menu szukaj
tygodnik internetowy ISSN 2544-5839
nowe artykuły w każdy poniedziałek
tytuł monitorowany przez IMM i PSMM
zamknij
REKLAMAbanner Konsimo

18.01.2001 Warsztat reportera

Filozofia. Wykład IV

Krzysztof Dowgird

Wykłady Magisterskiego Zaocznego Studium Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.

Filozofia, wykład IV


 • Są możliwe dwie sytuacje moralne, które mogą sprawić problemy:
  • Posiadamy właściwe zasady, ale nie wiemy, jak z nich skorzystać.
   • Posiadamy zasadę „nie zabijaj”, ale nie potrafimy jej jednoznacznie zastosować do problemu aborcji.
   • Można to przyrównać do trudności w kwalifikacji prawnej czynu.
  • Nie posiadamy zasad pomocnych w rozwiązaniu danego problemu.
   • Nasze wyposażenie moralne nie przewidziało takiej sytuacji.
   • Nie mamy przepisu na taką sytuację.
   • W rzeczywistości prawnej byłaby to taka sytuacja, która nie została przewidziana w kodeksie.
 • Jak należy w takiej sytuacji postąpić?
  • 1. Opis sytuacji.
   • Powinien odzwierciedlać sferę faktów – jak jest.
   • Pozwala na określenie, czy czyn dotyczy kwestii, którą zajmuje się etyka, czy też kwestii  pozamoralnej.
  • 2. Zastanawianie się nad rozwiązaniem.
   • Polega na wartościowaniu – jak być powinno.
   • Czy czyn jest moralny, czy niemoralny / amoralny.
  • Konieczne jest rozróżnienie tych dwu sfer.
 • Błędem jest sądzenie, iż z faktów wynikają powinności.
  • Wywód pozornie logiczny: „To go boli, więc nie należy tego robić”.
  • W rzeczywistości ból może być potrzebny – czasami trzeba zaaplikować choremu zastrzyk.
 • Na tym błędnym rozumowaniu (iż z faktów wynikają powinności) opiera się naturalizm w etyce:
  • Naturaliści łączą fakty z wartościami / powinnościami.
  • Sądzą, że wartości / powinności istnieją w sposób analogiczny, co fakty.
  • Zdaniem naturalistów fakty determinują porządek normatywny – mówią, co się powinno.
   • Np. to, że organy płciowe są zbudowane w pewien sposób (fakt), oznacza, że homoseksualizm jest zły (wartość / powinność).
 • G. E. Moore, autor ‘Zasad etyki’.
  • Odkrył on błąd naturalistów, polegający na utożsamianiu faktów z wartościami.
  • Naturalista traktuje dobro i zło, występek i słuszność, jakby to były fakty.
   • A dobro to nie kształt czy barwa, które można wskazać.
  • Naturaliści definiują:
   • Dobry <=> przyjemny (taki, którego pragniemy pragnąć).
    • To ich zdaniem tożsamość / identyczność, a nie współwystępowanie.
    • Jest to błąd o charakterze logicznym:
     • Jeżeli przyjąć, że dobry = przyjemny, to w zdaniu:
      • „Czy ten X, który jest przyjemny, jest dobry?”
     • Zamieniając „dobry” => na „przyjemny”:
      • „Czy ten X, który jest przyjemny, jest przyjemny?”.
     • Otrzymamy tautologię.
   • Dobry <=> nakazany przez Boga.
    • Są rzeczy, które są dobre, ale nie można o nich powiedzieć, że powinno się ich dokonywać.
     • Np. bohaterstwo.
      • Bo gdyby powinno się je robić, to nie byłyby bohaterskie.
      • Są to czyny superegoratoryjne.
    • Są też rzeczy, które trzeba robić, ale uzasadnieniem ich konieczności nie jest to, że są dobre.
     • Czy Bóg kazał robić ludziom tylko rzeczy dobre?
      • Abraham miał poświęcić swojego syna, Izaaka.
 • Etyka religijna:
  • Grzech to złamanie zakazu, to występek wobec Boga, a nie wobec dobra i zła.
  • Za łączeniem tych dwu postaw stoi argument, że Bóg wie, co jest dobre, a co złe.
   • Adam i Ewa nie wiedzieli, co jest dobre, a co złe, zjadając owoc z drzewa dobra i zła.
   • Ukarani zostali nie za zło czynu, a za złamanie zakazu.
   • Bo Bóg wie, co jest dobre, a co złe.
  • Działa to na zasadzie sylogizmu praktycznego (św. Tomasz):
   • Sylogizm jest to rodzaj rozumowania dedukcyjnego, w którym z dwu zdań / przesłanek wyprowadza się logicznie trzecie / wniosek, tkwiący w nich niejako w ukryciu.
    • Przesłanka większa zawiera wspólny dla obu termin w ujęciu ogólnym, a przesłanka mniejsza – w ujęciu szczegółowym.
   • Przesłanka większa: co należy robić, co jest dobre (charakter normatywny).
   • Przesłanka mniejsza: jakie są fakty (charakter opisowy).
   • Wniosek: co należy robić w danej sytuacji.
  • Czyli:
   • Rozumowanie: Pan Bóg nakazał (stwierdzenie faktu), więc powinienem tak zrobić…
   • …jest przejściem z przesłanki mniejszej do wniosku.
   • Jest to rozumowanie właściwe naturalistom, którzy przypisują faktom charakter normatywny (a w rzeczywistości posiadają jedynie opisowy).
   • Aby uniknąć błędu logicznego, konieczne jest wprowadzenie przesłanki większej, o charakterze normatywnym / ogólnym: Cokolwiek nakazuje Bóg, trzeba robić.
  • Nikt za nas nie nałoży przesłanek większych, musimy to zrobić sami.
   • Sami musimy wobec tego zidentyfikować dobro.
  • Do tego służy etyka normatywna:
   • Zajmuje się tym, skąd mamy czerpać fundamentalne przeświadczenia moralne.
 • Zweryfikować posiadane przez kogoś przeświadczenia moralne można, stawiając go w sytuacji trudnej / testowej, kiedy postępowanie według deklarowanych przez niego przekonań jest mu nie na rękę.


 • Filozofia prowadzi badania nad moralnością w ramach etyki normatywnej po to, by znaleźć odpowiedź na pytanie: jak postępować?
 • Podział na wypowiedzi o faktach i wartościach może posłużyć jako wskazówka prowadząca do opisania podziału całej filozofii moralności:
 • Filozofia moralności może zajmować się:
 • Etyką opisową.
     • Polscy filozofowie przyjęli odróżniać etykę od moralności.
     • Czyli moralność jako taką od badań nad nią.
     • Potocznie terminy te znaczą to samo.
   • Zajmuje się przeświadczeniami moralnymi ludzi.
   • Czyni to za pomocą:
    • Analizy pojęć (co to jest wartość, jakie są relacje między wartością a powinnością, itd.…).
    • Socjologii moralności.   
     • Dotyczy tego, jakie przeświadczenia moralne są w danej społeczności wyznawane.
      • Należy jednak odróżniać deklaracje (ideały, przekonania) od faktycznych działań.
      • Ta granica może ulec zatarciu, jeżeli przyjmiemy, że faktyczne przekonania ujawniają się w działaniu.
      • Czyli: jeżeli stwierdzimy rozbieżność pomiędzy deklarowanymi a faktycznymi przekonaniami, to oznacza, że ludzie ulegają samooszustwu.
      • Chociaż w rzeczywistości sprawa jest bardziej skomplikowana: ludzie idą na kompromisy, a i często bywają po prostu słabi.
     • Może się zajmować badaniami z pogranicza antropologii kulturowej (np. kwestia ściągania).
     • Albo dynamiką, zmianą postaw moralnych w czasie.
    • Psychologii moralności.
 • Nie ma jednak dobrej definicji moralności.
  • Dość dobra jest propozycja socjologów moralności, którzy definiują moralność jako rodzaj systemu kontroli społecznej.
   • System ten składa się z:
    • Norm.
    • Wzorców osobowych.
    • Wartości.
    • Sankcji.
    • Gratyfikacji.
   • Obowiązują one w danej społeczności / grupie.
   • Jest to definicja, z filozoficznego punktu widzenia, mało użyteczna, opisuje bowiem moralność „z zewnątrz”.
 • Brak doskonałej definicji moralności jest jednak, z pewnego punktu widzenia, całkowicie zrozumiały.
  • Gdybyśmy bowiem podali tę definicję, już przez samo to dokonalibyśmy wyboru moralnego.
  • Przykład:
   • Filozof postuluje przyjęcie definicji moralności mówiącej, iż rzeczy takiego a takiego rodzaju należą do moralności.
   • Taka definicja prowadziłaby do konkluzji, że wszystkie pozostałe rzeczy, w niej nie ujęte, nie są moralnie doniosłe.
   • A w takim razie definicja ta byłaby zarazem oceną.
  • Filozofia radzi sobie z tym problemem, badając zjawiska, i na tej podstawie próbując zrozumieć, czym jest moralność.
   • To jest sytuacja w filozofii normalna:
    • Przedmiot badań nie jest jasny.
    • I wyłania się dopiero w wyniku zakończenia tych badań.


 • Etyką normatywna:
  • Etyka normatywna właściwa.
   • Próba dojścia do tego, co jest słuszne, a co nie.
   • Formułowanie systemów etycznych.
   • Zajmował się nią np. Kant.
  • Meta – etyka.
   • Badania nad etyką.
    • Polega na pytaniu nie o to, co słuszne, ale o to, jak się dowiadywać, co słuszne.
    • Nie: co powinienem zrobić, ale: jak powinienem się dowiedzieć, co powinienem zrobić.
   • Takie meta – etyczne zasady funkcjonują także w życiu potocznym, np.: należy wybierać mniejsze zło.
   • Meta – etyka dotyczy również tego, w jaki sposób budować teorie moralności.
   • Różnica między  etyką normatywną właściwą a meta – etyką jest zazwyczaj dosyć płynna, bo, żeby budując system etyczny rozstrzygnąć, co należy robić, należy też określić, jak do tego dojść.
    • Np. John Steward Mill, który sformułował zasadę najwyższego szczęścia stwierdził, że powinniśmy robić to, co maksymalizuje szczęście i minimalizuje cierpienie.
    • Można tę wskazówkę rozumieć jako zasadę wyboru zasad postępowania.
 • Podział normatywnych teorii etycznych:
  • Teorie teleologiczne – celowościowe.
   • Badają, jakie są cele godne pożądania.
   • I przepisy swoje formułują na zasadzie: działania są słuszne, jeżeli realizują te cele.
  • Teorie deontologiczne.
   • Mówią przede wszystkim, jak należy postępować, i na tej podstawie dochodzimy do tego, co jest dobre.
  • Podział ten jednak się nie sprawdza:
   • Bardzo trudno jest konkretne teorie kwalifikować do jednej z tych kategorii
   • Jednocześnie nie uwzględnia wielu teorii.
   • Można przyjąć więc inny podział:


  • Teorie teleologiczne:
   • Teorie dobrego celu.
   • Jednak słowo „cel” ma dwa sensy:
    • 1. cel jako skutek działań – konsekwencjalizm.
     • Związek między działaniem a celem jest taki, jak między przyczyną a skutkiem.
     • Przykład:
      • Ktoś chce dotrzeć do sklepu – sklep jest tu celem.
      • Może tam pojechać rowerem, pójść, pobiec…
     • Osiągnięcie tego celu przychodzi po zakończeniu działań.
    • 2. cel w znaczeniu perfekcjonistycznym.
     • To, co ma się środkiem ma się do tego, co nazywamy celem tak, jak przypadek do reguły ogólnej.
     • Przykład:
      • Ktoś chce pojeździć na rowerze – może pojechać dokądkolwiek, i będzie mu wszystko jedno.
      • Jeździ nie po to, żeby dokądś dojechać – jeździ i już!
     • Po prostu robienie dla samego robienia, robieni jest tu celem.
   • Czyli:
    • 1. Możemy budować teorię tego, co należy uskuteczniać.
    • 2. Albo tego, jak należy postępować.
  • Konsekwencjalizm:
   • Określa, jaki jest cel godny zrealizowania.
   • Każde działanie, jakie do niego prowadzi, jest słuszne.
   • O wartości działania decydują jego skutki.
   • Przykład:
    • Teoria J. S. Milla
  • Perfekcjonizm:
   • Pokazuje, na czym polega  dobre życie ludzkie.
   • Dzieli się na:
    • Starożytny (Platon).
     • W tym sensie wszyscy starożytni filozofowie byli perfekcjonistami
    • Chrześcijański (św. Tomasz, nauczanie społeczne kościoła katolickiego).
     • Opisuje, co to znaczy być chrześcijaninem.
     • Można ten ideał realizować na różne sposoby / jest luz:
      • Będąc księdzem.
      • Robotnikiem.
      • Ministrem itp.
   • Podaje model doskonałości moralnej jednostki.
    • Perfekcja to tyle, co doskonałość.
  • Teorie zasad:
   • O wartości działania decyduje to, czy zostało wykonane W IMIĘ jakiejś zasady.
    • Teorie obowiązku (Kant).
     • Niekłamanie jest właściwe nie dlatego, że realizuje jakiś cel, ani nie dlatego, że realizuje jakiś wzorzec osobowy.
      • Ale dlatego, że niekłamanie jest po prostu dobrą zasadą.
      • Można to uznać za ostateczny argument moralny.
      • Kant:
       • Konstruuje się teorię obowiązku mówiącą, co jest słuszne, a co nie.
       • I działanie jest dobre, jeśli zostało wykonane po to, żeby spełnić obowiązek.
       • Przykład:
        • Jeśli pomagam wnieść sąsiadce walizki do samochodu, mogę to zrobić z rozmaitych motywów, np. dlatego, że mi się ta sąsiadka podoba.
        • I wówczas będzie zrobione to, co należy, ale nie dlatego, dlaczego należy.
        • Dopiero takie działanie umotywowane bezinteresowną chęcią pomocy będzie wysokiej próby moralnej.
    • Teorie praw  (w sensie uprawnienia)(Robert Nozick – libertarianin).
     • Nie należy czegoś robić, ponieważ naruszałoby to czyjeś prawa.
     • Albo można coś robić, ponieważ jest to realizacją przyznanego danej osobie prawa.
     • Jest to dosyć nowe podejście w filozofii (XX w.).
  • Teorie cząstkowe:
   • Teorie te nie charakteryzują pełne teorii moralności, ale jedynie jej wycinki.
   • Wskazać tu można:
    • Teorię sprawiedliwości (J. Rowls).
     • Dotyczy dystrybucji deficytowych dóbr w społeczeństwie.
    • Etykę osobistą (wynika z kontestacji feministycznej).
     • Dotyczy związków między jednostkami.
     • Ci, którzy ją reprezentują:
      • Są zróżnicowaną grupą.
      • Unikają teorii w klasycznym sensie.
     • Kolberg (wspomniany już psycholog moralności) wyróżnił etapy rozwoju moralnego.
      • Na najwyższym etapie znalazło się przywiązanie do abstrakcyjnych zasad.
      • Jego studentka, Carol Gilligan, zauważyła, ze kobiety i mężczyźni nieco inaczej przeżywają moralność:
      • I, gdyby klasyfikacja Kolberga był prawdziwa, kobiety nigdy nie mogłyby osiągnąć dojrzałości moralnej.
      • Mogło to oznaczać, że:
       • Kobiety nie są kompetentne moralnie.
       • Kolberg był szowinistą płciowym i właściwość męską uogólnił, obejmując nią obie płci.
      • Gilligan prowadziła badania sondażowe w trzech grupach wiekowych:
       • 10 lat.
       • 20 lat.
       • 30 lat.
      • Badania były rozciągnięte w czasie i brali w nich udział ci sami respondenci.
      • Gilligan zauwazył, że mężczyźni i chłopcy, mając do rozwiązania problem moralny zazwyczaj pytali o moralność i dobro z punktu widzenia abstrakcyjnych reguł.
      • Kobiety i dziewczęta zadawały pytania z punktu widzenia związków między jednostkami, między ludźmi.
      • Pytania były zadawane w formie historyjek, typu: czy ukraść z apteki lekarstwo dla śmiertelnie chorej żony, gdy nie ma innego sposobu, aby je zdobyć?
      • Mężczyźni zazwyczaj pytali: jakie reguły się naruszy? jakie zasady się pogwałci?
      • Kobiety: Żądały więcej szczegółów (a co było z tym, z tamtym…) i nie pytały o zasady, a o to, jak potem, w zależności od tego, co się zrobi, będzie wyglądało ich życie, ich stosunki.
       • Robiły eksperymenty myślowe, do których chłopcy nie mieli specjalnego zapału, i pytały np.: Co by się stało, gdyby on nie ukradł / nie zrobił wszystkiego, a ona cudem by wyzdrowiała? Jak by wyglądało ich życie, jeżeli on nie był zdolny do poświęcenia swoich zasad dla niej?
       • Pytania dotyczyły dynamicznego rozwoju związku, miłości bliźniego, a nie abstrakcyjnych zasad moralnych.
      • A przecież najwyższym etapem u Kolberga było respektowanie owych zasad...
     • Książka ukazała się w 1981 r. I wywołała burzę.
     • Sugerowało to, że CAŁA historia jest męska – bo nie zajmuje się miłością bliźniego, prawdziwymi ludźmi, a takimi właśnie teoriami i abstrakcyjnymi regułami.
     • Trzeba było więc zbudować podejście filozoficzne, które nadrobiłoby zaległości w tej dziedzinie.
     • Mężczyźni budują teorie sprawiedliwości, a w domu:   
      • Arystoteles – w domu rządzi mąż.
      • Gwałty małżeńskie, bicie dzieci – to kwestia prywatna...
     • Feministki twierdzą, że bohaterami tych wszystkich teorii są mężczyźni, samowystarczalni i samodzielni. Tymczasem kobiety przez większą część życia są uzależnione od innych. Nie tylko kobiety: dzieci, starcy, chorzy. Czy któraś z tych teorii mówiła o trosce?
     • Są sprawy ważne: polityka, giełda… i nieważne: rodzenie dzieci, gotowanie…
     • Kobiety powinny być posłuszne i ciche, a mężczyźni stanowczy i władczy.
    • Czy to oznacza, że kobiety będą miały własną etykę i własną filozofię?
     • Nie, ale te próby powinny przyczynić się do stworzenia w miarę całościowego wyobrażenia o moralności:
      • Moralność nie jest kwestią mechanicznego stosowania zasad.
      • Nie opiera się na analizie ogólnych pojęć typu: obowiązek, osoba...
      • Bo wtedy (jak u Kanta) pomaganie człowiekowi z nakazu obowiązku jest wynikiem tego, że pomagającemu zależy na obowiązku, a nie na człowieku.
      • Działamy nie wobec hipotetycznej osoby, a wobec konkretnego człowieka. • Jeszcze tylko jeden wykład i koniec...

Części cyklu:


Udostępnij znajomym:

dodaj na Facebook prześlij przez Messenger dodaj na Twitter dodaj na LinkedIn

PRZERWA NA REKLAMĘ

Zobacz artykuły na podobny temat:

Prawda w mediach. Rzecz o czystości dyskursu publicznego

Wojciech Warecki, Marek Warecki
Dziennikarze niby stugłowy Sokrates mają odgrywać prawdę choć sami znajdują się w polu oddziaływania wielu sił, z których często nie do końca zdają sobie sprawę.

Marie Digby. Sylwetka nowonarodzonej e-gwiazdy

Michał Chmielewski
Pewnego dnia japońsko-amerykańska dziewczyna z kalifornijskiego sąsiedztwa wysyła na Youtube.com kilka własnych gitarowych interpretacji znanych utworów. Być może był to jej najważniejszy krok w życiu.

Najlepszą obroną jest atak czyli jak ograniczyć wolność mediów?

Tomasz Bar
Każdy kto wpada na pomysł ograniczenia wolności mediów musi pamiętać, że od kilkunastu lat nie mamy w Polsce cenzury.

Szczegółowa socjologia komunikowania masowego

Paulina Dużyk
W konkretnej wypowiedzi nie tylko komunikujemy określone treści, ale tworzymy nowe fakty i zdarzenia. Nasze wypowiedzi mają wpływ na działanie, myśli i uczucia innych ludzi.

Radio z kontenera

Katarzyna Błaszczyk
Rozmowa z Wolfgangiem Hirnerem, kiedyś piratem radiowym, dzisiaj dyrektorem Radiofabrik Wolnego Radia Salzburg. [Źródło: Merkuriusz Uniwersytecki].

Zawód bez świadomości

Piotr Wojciechowski
Powszechne jest to, że dziennikarz nie do końca wie, co robi. Nie ma ani czasu, ani motywacji, aby objąć szerszą perspektywą i solidną refleksją rolę mediów. [Źródło: Tygodnik Powszechny]

Jak zdać na dziennikarstwo. Źródła informacji dziennikarskiej

© by Dawid Federowicz & Oficyna Studencka CEZAR
Co się zdaje na wstępnym, gdzie można studiować i na czym dziennikarstwo w ogóle polega.

więcej w dziale: Warsztat reportera

dołącz do nas

Facebook LinkedIn X Twitter Google RSS

praca w mediach

Wydawca, influencer
Whitepress Dziennikarz
oferty mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich Więcej

reklama


Dwornik.pl • szkolenia • warsztaty • marketing internetowy

zarabiaj

Zarabiaj przez internet

więcej ofertReporterzy.info

Dla głodnych wiedzy

Nasze serwisy

Współpraca


© Dwornik.pl Bartłomiej Dwornik 2oo1-2o24