menu szukaj
tygodnik internetowy ISSN 2544-5839
nowe artykuły w każdy poniedziałek
tytuł monitorowany przez IMM i PSMM
zamknij
REKLAMAbanner Lumix

18.01.2001 Warsztat reportera

Filozofia. Wykład II

Krzysztof Dowgird

Wykłady Magisterskiego Zaocznego Studium Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.

Filozofia, wykład II

 • Indukcja eliminacyjna.
  • Przedstawił ją John Steward Mill.
  • Wg Milla służy ona ustalaniu związków przyczynowych.
  • Szerzej – ustalaniu jakichkolwiek korelacji.
  • Dla naszych potrzeb definiujemy:
   • Przyczynę – jako zdarzenie poprzedzające.
   • Skutek – jako zdarzenie następujące.
  • Można indukcji eliminacyjnej używać, by:
   • Znając skutek, poznać przyczynę.
   • Znając przyczynę, poznać skutek.
  • Indukcję eliminacyjną stosuje się, gdy ma się do czynienia z powtarzalnym wydarzeniem, serią eksperymentów.
  • Składa się z 4 metod / kanonów (nie muszą odbywać się oddzielnie):
   • KANON ZGODNOŚCI:
    • Mamy 3 wydarzenia, które podejrzewamy o powodowanie znanego nam skutku.
    • I chcemy się dowiedzieć, które z nich jest sprawcą tego skutku.
    • Wykonujemy więc drugi eksperyment, w którym obserwujemy, że zawsze, ilekroć jedno, konkretne zdarzenie z tych trzech się pojawiało, pojawiał się i skutek – dlatego zgodność.
    • Na przykład:
      • A B C > Skutek
      • D B E > Skutek
      • F B G > Skutek
     • B, jako jedyne, pojawiało się zawsze – to ono powodowało skutek.
    • Jeżeli w serii eksperymentów, wśród zdarzeń poprzedzających powtarza się jedno, i zawsze, gdy ono się pojawia, występuje konkretny skutek, możemy postawić hipotezę, że to ono stanowi przyczynę.
    • Spośród zdarzeń poprzedzających najprawdopodobniej to jest przyczyną, które się powtarza, i któremu zawsze towarzyszy skutek.
   • KANON RÓŻNICY:
    • Służy temu, by potwierdzić hipotezę postawioną w kanonie zgodności.
    • Polega na usunięciu zdarzenia, które podejrzewamy o to, iż powoduje dany skutek, i sprawdzeniu, czy podczas eksperymentu pomijającego to zdarzenie, ów skutek się pojawił.
    • Oczywiście pojawić się nie powinien.
    • Na przykład:
      • D G E > Skutku brak
    • To potwierdza, że to jednak B.
   • KANON ZMIAN TOWARZYSZĄCYCH:
    • Pozwala się dowiedzieć, w jakim stopniu nasza przyczyna jest sprawczynią owego skutku.
    • Wprowadzamy do doświadczenia modyfikację m zdarzenia B (na przykład mniejsze B, podobne B, B o innym nasyceniu itd.).
    • Możemy w ten sposób ustalić wartości progowe, skonkretyzować B.
    • Ustalamy, jak modyfikacja B wpływa na skutek.
    • Na przykład:
      • F mB G > Skutek
    • Możemy na przykład w ten sposób ustalić dawkę B nieszkodliwą, nie powodującego skutku.
   • KANON RESZT:
    • Pozwala się dowiedzieć, co dokładnie w tej przyczynie wywołuje nasz skutek.
    • Poddajemy analizie B – rozkładamy je na czynniki pierwsze.
    • I z tymi czynnikami postępujemy podobnie, jak w pierwszych dwu kanonach.
    • Na przykład:
      • B = a + b
      • A a C > Skutek
      • A b C > Skutku brak
    • Wiemy w ten sposób nie tylko to, co powoduje przyczynę, ale jaka tego część.
  • Podsumowanie:
   • Kanon zgodności: stawiamy hipotezę.
   • Kanon różnic:    weryfikujemy hipotezę.
   • Kanon zmian modyfikacyjnych i reszt: uszczegółowiamy hipotezę.
  • Należy jednak pamiętać, że istnieje pewne niebezpieczeństwo, iż postępując wedle schematu uznamy, że nasza hipoteza jest prawidłowa, a będzie inaczej.
   • Może tak być, że po prostu zdarzenie wytypowane przez nas na przyczynę nią nie było, ale po prostu jej nieodłącznie towarzyszyło.
 • Popper zaproponował pewien kontekst dla indukcji eliminacyjnej.
  • Indukcja ta bowiem nadaje się najlepiej nie do ustalania prawidłowości ogólnych, a raczej do konkretnych przypadków.
  • Popper stwierdził, że na działania naukowców należy patrzeć jak na działania hipotetyczno – dedukcyjne:
   • Naukowiec stawia hipotezę.
   • Wyprowadza z niej konsekwencje.
   • Buduje eksperyment, który ma wykazać, czy konsekwencje są rzeczywiście takie, jakie wynikają z tej hipotezy.
    • Jeśli tak, to super.
    • Jeśli nie, to naukowiec musi albo:
     • Odrzucić teorię.
     • Ograniczyć jej zasięg.
  • Pokazuje to, że:
   • Teorie naukowe, które opisują świat, są po prostu wynikiem twórczości ludzkiej.
   • Nasza naukowa wizja świata nie jest jedyną trafną, ale jedną z wielu.
   • Może być tak, że dwie, zupełnie różne teorie mogą tłumaczyć jakieś zjawisko równie dobrze.
  • Według Poppera nauka jest w dużej mierze efektem twórczości.
   • Popper podważył wiarę w istnienie praw historycznych, rządzących historią.
   • To każe również wątpić w istnienie praw określających, jak zmieniają się społeczeństwa.
   • Dowiódł, że nie można przewidzieć wynalazków, bo samo ich przewidzenie (np. przewidzenie wynalezienia koła) byłoby już ich wynalezieniem.
   • I dlatego też nie można przewidywać zmian historycznych – najwyżej można je zgadywać.
  • Twierdzenie, że wiedza się kumuluje oznaczałoby, że dysponujemy tą samą aparaturą pojęciową.
   • A przecież w rzeczywistości nie moglibyśmy się dogadać.
  • Popper twierdzi, że nauka ma charakter anarchiczny – nie rządzi się prawami.
  • To samo z końcem cywilizacji – by go przewidzieć na pewno, trzeba by posłużyć się prawem.
   • Prawo mówi: jeśli tak i tak, to tak – a niczego takiego nie da się tu sformułować.
   • Można najwyżej generalizować: zazwyczaj jak jest tak i tak, to tak.
   • Różnicę tę widać na przykładzie fizyki: wyobraź sobie, żeby prawo fizyczne brzmiało: zazwyczaj...
  • Istnienie praw rządzących historią (historia jest głównie historią wynalazków, nie odkryć) oznaczałoby zdolność do przewidzenia wynalazków – a wtedy wszystko zostałoby już wynalezione, i wtedy byłby już koniec historii.
  • Jeszcze jeden argument przeciwko istnieniu jakichkolwiek praw rządzących historią: ludzie zawsze mogą chcieć zrobić inaczej.
  • Popper pisał to przeciwko marksizmowi (np. konieczność historyczna marksizmu, mówiąca o konieczności następowania po sobie kolejnych etapów).
 • Kuchn, kontynuator myśli popperowskiej, autor „Struktury rewolucji naukowych”, stwierdził, że:
  • Nauka nie polega na kumulowaniu.
  • Rozwój nauki nie ma charakteru liniowego: nie jest tak, że dowiadujemy się ciągle czegoś więcej, i że wiedza ludzi XX w. jest sumą wiedzy XIX w. + czegoś jeszcze.
  • Rozwój nauki ma charakter skokowy: od rewolucji do rewolucji:
   • Rewolucja > przyrost w ramach dominującego paradygmatu > rewolucja > rozwój w ramach nowego, teraz dominującego paradygmatu > rewolucja...
  • Kuhn twierdził, że rewolucja przynosi ze sobą nowy paradygmat – przekonanie o tym, jak powinno wyglądać badanie naukowe.
   • Oznacza to istnienie wśród społeczności naukowców pewnej bardzo szerokiej teorii na temat świata, która pozwala akceptować pewne bardziej szczegółowe teorie, eksperymenty itd.
   • W ramach takiej teorii część zjawisk zostaje wyjaśniona, ale pozostają jakieś zagadki.
   • I naukowcy, zamiast tworzyć nowe teorie, zajmują się rozwiązywaniem zagadek w ramach tej jednej, dominującej teorii, w ramach dominującego paradygmatu.
    • Tę dominującą teorię / naukę Kuhn nazywa normalną / instytucjonalną.
   • Niektóre jednak zagadki nie dają się rozwiązać.
   • Przychodzą więc ludzie, którzy proponują nowy paradygmat, nową teorię, która rozwiązuje te, nierozwiązane dotychczas, zagadki.
   • Niesie jednak ze sobą kolejne, nowe zagadki, więc historia się powtarza.

(Miejmy nadzieje, że ten kolo  już skończy się powtarzać, i zacznie coś nowego.  Właśnie na tym skończył przecież  tamten wykład. Słaby jest?)

   • Niewiadomo jednak, dlaczego nowy paradygmat wygrywa.
    • Prostota?
   • Nie posiadamy niezależnych od obydwu: starej i nowej teorii kryteriów ich badania w celu dokonania właściwego wyboru.
    • Kryteria te zawarte są w samej teorii (starej).
    • Nie widzimy rzeczywistości takiej, jaką jest, a tylko taka, na jaką     pozwala nam nasza teoria.
    • Teoria jest więc źródłem interpretacji danych.
    • Nie ma czegoś takiego, jak czysta obserwacja czy czysta teoria – są połączone.
 • Tę myśl kontynuował Paul Feyerabend, autor książki „Przeciwko metodzie”.
  • Wykazywał, że nasze przywiązanie do nauki bezpodstawnie ją uprzywilejowuje, negując wartość innych źródeł wiedzy o świecie.
  • Ludzie krytykują myślenie magiczne, polegające na mniejszym nacisku na powiązania przyczynowo – skutkowe (np. taniec wywołujący deszcz), wskazując na wyższość myślenia naukowego, przyczynowo-skutkowego.
  • Ale kto zastanawia się nad działaniem pilota, kiedy się nim posługuje.
  • Różnica tkwi w rzeczywistości w treści, a nie w strukturze (jeśli chcesz tego i tego, zrób to i to).
  • Nauka to nie jedyny, a bezpodstawnie uprzywilejowany sposób radzenia sobie ze światem.
   • Uprzywilejowuje ją sukces technologiczny.
   • Ale nauka nie rozwiązuje wszystkich problemów.
  • A my, myśląc wąsko, naukowo, próbujemy zrozumieć różne rzeczy, których w tych kanonach zrozumieć się nie da.
  • Feyerabend proponuje pluralizm metodologiczny.
 • Wnioskowanie przez analogię:
  • Opiera się na trzech krokach:
   • 1. Ustalamy, że dwie rzeczy łączy ta sama cecha.
   • 2. Stwierdzamy, że jedna z nich, oprócz cechy pierwszej, posiada też cechę drugą.
   • 3. Na tej podstawie wnioskujemy, że druga rzecz również posiada tę drugą cechę.
  • Czyli inaczej:
   • 1. A (x) i B (x)
   • 2. A (x, y)
   • 3. B (x, y)            (Pyta: Coś nie tego?)
  • Jednak zawsze to podobieństwo gdzieś się kończy ( bo byłoby to to samo).
   • Jeśli mamy szczęście, to podobieństwo będzie kończyło się na dwu cechach x i y.
   • A jeśli nie mamy, to skończy się na cesze x, i nasz wniosek o wspólnocie cechy y będzie błędny.
  • Czyli jest to bardzo ryzykowne.
   • O wspólnym posiadaniu drugiej cechy y wnioskujemy przecież bez żadnych podstaw – gdybyśmy te podstawy mieli, nie musielibyśmy wnioskować, bo już byśmy o tym wiedzieli.
   • Jest to metoda bardziej ryzykowna od indukcji eliminacyjnej, bo tam mamy wiele przypadków, a tu tylko jeden.
   • Ponadto o tym, czy coś jest podobne, czy nie, decyduje to, jak na to spojrzymy – jest to kwestia subiektywna, kwestia wyobraźni.
  • Co może zapewnić względne bezpieczeństwo?
   • Nie wynajdywanie dziwacznych, nietypowych cech.
   • Nie szukanie analogii między rzeczami z odległych od siebie dziedzin – ale to jest najciekawsze.
  • Czy dwie rzeczy mogą posiadać dokładnie wszystkie takie same cechy?
   • Może być tak, że istnieje wiele takich par przedmiotów, które pojawiają się nam na zmianę, raz jeden, raz drugi, a my myślimy, że to jeden i ten sam.
  • Jedyne, co można zrobić, to wprowadzić pewną sztuczną cechę – odrębność numeryczną.


 • Teoria prawdy
  • Historycznie istnieją 3 teorie prawdy.
  • Trzeba pamiętać, że czym innym jest podać teorię prawdy, a czym innym – kryterium prawdy (prawdziwości).

KLASYCZNA TEORIA PRAWDY.

 • Wywodzi się od Platona i Arystotelesa.
  • Arystoteles: Jest prawdą powiedzieć o tym, co jest, że jest, i o tym, co nie jest, że nie jest, i jest fałszem powiedzieć o tym, co nie jest, że jest, i o tym, co jest, że nie jest.
  • Ale jak to sformułować jako teorię?
   • Teoria korespondencyjna (św. Tomasz).
    • Prawdziwość to zgodność przekonania z rzeczywistością.
    • Różnice:
     • Arystoteles podał wzorcowe zdanie dotyczące prawdziwości.
     • Święty Tomasz podał teorię prawdy (korespondencyjna, bo zakłada, że przekonanie odpowiada rzeczywistości, czyli z nią koresponduje).
     • Jak rozumieć to odpowiadanie sobie?
      • Z tym św. Tomek nie miał problemu, bo umysł wyobrażał sobie jako lustro, w którym odbija się rzeczywistość. Jeśli odbija dokładnie to, co jest, to jest to prawda.
      • Ale nikt tej metafory z lustrem nie traktuje dosłownie.
   • Interpretacja klasycznej, korespondencyjnej teorii prawdy autorstwa Bertranda Russela (XX w.):
    • Relacja korespondencji ma charakter przyporządkowywania obiektów w naszych myślach obiektom w rzeczywistym świecie.
    • Przykład:
     • Mamy zdanie: Jan kocha Marię.
     • Jak ustalić, czy to prawda?
     • To zdanie będzie prawdziwe wtedy, gdy:
      • Istnieje Jan.
      • Istnieje Maria.
      • Istnieje szczególna relacja między nimi.
     • Odpowiedniość (korespondencja) to relacja między członami tego zdania a opisaną sytuacją.
    • Inny przykład:
     • Jak rozumieć zdanie: Wszyscy ludzie rozmnażają się drogą płciową.
     • Jak odnieść to zdanie do wszystkich ludzi żyjących kiedykolwiek – mówiąc to zdanie, nie wyobrażamy sobie przecież wszystkich tych ludzi.
    • Inny przykład:
     • Krasnoludki są na świecie (istnieją).
     • Bierzemy krasnoludka, ale co z istnieniem? Co to za relacja? Z kim? (Moim zdaniem – ze światem).
    • Czyli z tą teorią są problemy.
     • Jeżeli zdecydujemy się na posługiwanie tą teorią, musimy operować tą relacją, którą niekiedy bardzo trudno wskazać i przedstawić jej własności.
     • Bo jest to teoria intuicyjna.

KOHERENCYJNA (SPÓJNOŚCIOWA) TEORIA PRAWDY.

 • Zaproponował ją Charles Pradley.
 • Zgodnie z nią zdanie jest prawdziwe, jeżeli jest spójne z pozostałymi zdaniami jakiejś całości.
 • Spójne, to znaczy:
  • Niesprzeczne z nimi.
  • Można przejść od niego do pozostałych zdań całości.
   • Koherencyjne kryterium prawdy obowiązuje w systemach dedukcyjnych.
    • Jeśli daną formułę można przekształcić w dowolną inną, to jest on prawdziwa.
  • Powiązane jest z innymi rzeczowo w skończonej ilości kroków.
   • Żeby uniknąć powiązania zdań typu: 2+2=4. Fiołki są fioletowe.
 • Cechy:
  • Nie zmusza do znajdowania zależności (tej relacji) między zdaniem a światem zewnętrznym.
  • Zaciera różnice między faktami a zdaniami.
 • Zastosowanie:
  • W systemach dedukcyjnych.
  • W sądzie.
   • Gdy ktoś plącze się w zeznaniach, czyli brak spójności w jego wypowiedzi. Zaprzecza sam sobie.
   • Wówczas nie trzeba sprawdzać niczego na świecie, żeby się przekonać, że ktoś kłamie.
 • Można jednak kłamać, nie przecząc sobie. Ale kobiety to lubią.
 • Nie można więc powiedzieć o jednym zdaniu, że jest nieprawdziwe. Zdanie może być nieprawdziwe tylko w powiązaniu z systemem (zdań).

PRAGMATYCZNA TEORIA PRAWDY:

 • Jej autorem jest Charles Peirce, a popularyzatorami Dewey i Spencer.
  • Była to pierwsza duża, amerykańska koncepcja filozoficzna.
  • Russel twierdził, że obnaża niskie popędy kierujące amerykańskim myśleniem.
 • Zgodnie z tą teorią nie można skonstruować jakiegoś jasnego kryterium prawdy.
 • Ta teoria jest właściwie nie odróżnialna od metody badań.
 • Zgodnie z nią zdanie jest prawdziwe wtedy, kiedy konsekwencje przyjmowania za prawdziwe są takie, jak oczekujemy.
  • Czyli: zdanie jest prawdziwe, jeśli warto w nie wierzyć.
 • Tu powiedzieć, że zdanie jest prawdziwe, a powiedzieć, że ktoś uważa, że jest prawdziwe, to to samo.
 • Wszystko zależy od tego, w jaki sposób osiąga się te przekonania:
  • Metoda ślepego uporu.
   • Ludzie wierzą w coś na zasadzie tępego uporu.
   • Metoda ta ma tę zaletę, że jest oszczędna.
   • Ale ma wadę: nie pozwala na uzgadnianie przekonań (chyba, że w bójce).
  • Metoda autorytetu.
   • Ktoś, kto może zastraszyć, może narzucić przekonania.
   • Pozwala dzielić przekonania przez wielu.
   • Prawda jednak zmienia się w zależności od tego, kto sprawuje władzę.
  • Metoda aprioryczna / metafizyczna.
   • Można się odwoływać do rozumu.
   • Rozum dysponuje niezawodnymi kryteriami.
   • A że wszyscy mają taki sam rozum, wszyscy powinni podzielać te same przekonania.
   • Ale z tym różnie bywa.
  • Metoda naukowa (najlepsza).
   • Stosuje się metody, które stosują wszyscy.
   • Wszyscy, którzy posługują się tymi metodami, powinni dojść do tych samych przekonań.
 • Zastosowanie:
  • Stosujemy ją cały czas.
  • Wierzymy w postęp technologiczny, w naukę, bo się sprawdza.
  • Dlaczego więc mieć wątpliwości co do teorii pragmatycznej?
 • Przeglądu tych teorii nie należy traktować tak, jakby naszym zadaniem było wybranie tej właściwej.
  • Każda z nich wychwytuje inny aspekt tego, co mamy na myśli, kiedy mówimy o prawdziwości.
   • Czasem chodzi nam o opis odzwierciedlający rzeczywistość.
   • Czasem chodzi o niesprzeczność / spójność.
   • A czasem o to, że się sprawdza.
  • Np. teoria klasyczna nie nadaje się do przyszłości.
   • Zdania w czasie przyszłym nie mogą być prawdziwe.
   • Nie ma bowiem rzeczywistości, którą miałyby opisywać.
  • Teoria koherencyjna jest wolna od ograniczeń czasowych.
  • A pragmatyczna doskonale się do takich opisów nadaje.
   • Chociaż mogą być kłopoty ze sprawdzeniem, bo trzeba na to po prostu poczekać.
  • Może być tak, że nie istnieje jedno pojęcie prawdy.
   • Istnieje wiele pojęć, w odniesieniu do których używamy jednego słowa, za każdym razem mając co innego na myśli.

LINGWISTYCZNA TEORIA PRAWDY.

 • Próbuje pogodzić twierdzenie Arystotelesa z teorią korespondencyjną.
 • Jej autorem jest Alfred Tarski.
 • Zgodnie z tą teorią:
  • Nie można sformułować ogólnej definicji prawdy.
  • Można jedynie podać przykłady (zgodne z Arystotelesem).
  • Dlatego, że pojęcia „prawdziwy” nie da się zdefiniować w ramach języka bez sprzeczności.
 • Np. zdanie: „Śnieg pada” jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy śnieg pada. I koniec.
 • Bliska temu podejściu jest REDUNDANCYJNA TEORIA PRAWDY.
  • Redundancja co coś zbędnego, szum.
  • Zgodnie z tą teorią pojęcie prawdy jest zbędne.
  • Dlatego, że powiedzieć: „Prawdą jest, że coś tam” to to samo, co powiedzieć: „Coś tam”.
  • Bo stwierdzenie „prawdą jest” nie wnosi nic nowego. Jest niepotrzebne.
  • Nie ma się więc w ogóle czymś zajmować. Ale czy rzeczywiście?
 • Na to pytanie próbuje odpowiedzieć Tarski.
 • Twierdzi, że to stwierdzenie nam coś mówi, ale nie należy do tej wypowiedzi.
 • Zdania te nie są równoważne.
  • Zdanie „Prawdą jest,” jest zdaniem o zdaniu.
  • A zdanie „Śnieg pada” jest zdaniem o padaniu śniegu.
  • To są dwa różne poziomy.
   • Tarski odróżnia język mówiący o przedmiotach od metajęzyka, języka o języku.
 • Czyli nie można powiedzieć, że teoria redundancyjna jest dobra.
 • Bo zdania o zdaniach są po prostu czym innym, niż zdania o przedmiotach.
 • To powoduje, że pojęcia prawdy nie da się zdefiniować.
  • To podobnie, jak z paradoksem kłamcy.
  • Kłamca mówi, że wszystko co mówi, jest kłamstwem.
  • Nie wiadomo, co zrobić z tą wypowiedzią – bo odnosi się ona sama do siebie.
  • Gdyby kłamca powiedział: wszystko, co mówię jest kłamstwem, ale oprócz tego właśnie zdania, nie byłoby problemu.
  • Ale w tym przypadku jest to zdanie o zdaniu.
  • I to powoduje sprzeczność.
 • A gdybyśmy zdanie w metajęzyku, czyli to zdanie o zdaniu, brzmiące: Wszystko, co mówię wywalili?
  • Nie byłoby sprzeczności.       
 • Tą drogą Tarski udowadnia, że nie można zdefiniować prawdy w języku przedmiotowym.
 • Prawdę można zdefiniować tylko wychodząc poza język, w którym wypowiada się zdania prawdziwe lub fałszywe.
 • Dlatego słynna formuła Tarskiego brzmi:
  • „Pada śnieg” jest prawdą wtedy i tylko wtedy, kiedy pada śnieg.

Części cyklu:


Udostępnij znajomym:

dodaj na Facebook prześlij przez Messenger dodaj na Twitter dodaj na LinkedIn

PRZERWA NA REKLAMĘ

Zobacz artykuły na podobny temat:

Użyteczność a popularność serwisów informacyjnych

Symetria.pl
Czy użyteczność serwisów informacyjnych i bogactwo funkcjonalności wiążą się z popularnością witryny i odwiedzalnością? Raport z badania Agencji Symetria.

Granice wolności mediów

Katarzyna Krzaczkowska
Większość ludzi jest przekonana, że media służą informacji i podają pewne wiadomości. Inaczej rzecz biorąc, większość ludzi jest przekonana, że media działają uczciwie. Sprawa jednak nie jest tak prosta.

Jak zdać na dziennikarstwo. Sprawozdanie

© by Dawid Federowicz & Oficyna Studencka CEZAR
Co się zdaje na wstępnym, gdzie można studiować i na czym dziennikarstwo w ogóle polega.

Gorsza Literatura [LINK]

Krzysztof Piekarski
Jej felietony są kontrowersyjne, krytyczne i analityczne. Jest spostrzegawczą pisarką. Podobno czołowa feministka Trzeciej Rzeczpospolitej. Prawda to czy fałsz? [Wywiad z Agatą Passent pochodzi z serwisu www.dziennikarz.prv.pl]

Radio z kontenera

Katarzyna Błaszczyk
Rozmowa z Wolfgangiem Hirnerem, kiedyś piratem radiowym, dzisiaj dyrektorem Radiofabrik Wolnego Radia Salzburg. [Źródło: Merkuriusz Uniwersytecki].

Reklama ukryta

Biuro Reklamy TVP S.A.
W przekazywanych informacjach należy unikać sformułowań wartościujących, podkreślających zalety lub zachęcających do korzystania z towarów lub usług. Publikacja dzięki uprzejmości Komisji Etyki TVP.

Media lokalne - procesy sądowe

Bartłomiej Dwornik
Dziennikarze śledczy lokalnych redakcji przeważnie pozostają w cieniu kolegów z redakcji ogólnopolskich, choć bywa często tak, że to właśnie oni jako pierwsi wpadają na trop jakiejś afery.

więcej w dziale: Warsztat reportera

dołącz do nas

Facebook LinkedIn X Twitter Google RSS

praca w mediach

Wydawca, influencer
Whitepress Dziennikarz
oferty mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich Więcej

reklama

WhitePress - zarabiaj na swojej stronie
Dwornik.pl • szkolenia • warsztaty • marketing internetowy

zarabiaj

Zarabiaj przez internet

więcej ofertReporterzy.info

Dla głodnych wiedzy

Nasze serwisy

Współpraca


© Dwornik.pl Bartłomiej Dwornik 2oo1-2o24