziej obiektywnego opisu świata dostarczają nauki (fizyka…)
 • Co to jednak znaczy: obiektywny?
  • OBIEKTYWIZM WYŚRUBOWANY.
  • Opis obiektywny to taki, którego treść nie zależy od tego, kto opisuje.
   • Wszyscy posługujemy się językami naturalnymi.
    • Sensy słów, ich dobór zostały ukształtowane przez wieki tradycji, to, jakimi jesteśmy itd.
    • To powoduje, że wszelkie opisy w tych językach są nieobiektywne.
   • Czyli opis obiektywny może powstać w języku, który nie ma tego bagażu, nie zależy od użytkownika.
   • Kim jest ten ktoś, kto miałby używać tego języka?
    • Nikim.
   • Żeby język opisu był obiektywny, nie powinno być nikogo, kto miałby coś na myśli używając go.
  • Opis obiektywny powinien być w języku, w którym nikt by nie mówił.
   • Słowa takiego języka nic by nie znaczyły,...
   • …bo znaczenie słowa to wyobrażenia, jakie ktoś wiąże z tym słowem.
   • Czyli język, którego nikt nie używa, nic by nie znaczył.
  • OBIEKTYWIZM W ZNACZENIU SŁABSZYM / POTOCZNYM.
  • Nie jest prawdą, że obiektywny – w tym znaczeniu – to pozbawiony emocji.
  • Nie można obiektywnie ocenić dzieła sztuki, nie będąc w odpowiednim stanie emocjonalnym (chyba coś nie tak…)
 • Czyli: jeżeli filozofię będziemy rozumieli jako badanie zależności pojęciowych (z punktu widzenia ich sensowności), to rezultaty tego rodzaju badań będą miały dosyć ograniczony walor.
  • Konkluzje sformułowane na podstawie twierdzeń w jakimś języku również nie będą miały waloru uniwersalnego.
  • Czyli to, że uznamy np. jakiś problem za pozorny, to nie znaczy, że on zawsze takim pozostanie.
  • Może się to zmienić w wyniku przewartościowania pojęć.
   • Tak jak niegdyś filozofowie zachodni koncentrowali się na dowodzie na istnienie Boga.
   • Aż doszli do przekonania, że próba rozwiązywania tego problemu, bo Bóg jest „nie z tego świata”, a dowodzić możemy tylko o rzeczach z tego świata.
   • Dowody dotyczą nauki, a Bóg to sprawia wiary.
   • Wtedy zajęli się szukaniem racjonalnych podstaw, by wierzyć.
 • Filozofia nie jest nauką.
  • Nauka ma określony obiekt badań i metodę badawczą (np. fizyka).
  • Filozofia nie ma ani metody, ani obiektu.
   • Można od biedy powiedzieć, że obiektem są pojęcia, ale:
    • Nie tyko one.
    • A jeśli nawet, to dotyczą bardzo wielu rzeczy.
 • Podział filozofii – dokonać go można ze względu na pytania, jakie się zadaje.
  • Epistemologia – teoria poznania.
   • Pytania o nasze możliwości poznawcze.
   • Dotyczy np. standardów poprawności: dlaczego, mimo iż w różnym świetle przedmioty różnie wyglądają, analizujemy przedmioty w świetle białym.
  • Ontologia - teoria bytu.
   • Będziemy epistemologię omawiali razem, bo:
    • Trzeba wiedzieć, jak poznawać, żeby się dowiedzieć, co jest.
    • Ale to oznaczałoby, że sposób poznawania wybieramy niezależnie od właściwości tego, co poznajemy.
    • Czyli oznaczałoby to, że istnieje jedna metoda do poznawania wszystkiego.
    • W rzeczywistości obu czynności dokonujemy jednocześnie.
  • Etyka - problematyka moralności.
  • Estetyka – teoria piękna.

EPISTEMOLOGIA + ONTOLOGIA

 • Co to znaczy: wiedzieć?
 • Atrybuty wiedzy:
  • Pewność – nie jest obiektem zainteresowania filozofii, a psychologii.
   • Bez sensu jest stwierdzenie: chyba wiem.
  • Prawda – teoria prawdy (na czym polega to, że przekonanie, które jest przedmiotem wiedzy, jest prawdziwe).
   • Jak się coś wie, to powinno to być prawdziwe.
   • Jeżeli się wie coś, co jest fałszem, to się tak naprawdę tego nie wie, tylko się myśli, że się wie.
  • Argumentacja – metodologia (w jaki sposób należy dochodzić do przekonań prawdziwych, które wywołują w nas pewność).
   • Dowód służy do tego, żeby uzyskać pewność.
   • Argumentacja ta musi uprawniać do pewności.
 • Metodologia – sposoby osiągania przekonań prawdziwych.
  • Skąd wiedzieć, jaki jest właściwy sposób dowiadywania się? Ano, trzeba się tego dowiedzieć.
   • Nie ma rozwiązania dla tego problemu.
   • Można podejść realistycznie i zapytać: czy może w ogóle istnieć metoda dobra do uzyskiwania przekonań o wszystkim?
    • Wiele wskazuje, że nie.
    • Np. fakt, że istnieje kilka rodzajów nauk:
 • Nauki dedukcyjne (matma, logika).
  • Posługują się dedukcją.
  • Rozumowanie dedukcyjne jest niezawodne, przestrzega reguł logiki.
  • Prawdziwe przesłanki oznaczają koniecznie prawdziwy wniosek.
 • Nauki empiryczne (biologia, astronomia).
  • Dominuje w nich rozumowanie indukcyjne.
  • Jest zawodne – na podstawie prawdziwych przesłanek można wysnuć fałszywy wniosek.
 • Humanistyczne (cała reszta).
 • Nauki dedukcyjne:
  • Nauka dedukcyjna tworzy system dedukcyjny.
  • Składają się nań:
   • Aksjomaty (zdania przyjęte bez dowodów, a nie pewniki).
   • Terminy pierwotne (specyficzne dla danej dziedziny pojęcia, które się definiuje).
   • Definicja wyrażenia sensownego (pokazuje, jakie wyrażenia są w danym systemie uprawnione).
    • Zazwyczaj podaje się wzorcowe wyrażenie sensowne, i podaje się reguły pozwalające takie wyrażenia tworzyć.
   • Reguły dowodzenia / przekształcania (zasady przekształcania wyrażeń sensownych).
    • Istnieje zasada, że przekształcanie wyrażenia sensownego zgodnie z regułami przekształcania daje inne wyrażenie sensowne.
    • Składają się na nie prawa logiki + inne reguły specyficzne dla danej dziedziny.
  • System dedukcyjny gwarantuje prawdziwość wniosku.
  • Systemów dedukcyjnych nie możemy zastosować do wszystkiego, bo:
   • Zajmują się rzeczami bardzo prostymi.
   • Od początku zdefiniowanymi.
   • Są to rzeczy wymyślone, a nie odkrywane w świecie.
   • Zawsze dają prawdę, ale nie dają nowej wiedzy.
 • Nauki empiryczne:
  • Posługują się wnioskowaniem indukcyjnym.
  • Wnioskowanie indukcyjne można podzielić na dwa rodzaje:
   • Indukcja enumeracyjna (przez wyliczenie).
     • Na podstawie serii obserwacji dokonuje się uogólnienia.
     • Np. oglądamy łabędzie (np. 100), wszystkie są białe, więc mówimy, że łabędzie są białe.
     • A okazuje się, że w Australii są czarne (Ola twierdzi, że zasada ta nie dotyczy również i Majorki).
    • Może być:
     • Niezupełna – na podstawie określonej liczby przypadków wnioskujemy o wszystkich.
     • Zupełna – wyliczamy wszystkie przedmioty, które należą do danej klasy.
      • Ale to bez sensu, bo naszym celem było stworzenie twierdzenia uniwersalnego po to, żeby nie rozpatrywać każdego przypadku, i żeby móc przewidywać, co będzie i wyjaśniać, co było. Na podstawie ogólnych prawidłowości.
   • Cały cymes w tym, jak przejść od tych wielu przesłanek szczegółowych do wniosku ogólnego.
   • Tu pojawia się K.R.Popper i jego...:
   • Metoda hipotetyczno – dedukcyjna.
    • Popper zakwestionował indukcję enumeracyjną.
     • Stwierdził, że to, co nazywaliśmy wnioskowaniem opartym o analizę jakiejś grupy przypadków, to żadne wnioskowanie, a po prostu zamiana jednego słowa w zdaniu.
     • Zamiast mówić: ten i ten jest taki, mówimy: wszystkie są takie.
     • Zmiana słowa w zdaniu, to nie wnioskowanie.
    • Popper czynność, jaką wykonujemy, nazwał rozumowaniem hipotetyczno – dedukcyjnym i wytłumaczył ją w całkiem inny sposób.
     • Najpierw stawiamy hipotezy (zawsze jest tak a tak), wymyślone zdania ogólne (jak wymyślone – to sprawa dla psychologów, a nie filozofów).
     • Drogą rozumowania dedukcyjnego wyprowadzamy konkluzję z tej tezy (planujemy eksperyment – wnioskujemy, co powinno, według naszej początkowej hipotezy, zdarzyć się po przeprowadzeniu poszczególnych czynności).
     • Przeprowadzamy eksperymenty, i na ich podstawie stwierdzamy, czy ogólna hipoteza, postawiona na początku się sprawdziła, czy też nie.
     • To, że hipoteza się sprawdziła, nie oznacza wcale, że jest prawdziwa.
    • Specyfika podejścia Poppera polega na tym, iż dzieli on hipotezy na:
     • Fałszywe.
     • Takie, których fałszywości nie okazano.
    • W praktyce nie jest tak, że hipotezę, która okazała się podczas milionowego eksperymentu fałszywa, wywalamy do kosza.
     • Zazwyczaj wtedy usztywniamy tę hipotezę, czyli obwarowujemy ją warunkami ograniczającymi jej zastosowanie.
      • Sprawdzamy, czym ten nieudany eksperyment różnił się od miliona udanych.
     • Innym rozwiązaniem jest zawężanie prawdziwości.
      • Oznacza to, że formułę:
       • Zawsze, jeżeli A, B i C, to...
      • Zamieniamy na:
       • Zawsze, jeżeli A, B, C i D, to…
      • Ograniczamy ją w jej ogólności.
    • Hipotezy muszą wiązać się z wiedzą dostępną nam do tej pory.
    • Hipoteza jest tym lepsza, im trudniej ją obalić.
     • A paradoksalnie, im hipoteza śmielsza, im mamy mniejszy dostęp do danych, pozwalających na jej weryfikację.
     • Czyli, im hipoteza „głupsza”, tym lepsza.
    • Frapujące w tym systemie jest to, że nigdy nie mamy tej PRAWDY – zawsze jesteśmy blisko niej, ale nigdy nie ma 100 %. Zawsze istnieje możliwość wykonania doświadczenia czy znalezienia świadectwa, które mogłoby naszą tę hipotezę obalić.
    • Istnieje przecież nieskończona ilość czynników wpływających na obiekt naszej hipotezy.
   • Thomas Kuhn, inspirowany dokonaniami Poppera, posunął tę teorię o krok dalej.
    • Rewolucje naukowe polegają nie tylko na formułowaniu nowych teorii i hipotez, ale głównie na zmianie schematu pojęciowego, systemu myślenia.
    • Co jakiś czas dokonuje się rewolucja w nauce powodująca, że cały system pojęć jest rozumianych na nowo.
    • Potem następuje moment walki konserwatystów (uprawiających naukę w dotychczasowej formie i posługujących się pojęciami rozumianymi w dotychczasowy sposób) z rewolucjonistami (proponującymi nową naukę, nową teorię, posługującymi się pojęciami, które można zrozumieć jedynie w ramach tej teorii).
    • I nie mogą się dogadać, bo posługują się inną aparaturą pojęciową.
    • Jeżeli walkę tę wygrają rewolucjoniści, ich nauka staje się tą główną, wyjaśnia zagadki wyjaśnione dotychczasową nauką, wyjaśnia także jakieś nowe, ale pozostawia też jakieś zagadki niewyjaśnione.
    • Wtedy pojawiają się kolejni rewolucjoniści, itd...
   • Przykład:
    • Kiedyś istniała teoria flogistonu (substancji, która znajdowała się we wszystkim).
    • I zgodnie z tą teorią spalanie polegało na uwalnianiu się flogistonu.
    • I to wyjaśniało, dlaczego spalone resztki maja mniejszą objętość od substancji przed spaleniem.
    • Jednak były i przypadki odwrotne, z którymi nie wiedziano, co zrobić – kiedy resztek było więcej, niż przed spaleniem (zwłaszcza, jeżeli odbywało się to w zamkniętym naczyniu).
    • I wtedy przyszła teoria spalania tlenowego – polegającego na wiązaniu tlenu, a nie uwalnianiu flogistonu.
    • To wyjaśniało sytuacje, w których resztek było więcej, ale nie te, w których resztek było mniej.
    • Wtedy wykonano spalanie w zamkniętej kolbie, i okazało się, że nic się nie zmieniło – przed spalaniem było tyle samo, co i po spalaniu.
    • Można to było interpretować dwojako:
     • Flogistonowcy mówili: No tak, bo flogiston został zamknięty w bańce, i nie miał dokąd uciec.
     • A tlenowcy – wiadomo.
    • Czyli interpretacja zależy od teorii.
   • Inny przykład:
    • Gdyby powiedzieć Kolumbowi, że odkrył Amerykę, a nie Indie, argumentując, że przecież ci ludzie wyglądają inaczej, niż Hindusi, to on mógłby powiedzieć: No tak, bo to są Hindusi z drugiej strony.
    • Te same dane empiryczne są inaczej interpretowane w ramach innego systemu pojęciowego.
    • A w ramach systemu Kolumba nie istniało nic takiego, jak Ameryka.
  • System pojęciowy kształtuje naszą percepcję świata, ale percepcja świata również kształtuje nasze pojęcia.
   • Nowe fakty każą nam tworzyć nowe pojęcia.
   • Ale w ten sposób zaciera się granica między teorią a danymi, które mają ją potwierdzać.
   • Ponieważ w zależności od danych posługiwać się będziemy różnymi teoriami.
  • Ludziom się wydaje, że teoria sobie, a praktyka sobie, a w rzeczywistości jeżeli czegoś nie ma w naszym systemie pojęciowym, tego nie zobaczymy.
  • Nie jest więc tak, że teorię budujemy sobie na podstawie obiektywnego oglądu świata.
  • Dlatego rewolucyjne teorie tak trudno załapują.
   • Ile mogło być proponowanych teorii, które były naprawdę dobre, a nie załapały...
  • Dlaczego niektóre teorie załapują, a niektóre nie?
   • Bo są bliższe prawdy?
   • Bo są bliższe obowiązujących?
   • Bo są prostsze (dlatego zwyciężył Kopernik nad Ptolemeuszem) ? • Teoria prawdy  - które przekonania są prawdziwe.
   • To już na następnym wykładzie.

Części cyklu:


Udostępnij znajomym:

dodaj na Facebook prześlij przez Messenger dodaj na Twitter dodaj na LinkedIn

PRZERWA NA REKLAMĘ

Zobacz artykuły na podobny temat:

Psychologia reklamy w pigułce

Sylwia Dąbkowska
Reklama jest wszędzie - w mediach, na ulicach, w budynkach, nawet w toaletach. Nie jest jednak wymysłem współczesnych. Już w ruinach starożytnych Pompejów odkryto ściany domów pokryte ogłoszeniami najlepszych łaźni i mleczarni. [Źródło: Merkuriusz Uniwersytecki].

Afganistan. Konflikty wojenne w mediach - bohaterowie i czarne charaktery

Agnieszka Osińska
Bohaterowie i czarne charaktery, czyli o kreowaniu wizerunku Georga Busha, Rudolpha Gulianniego, Osamy Bin Ladena oraz Talibów w Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej i Trybunie.

Telewizyjne polowanie na dzieci

Ewa K. Czaczkowska
Reklam adresowanych do dzieci jest coraz więcej. W ostatnim roku ich liczba w telewizjach wzrosła o ponad jedną trzecią.

Apogeum telewizji

Michał Chmielewski
Prawie każdy nowy program opiera się na podglądaniu. Twórcy nie mają już ciekawszych i barwniejszych pomysłów na programy. Problemem są też telewidzowie, którzy niczego więcej nie wymagają. Smutne to.

Media: pierwsza czy czwarta władza?

Mirosław Kocur
Dzieje Hearsta i Pulitzera wyraźnie dowodzą, że przerost ambicji i pieniędzy może skusić każdego magnata medialnego do próby przejęcia realnej władzy. [Źródło: Miesięcznik ODRA].

Sztuka robienia wywiadu twarzą w twarz

Patrycja Kierzkowska
Jedna z najtrudniejszych form wywiadu i wydaje mi się, że nieco zanikająca. Starą, dobrą szkołę widać teraz chyba już tylko w tygodnikach politycznych albo Dużym Formacie Gazety Wyborczej.

Storytelling w reklamie, polityce i komunikacji. Tak wywiera się wpływ

Newseria Biznes
Storytelling, czyli opowiadanie historii, towarzyszy ludzkości od początku, a współcześnie jest jedną z najskuteczniejszych technik perswazji, wykorzystujących opowieść do budowania zaangażowania i wzbudzania emocji.

więcej w dziale: Warsztat reportera

dołącz do nas

Facebook LinkedIn X Twitter Google RSS

praca w mediach

Wydawca, influencer
Whitepress Dziennikarz
oferty mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich Więcej

reklama


Dwornik.pl • szkolenia • warsztaty • marketing internetowy

zarabiaj

Zarabiaj przez internet

więcej ofertReporterzy.info

Dla głodnych wiedzy

Nasze serwisy

Współpraca


© Dwornik.pl Bartłomiej Dwornik 2oo1-2o24