menu szukaj
tygodnik internetowy ISSN 2544-5839
nowe artykuły w każdy poniedziałek
tytuł monitorowany przez IMM i PSMM
zamknij
REKLAMAbanner Bron.pl

7.08.2006 Historia mediów

Historia prasy polskiej - do roku 1796

Krzysztof Dowgird

Nim pojawiła się prasa, w połowie XV wieku wydawane były w Polsce kalendarze. W XVI w. zaczęły pojawiać się pierwsze druki ulotne, wydawane w językach obcych - głównie po niemiecku i po łacinie. [Wykłady Magisterskiego Zaocznego Studium Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.]


 • Nim pojawiła się prasa, wydawane były w Polsce kalendarze (II połowa XV w.)
 • Miały pewne cechy magazynu: zawierały informacje o świętych, o różnych wydarzeniach, ciekawostki itp.
 • W XVI w. zaczęły pojawiać się pierwsze druki ulotne, wydawane w językach obcych - głównie po niemiecku i po łacinie.

  • Do XVIII w. ukazało się około 3000 tytułów takich druków.
  • Pierwszy zarejestrowany druk ulotny - druk w języku niemieckim, z 1513 r. , relacjonujący wydarzenia dworskie.
  • Pierwszy taki druk po polsku - 1550 r., "Nowiny z Konstantynopola".
  • Pojawiało się ich najwięcej w czasie wojen, np. w czasie wojny polsko-szwedzkiej w połowie XVII w.
  • Po zakończeniu wojny, dwór królewski Jana Kazimierza postanowił stworzyć periodyczną gazetę o charakterze informacyjno - publicystycznym.
  • Był to ewenement, ponieważ dotychczas na świecie periodyki takie pełniły funkcję informacyjną.
  • Celem tego pisma miało być przekonanie opinii publicznej do zmian o charakterze ustrojowym (bo panoszyło się liberum veto i elekcyjna ordynacja wyborcza).
  • Król promował zasadę vivente rege, czyli zasadę wyboru nowego króla jeszcze za życia panującego władcy.

 • W 1661 roku pojawia się "Merkuriusz Polski Ordynaryjny", pierwsze polskie pismo periodyczne, oraz pierwsze pismo w Europie, które miało na celu pozyskanie opinii dla jakiegoś programu politycznego.

  • Ukazał się w 41 edycjach: od stycznia 1661 do lipca 1661 r.
  • 27 numerów wyszło w Krakowie, a 14 w Warszawie.
  • Redakcją zajął się Hieronim Pinocci, osobisty doradca Jana Kazimierza.
  • Współpracował z krakowskim drukarzem Janem Aleksandrem Gorczynem.
  • Pinocci z poczty dyplomatycznej, która spływała do Polski, układał tzw. bruliony depesz, i przesyłał Gorczynowi do druku.
  • Treść obejmowała także informacje ze źródeł ustnych, dotyczące wydarzeń w kraju i za granicą.
  • Były tam także teksty publicystyczne.
  • Nakład: 250 - 300 egzemplarzy - niewielki, ale i docelowa grupa odbiorców liczyła nie więcej niż 200 osób.
  • Ta propaganda okazała się jednak bezskuteczna, i wtedy zrezygnowano z jego wydawane.

 • Po upadku "Merkuriusza" znowu dominowały druki ulotne.
 • Pewną niewielką zmianą było wydanie w 1695 r. przez króla Jana III Sobieskiego pierwszego przywileju na wydawanie drukiem wszelkich nowin cudzoziemskich Włochowi Janowi Aleksandrowi Priamiemu.

  • Przewidział zbyt duży nakład i nieatrakcyjną dla szlachty formułę pisma.
  • W ramach tego przywileju wydawał: "Awizo", "Gazetę z Warszawy", "Wiadomości różne Cudzoziemskie".
  • Na początku w. XVIII inicjatywa Priamiego upadła i nadal dominowały druki ulotne.

 • W 1718 r., w Królewcu, czyli poza granicami Polski, Jan Dawid Cenkier, wydał kilkanaście egzemplarzy informacyjnego pisma "Poczta królewiecka".

  • Zawierało ono przedruki z gazet niemieckich i austriackich oraz korespondencję od znajomych Cenkiera z terenu Królestwa.
  • Było nastawione na czytelnika w Polsce.
  • Nakład: 500 - 600 egzemplarzy.
  • Jest to najznakomitszy przykład polszczyzny tego okresu.

 • 1729 r. to początek polskiej informacyjnej prasy periodycznej.

  • Przyczyny:

   • Wzrost znaczenia Warszawy.
   • Czas uspokojenia sytuacji międzynarodowej.
   • Brak ograniczeń formalno-prawnych.

  • W 1729 r. król wydał pozwolenie o charakterze monopolu dla zakonu pijarów na wydawanie gazet informacyjnych w języku polskim w Koronie.
  • Podobne pozwolenie na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego otrzymała Akademia Wileńska.
  • W ten sposób od stycznia 1729 r. ukazują się:

   • "Nowiny polskie" - problematyka krajowa.
   • "Relata refero" - wiadomości zagraniczne.

  • W końcu 1729 r. zmieniono te tytuły na odpowiednio:

   • "Kurier polski" (pod względem ilości informacji czołówka europejska).
   • "Uprzywilejowane wiadomości z cudzych krajów"

  • Twórcą tych pism był ks. Jan Małmański.
  • W 1737 r. w jednym z numerów "Kuriera Polskiego" wydrukowano informację o porodzie królowej, zamieniając przez omyłkę słowo "królowa" na "krowa".
  • W rezultacie pijarzy zostali pozbawieni koncesji, która została przyznana jezuitom.
  • Jednak w rękach jezuitów poziom pisma się obniżył.
  • Na pocieszenie pijarzy dostali pozwolenie na wydawanie prasy w językach obcych.

 • W połowie XVIII zaczyna dominować na rynku pism informacyjnych ośrodek wileński z "Kurierem litewskim" na czele.
 • W 1773 r. następuje kasata zakonu jezuitów i upada ich monopol.
 • Do przejęcia monopolu pretenduje Franciszek Bohomolec, ale dostaje go dożywotnio ex-jezuita, ks. Stefan Uskina (reprezentant konserwatywnej szlachty, bardzo dobrze wykształcony, wzór intelektualisty).

  • W 1774 r. Uskina wydaje pierwszy numer "Gazety warszawskiej".
  • Łączyła ona w sobie informację i wątki publicystyczne (sprawy ideologii i ustroju).
  • Nurt konserwatywny, przeciwstawiający się liberalizmowi, francuskim encyklopedystom i ideologii oświeceniowej
  • Serwis składał się z doniesień listowych i nie odbiegał od standardu europejskiego.
  • Uskina był pierwszym redaktorem, który manipulował informacją.
  • "Gazeta warszawska" szczególną rolę odegrała w momencie przełomowym dla Polski, czyli w okresie obrad Sejmu Wielkiego (1788 - 1792), wspierając przeciwników reformy ustrojowej i konstytucji III maja.
  • W latach 1774 - 1794 ukazywała się 2 razy w tygodniu, po 8 stron, w nakładzie od 500 do 1500 egzemplarzy.
  • Uskina wprowadził ogłoszenia i prenumeratę.

 • Zaczął tworzyć się rynek prasowy: istniały gazety obcojęzyczne, wydawane nadal przez pijarów oraz były dostępne gazety zagraniczne.
 • Zaczęły też pojawiać się gazetki pisane:

  • Druki ulotne.
  • Nieperiodyczne.
  • Powstawały w Krakowie, Gdańsku lub Toruniu.
  • Były zbiorem korespondencji z różnych miejsc.
  • Spełniały też funkcję propagandową.
  • Były inspirowane przez niektórych przedstawicieli elity władzy.
  • Miały na celu dyskredytowanie niektórych ludzi ze świata polityki, więc...

 • W 1784 r. marszałek Władysław Górowski wprowadził cenzurę (po raz pierwszy) na tego typu wydawnictwa.
 • Sytuacja w Galicji:

  • Przez dłuższy czas nie miała własnej prasy.
  • W styczniu 1776 Antoni Piller stworzył gazetę informacyjną w języku francuskim "Dziennik Lwowski"

 • W czasie obrad Sejmu Wielkiego 1788 - 1792.

  • Uskina zwalczał wszelkie próby zmian, więc powstała potrzeba stworzenia pisma reprezentującego tendencje reformatorskie.
  • Ale istniał problem natury prawnej, bo Uskina ze swoją "Gazetą Warszawską" miał monopol.
  • I niezgodnie z prawem, z inspiracji marszałka litewskiego Ignacego Potockiego, przywódcy Stronnictwa Patriotycznego, poseł Julian Ursyn Niemcewicz, Józef Weyssenhoff i Tadeusz Mostowski w grudniu 1790 podpisali tzw. Prospekt "Gazety Narodowej i Obcej", zapowiedź wydania tego tytułu.
  • Ludzie Uskiny rozpoczęli kampanię przeciwko wydaniu tej gazety.
  • Zignorowali nawet złamanie monopolu, ale żądali poddania gazety cenzurze, co odrzucił Sejm.
  • Pierwszy numer wyszedł 1 stycznia 1791 r., a ostatni w sierpniu 1792r.
  • Gazeta Narodowa i Obca:

   • Miała więcej informacji niż "Gazeta Warszawska".
   • Pod względem formy była nowoczesna, podobna do dzienników europejskich.
   • Źródła: informacje pocztowe, "kwity" na przeciwników politycznych.
   • Relacjonowała prace Sejmu.
   • Drukowała części Konstytucji III maja.
   • Osiągała wtedy bardzo duży nakład.
   • Gdyby nie interwencja rosyjska i zwycięstwo Konfederacji Targowickiej, to...

  • Gdy jeszcze "Gazeta Narodowa i Obca" osiągała rekordowe wyniki, do gry wszedł III wydawca: ks. Karol Malinowski, ex-jezuita.

   • W 1792 r. zaczął wydawać nowy tytuł informacyjny "Korespondent Warszawski".
   • 3 x w tygodniu, odniósł sukces.
   • Była to gazeta bardziej stołeczna.
   • Formy mniej ambitne.
   • Skierowana do czytelnika mniej wyrobionego, mieszczanina.
   • Sprzyjająca reformatorom.

  • Zwycięstwo Konfederacji Targowickiej spowodowało zmiany:

   • Dekret wydany w Starym Konstantynowie marszałek konfederacji Szczęsny Potocki nakazał zamknięcie "Gazety N. i O." i pociągnięcie do odpowiedzialności wydawców tej gazety.
   • W 1792 r. władze konfederacji wysłały do wszystkich drukarni na terenie Korony i Litwy zarządzenie oznaczające cenzurę prewencyjną.
   • Obejmowała ona tylko wiadomości z kraju.
   • Spośród pism "patriotycznych" został tylko "Korespondent" Malinowskiego.
   • I Uskina chciał Malinowskiego pozbawić prawa do wydawania gazety, tym bardziej, że formalnie to właśnie Uskina miał nadal monopol.

  • Uskina zawarł umowę z Malinowskim, na podstawie której "Korespondent" mógł ukazywać się tylko do końca roku.
  • Ale Malinowski z umowy się nie wywiązał i zaczął prowadzić poufne rozmowy z konfederatami.
  • I w 1792 Malinowski otrzymał koncesję na wydawanie swojej gazety od Szczęsnego Potockiego.
  • Uskina się wkurwił i rozpoczął bezskuteczną kampanię drukami ulotnymi przeciwko Malinowskiemu.
  • Jednak przypadkowo gazeta Malinowskiego popełniła błąd, przedrukowując z niemieckiego pisma wiadomość o dezercji polskich żołnierzy.
  • Informacja ta, jako pochodząca z przedruku zagranicznego, nie podlegała cenzurze prewencyjnej, ale Uskina przesłał ten numer, z własnym komentarzem, do siedziby Konfederacji.
  • I władze uznały, że tekst ten jest bardzo szkodliwy i w wyniku procesu sądowego usunięto Malinowskiego z redakcji, ale nie zlikwidowano pisma.
  • Ta przepychanka została wykorzystana przez posła konfederacji, Tadeusza Włodka.
  • Włodek uzyskał dla siebie monopol prasowy na całym obszarze RP (od października 1793 r.), z zastrzeżeniem poszanowania dożywotniego prawa wydawania pisma przez Uskinę, co było formalnością, bo Uskina już dogorywał.

   • Od 1794 r. zaczął wydawać "Gazetę Krajową".
   • W kwietniu wybuchła Insurekcja Kościuszkowska, i Włodek uciekł na Litwę, a tytuł przejął Antoni Lesznowski.

  • Lesznowski przekształcił "GK" w "Gazetę Wolną Warszawską".

 • Czasopisma społeczno-kulturalno-literackie:

  • W II połowie XVIII w Europie pojawiły się czasopisma moralizatorskie, które miały wykonywać czytelników w duchu ideologii oświeceniowej.
  • Zaczął tam dominować esej filozoficzno-moralizatorski.
  • Pierwsze takie polskie pismo to, wychodzące od 1761 r., "Patriota polski, kartki tygodniowe zawierający".
  • Drugie - "Monitor":

   • forum dyskusji ludzi oświecenia,
   • wychodził 1765 - 1785 r.,
   • o formule ściągniętej ze "Spectatora",
   • publikował: Diderota, Bohomolca, Naruszewicza.
   • zawierał eseje i felietony (Bohomolca).

  • "Zabawy przyjemne i pożyteczne":

   • pismo inspirowane przez otoczenie króla Stanisława Augusta.
   • Red. Adam Naruszewicz, pisał tam ks. Ignacy Krasicki.
   • Pismo rozrywkowe, dominowały w nim formy literackie.
   • "Bawić ucząc i ucząc bawić" (moim zdaniem raczej "bawić ucząc i uczyć bawiąc").
   • Uznawane za nieformalny organ Obiadów Czwartkowych.

  • "Pamiętnik Polityczny i Historyczny"

   • wydawany od 1782 r. przez ks. Piotra Świtkowskiego (jezuita).
   • Przedruki zagraniczne i informacje z różnych dziedzin (ekonomia, nauka)
   • Pierwsze polskie pismo populrno-naukowe.

  • "Magazyn Warszawski"

   • też wydawany przez ks. Świtkowskiego.
   • Pierwszy polski magazyn.
   • Adresowany do odbiorców obojga płci.
   • 1784 - 1786 r.
   • w 1792 r. Konfederacja Targowicka zakazała wydawania ks. Świtkowskiemu "Pamiętnika..."

  • "Dziennik Handlowy".

   • Specjalistyczne pismo prawno - handlowe.
   • Założyciel i redaktor: Tadeusz Podlecki.

  • Podsumowanie:

   • Grupa czasopism społeczno - literacko - naukowo - moralizatorskich w Polsce nie odbiegały poziomem od europejskich tego typu wydawnictw.

 • Okres Insurekcji Kościuszkowskiej (wrzesień 1794):

  • Zniesiono stworzone przez Konfederację instrumenty ograniczania prasy.
  • Przez cały ten okres ukazywała się w Warszawie "Gazeta wolna warszawska" Antoniego Lesznowskiego.

   • Charakter umiarkowany, nie wspierała radykalnych środowisk jakobińskich.

  • "Korespondent narodowy i zagraniczny" wznowiony przez ks. Malinowskiego miał podobną linię polityczną.
  • Powstańcy przywiązywali do prasy wielką wagę.
  • W ramach rządu powstańczego: Rady Najwyższej Narodowej działał Wydział Instrukcji Narodowej, czyli I ministerstwo propagandy.
  • Na czele WIN stanął ks. Franciszek Xawery Dmochowski (pijar, satyryk i krytyk, politycznie bliski radykalnym jakobinom)
  • W lipcu 1794 ukazała się "Gazeta rządowa".

   • Oficjalny organ rządu powstańczego.
   • Krytykowana za radykalizm.
   • Publikowała tajne dokumenty ambasad państw zaborczych.
   • Przestała się ukazywać, gdy wojska rosyjskie zajęły Warszawę.

  • Jednak po pewnym czasie władze rosyjskie zezwoliły na wydawanie gazet Lesznowskiego (tytuł zmieniony na "Gazeta Warszawska") i Malinowskiego.
  • Wraz z powrotem Rosjan przybył Tadeusz Włodek, który przejął "Gazetę Warszawską" w 1795.
  • Gdy w 1796 r. Warszawa została wcielona do terytorium Prus decyzją III rozbioru Polski, Włodek utracił przyznany przez Rosjan monopol.
  • Władze pruskie rozpoczęły nowy proces koncesyjny.

   • Nie uznawały monopolu.
   • Wprowadziły koncesje, na którą Włodek nie miał szans.

  • Wnioski koncesyjne złożyli Malinowski (odrzucony) i Lesznowski (otrzymał).

Pozostałe części cyklu Historia prasy polskiej:


Udostępnij znajomym:

dodaj na Facebook prześlij przez Messenger dodaj na Twitter dodaj na LinkedIn

PRZERWA NA REKLAMĘ

Zobacz artykuły na podobny temat:

Koha Ditore. Historia dziennika, który wywalczył niepodległe Kosowo

Małgorzata Dwornik
Największy dziennik Kosowa uchodzi za gazetę niezależną i przodującą w dziedzinie dziennikarstwa śledczego. Jego dziennikarze nie boją się ujawniać korupcji, łapówkarstwa i sprawy przemytu. W efekcie mają wielu wrogów i zdarzało im się już pracować na wygnaniu oraz stawiać czoła oskarżeniom o "pro-serbski wampiryzm".

Joseph Pulitzer. Każdy reporter to nadzieja, redaktor to rozczarowanie

Małgorzata Dwornik
Pracował jako poganiacz mułów, kelner a nawet windykator. Pierwszy artykuł napisał o oszukańczej rekrutacji, której sam padł ofiarą. Miał udział w budowie Statuy Wolności, przyłożył pióro do wybuchu wojny USA z Hiszpanią, a metody stosowane podczas osobistego konfliktu z Williamem Hearstem przeszły do historii dziennikarstwa.

The Guardian. Historia gazety, która relacje z frontu słała balonikami

Małgorzata Dwornik
Kiedy w lutym 1820 roku gazeta Manchester Observer zaczęła mieć kłopoty a jej dziennikarze oskarżeni zostali o wywrotową działalność, biznesmen, handlarz bawełny i dziennikarz John Edward Taylor zaczął myśleć o wydaniu swojej gazety. Gazety, która na start miała 1050 funtów i wywołała sensację. Tak zaczyna się historia dziennika The Guardian.

Historia O Globo. Więcej niż gazety z Brazylii

Małgorzata Dwornik
Przez 95 lat zasłużyła na miano “Narodowego Dziennika”. Jest drugą najbardziej poczytną gazetą w Brazylii z nakładem 323172 sztuk. Dostępna w mediach społecznościowych i w wersji mobilnej. Bierze czynny udział w życiu całego kraju. Zdobywa nagrody ale też je funduje. Oto historia dziennika "O Globo".

Marija Jurić-Zagorka. Pierwsza dziennikarka z Chorwacji

Małgorzata Dwornik
Pierwsze teksty podpisywała M. Jurica Zagorski, aby wyglądało, że pisze je mężczyzna. Nazywana Kowbojką z Zagorja, musiała zmierzyć się nie tylko z dziennikarskim fachem, ale również z totalną dyskryminacją kobiet.

Charlie Hebdo. Satyryczny magazyn z Francji rodził się cztery razy

Małgorzata Dwornik
Nikt nie wie dokładnie, od którego momentu liczyć jego powstanie. Mistrzowie kąśliwej i wulgarnej satyry trzykrotnie upadali i znikali z rynku. Nie sposób policzyć, ile razy stawali przed sądami. Redakcja dwa razy padała ofiarą zamachów terrorystycznych. Ten z 7 stycznia 2015, w którym zginęło 12 osób, połączył we wsparciu dla Charlie Hebdo cały świat.

Początki czasopiśmiennictwa w Polsce

Bartłomiej Dwornik
Pierwsze druki - nieperiodyczne "gazety ulotne" - pojawiły się w Polsce w początkach XVI wieku. Były wydawane tylko przy wielkich okazjach, aby opisać owe wydarzenia. Bywało, że i wierszem.

więcej w dziale: Historia mediów

dołącz do nas

Facebook LinkedIn X Twitter Google RSS

praca w mediach

Wydawca, influencer
Whitepress Dziennikarz
oferty mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich Więcej

reklama

baner Broń.pl
Dwornik.pl • szkolenia • warsztaty • marketing internetowy

zarabiaj

Zarabiaj przez internet

więcej ofertReporterzy.info

Dla głodnych wiedzy

Nasze serwisy

Współpraca


© Dwornik.pl Bartłomiej Dwornik 2oo1-2o23