menu szukaj
tygodnik internetowy ISSN 2544-5839
nowe artykuły w każdy poniedziałek
tytuł monitorowany przez IMM i PSMM
zamknij
Czytaj gazety PDF. Na kmputerze, czytniku, tablecie i smartfonie.

7.08.2006 Historia mediów

Historia prasy polskiej - lata 1914-1939

Krzysztof Dowgird

Po wkroczeniu wojsk niemieckich w sierpniu 1915 r. do Warszawy mogło ukazywać się jedynie 14 tytułów. Wykłady Magisterskiego Zaocznego Studium Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.

Prasa polska w latach 1914 - 1918


 • Jest to okres regresu.
 • Największe straty poniósł ośrodek warszawski, dominujący przed wojną.

  • Po wkroczeniu wojsk niemieckich w sierpniu 1915 r. do Warszawy mogło ukazywać się jedynie 14 tytułów (przed wojną ponad 100).
  • Gazety prorosyjskie ("Gazeta Warszawska") zostały ewakuowane w głąb Rosji.
  • Te, które były wydawane, miały zmniejszone format i objętość.
  • W połowie tego okresu w Warszawie dominującą formą były tzw. jednodniówki., gazety nieperiodyczne.

   • Było to podstawowe źródło informacji dla ludności warszawskiej.
 • W zaborach pruskim i austriackim nie było takich wydawnictw.

  • Prasa była tam poddana specjalnej kurateli - działała cenzura wojskwa.
 • Produkcja prasy, w porównaniu z rokiem 1914 spadła o 50 %.

  • Kompletnemu zniszczeniu uległy drukarnie i cała infrastruktura.
  • Największe straty poniósł zabór rosyjski.
 • W 1918 podjęto wyzwanie odbudowy.

  • Potrzeba było 3 lat, by przywrócić poziom z 1939 r.

Prasa polska w latach dwudziestoleciu międzywojennym


 • W tym czasie w Polsce ukazało się ponad 20 000 tytułów, czyli 4 razy więcej, niż w latach 1661 - 1918.
 • Warunki ukazywania się prasy były odmienne.

  • Brak ograniczeń formalno - prawnych.
 • Dzienniki i czasopisma zaczęły spełniać nowe funkcje.

  • Prasa kształtowała ówczesną scenę polityczną i system polityczny.

   • Byłe to jedyne medium, które mogło prezentować polityków ich programy.
   • Kształtowała normy kultury politycznej.
   • Była swoistym dopełnieniem parlamentu.

    • Dyskusje parlamentarne przenosiły się na łamy pism.
  • Prasa pełniła funkcję kulturotwórczą.

   • Dokonała bilansu stanu polskiej kultury.
   • Odnosiła polską kulturę do światowej.
  • Prasa likwidowała analfabetyzm - niosła cywilizację.
  • Prasa integrowała terytoria, które wcześniej należały do różnych zaborów.
 • Periodyzacja systemu prasowego:

  • Kryteria polityczne:

   • 1918 - 1926 (do przewrotu majowego) i 1926 - 1939.

    • Przed przewrotem system był bardzo spluralizowany.
    • Po przewrocie dzieli się na prasę prorządową i opozycyjną.
  • Kryteria statystyczne.

   • 1918 - 1921.

    • Odbudowa stanu posiadania z 1914 r.
   • 1922 - 1929.

    • Dynamiczny wzrost ilości tytułów.
    • Powstało najwięcej pism, ale były one w znacznej części efemeryczne (7 na 10 upadało)..
    • Rozwój ilościowy prasy wynikał z dużej ilości partii politycznych.
    • Rozwinęła się grupa czasopism specjalistycznych - najbardziej stabilna.
   • 1929 - 1934.

    • Okres kryzysu gospodarczego.
    • Dotknął on głównie pisma partyjne.
    • Największe straty miały pisma chłopskie i robotnicze.
    • Najlepiej poradziły sobie pisma specjalistyczne i masowe (sensacyjne).
   • 1934 - 1939.

    • Szybki wzrost ilości tytułów, ale także i nakładów.
 • Struktura tematyczna i częstotliwość (pierwsze dane pochodzą z II połowy lat 30.).

  • Tematyka:

   • Np. w 1937:

    • Pisma religijne (ponad 300).
    • Gospodarcze i specjalistyczne.
    • Naukowe.
    • Pisma dla młodzieży.
    • Prasa związkowa.
    • Dzienniki informacyjne (ponad 160).
  • Częstotliwość:

   • Miesięczniki (4000)
   • Dzienniki (3000)
   • Tygodniki (3000)
 • Uwarunkowania prawne:

  • Do 1938 r. nie istniały jednolite przepisy dotyczące wydawania i kolportażu prasy.
  • W 1918 r. na terenach byłych zaborów istniały prawa prasowe państw, które te tereny okupowały.

   • Administracja i sądy starały się uwzględniać zmiany polityczne, to znaczy nie stosowano przepisów o charakterze restrykcyjnym.
   • Jedynym ograniczeniem było wprowadzenie na czas wojny polsko - sowieckiej cenzury wojskowej oraz delegalizacja prasy komunistycznej namawiającej do zmiany władzy.
  • Konstytucja marcowa 1921 gwarantowała bardzo szeroki zakres swobód.

   • Każdy, kto zgłosił chęć wydawania, mógł to robić.
   • Wprowadzała wolność słowa i kolportażu.
   • Wprowadzała zakaz łączenia funkcji redaktora odpowiedzialnego z funkcją posła (żeby go nie chronił immunitet).
  • Powstała jednak schizofreniczna sytuacja:

   • Liberalna ustawa zasadnicza.
   • Stare przepisy wykonawcze.

    • Ale zawsze można było powołać się na konstytucję.
  • Przewrót majowy:

   • Próby ograniczania swobody prasy (zwłaszcza opozycyjnej).
   • Wprowadzono dwa akty wykonawcze:

    • Dekret Prezydenta RP o rozpowszechnianiu nieprawdziwych wiadomości.

     • Wprowadzał bardzo nieostrą normę, i był narzędziem ingerencji w wolność prasy.
    • Dekret o prawie prasowych.

     • Istotą ich było przekazanie decyzyjności o popełnieniu lub niepopełnieniu przestępstwa administracji, a nie sądom, jak dotychczas.
   • System represji dotknął szczególnie pisma opozycyjne.
  • W 1932 r. wprowadzono do rejestru przestępstw w KK przestępstwa popełnione drukiem.
  • W 1935 weszła w życie konstytucja kwietniowa.

   • Nie zawierała tych deklaracji wolnościowych, które gwarantowała marcowa.
  • W 1938 r. wydano dekret o prawie prasowym.

   • Wzbudził oburzenie, bo sankcjonował tendencje niedemokratyczne - był bardzo restrykcyjny.
   • Zobowiązywał prasę do publikowania tzw. komunikatów rządowych bez żadnych zmian i skrótów.
   • Podnosił kary finansowe do rozmiarów, które powodowały upadek karanych pism.
   • Likwidował funkcję redaktora odpowiedzialnego - odpowiadał bezpośredni autor, prowadzący numer lub wydawca.
  • Dekret ten obowiązywał tylko rok, ale jego przepisy zostały przeniesione do prawa prasowego PRL.

   • Ostatnie zlikwidowano dopiero w 1964 r.
 • Agencje prasowe - system źródeł informacji.

  • Nasłuch radiowy.

   • Na nim opierały się głównie pisma masowe.
  • Agencje prasowe:

   • Oficjalne.

    • PAT (Polska Agencja Telegraficzna).

     • Od grudnia 1918 r - centrala.
     • W 1919 r. - pierwsze oddziały terenowe.
     • Musiała wyrażać poglądy rządu - była agencją rządową.
     • W połowie lat 20. miała podpisane umowy z największymi agencjami światowymi i dorównywała wielkością średnim narodowym agencjom europejskim.
     • W 1926 r. stała się częścią machiny propagandowej sanacji.

      • Wszyscy dyrektorzy byli desygnowani przez otoczenie marszałka.
      • Miała monopol na dystrybucję reklam i ogłoszeń firm państwowych, urzędów i sądów, którymi nagradzała posłuszne jej redakcje.
      • Miała wyłączność na obsługę wszystkich oficjalnych imprez.
      • Robiła swoje kroniki filmowe i rozpowszechniała je (obowiązkowo - inaczej zamykano kina).
   • Półoficjalne.
   • Nieoficjalne.
   • Prywatne.
   • Specjalistyczne.

Prasa prawicowa


 • Prasa obozu narodowego:

  • Periodyki wydawane lub inspirowane przez:

   • Związek Narodowo - Ludowy.
   • Stronnictwo Narodowe (potem).
  • Cezury:

   • 1918 - 1926

    • Wówczas ta formacja współrządzi, prasa odnosi sukcesy, jest najsilniejsza w RP.
   • 1926 - 1939

    • Obóz narodowy zwalczany przez ekipę pomajową.
  • Prasa ta miała doświadczenia sprzed 1918 r.

   • Miała środki finansowe i materialne, pochodzące głównie z darowizn czołowych działaczy ruchu.
   • Na terenach zachodnich korzystała z pieniędzy Funduszu Banku Związku Spółek Zarobkowych (była w najlepszej sytuacji finansowej).
  • Geografia prasy obozu narodowego:

   • Do 1926 r.

    • Widoczna we wszystkich regionach kraju
    • Najsilniejsza na zachodzie: Wielkopolska, Pomorze.
    • Warszawa - ważny ośrodek:

     • Tu funkcjonował Klub Parlamentarny.
    • Także: Wilno, Lwów.
    • Prasa ta wychodziła także w małych miastach - w przeciwieństwie do prasy innych orientacji.

     • Endecja miała kilkanaście pism w małych miastach!
    • Pojawiała się wszędzie tam, gdzie istniał realny lub tylko urojony konflikt na linii Polacy - Żydzi (była antysemicka i nacjonalistyczna).
   • Dzięki tej prasie lokalnej endecja osiągnęła tak duży sukces wyborczy.
  • "Gazeta Warszawska"

   • Nakład 20 - 30 000 egz.
   • Dostępna w sprzedaży ogólnopolskiej (prenumerata i sprzedaż komisowa).
   • Redaktor naczelny: Zygmunt Wasilewski.

    • Działacz Ligi Narodowej.
    • Współpracownik Romana Dmowskiego.
   • Znakomita publicystyka.
   • Pisali tu:

    • Aleksander Świętochowski.
    • Adolf Nowaczyński.
    • Stanisław Kozicki.
    • Władysław i Stanisław Grabscy (ekonomia).
    • Jan Mesdorf.
    • Wojciech Wasiutyński.
    • Romek Dmowski.
   • Gazeta powściągliwa w dyskusjach politycznych, antysemityzmie i obrażaniu.
   • Po 1926 bardzo antysanacyjna.
   • Bardzo często konfiskowana.
   • Kulminacją antysanacyjności był moment śmierci Piłsudskiego.

    • Bojkot tytułu.
    • Protesty środowisk dziennikarskich.
    • Ruch odmówił kolportażu.
    • Władze SN zawiesiły tytuł.
  • "Warszawski Dziennik Narodowy"

   • Powstał w miejsce "Gazety Warszawskiej"
   • Pełnił w latach 1935 - 1939 tę rolę, jaką wcześniej "Gazeta Warszawska".
  • "Gazeta Poranna 2 Grosze"

   • Znana ze sporów politycznych, które prowadziły do awantur.
   • Bardzo nacjonalistyczna i antysemicka.
   • Obwiniona o udział w nagonce na Gabriela Narutowicza.
  • "Myśl Narodowa"

   • Periodyk teoretyczno - programowy.
   • Zdominowany przez Adolfa Nowaczyńskiego.
   • Pisywali tam ludzie ze Stronnictwa Narodowego:

    • Książę Lutosławski.
    • Zygmunt Wasilewski
    • Aleksander Świętochowski.
 • Prasa Wielkopolska:

  • "Kurier Poznański"

   • Kolportowane głównie na terenie województwa poznańskiego i Pomorza.
   • Problematyka gospodarcza.
   • Najmniej antysemicki spośród endeckich, a najbardziej antyniemiecki.
   • Czytelnik zabił Bolesława Marchlewskiego, redaktora naczelnego, bo pismo było zbyt mało antyżydowskie.
   • Zastąpił go Marian Sejda, który uczynił z tego dziennika najlepszy dziennik Wielkopolski.
  • Drukarnia i księgarnia świętego Wojciecha.

   • Była to oficyna wyposażona sprzętowo równie dobrze, jak wydawnictwa masowe.

    • Dzięki temu mogła prowadzić działalność usługową, i w ten sposób finansowała wydawnictwa endeckie.
  • "Orędownik Wielkopolski".

   • Pismo narodowe i katolickie, ale w formule sensacyjnej.
  • "Słowo Pomorskie"

   • Bardzo antysemickie, mimo braku tego problemu na Pomorzu.
   • Redaktorem naczelnym był Stefan Sacha, który wszędzie widział spisek semicki.
  • "Słowo Polskie"

   • Dziennik wydawany we Lwowie.
   • Kultowy wśród endeków, bo kultywował tradycję pionierskiej prasy endeckiej końca XIX w.
   • Współpracował z działaczami z całej Polski.
   • Po przewrocie stało się pierwszą ofiarą sanacji: wykupione i zmienione.
 • Prasa chadecka.

  • Mimo, iż treściowo zbliżone do siebie, obozy endeków i chadeków to dwa różne systemy.
  • Chadecy byli zbliżeni personalnie i ideowo do kościoła katolickiego.

   • Program swój oparli o encyklikę papieża Leona XIII.
  • Szczególny nacisk kładziono na kwestię społeczną, solidaryzmu społecznego.
  • Kolebką ChD był Śląsk, a liderem - Wojciech Korfanty.
  • Korfanty był do 1927 r. największym popularyzatorem prasy ChD.
  • "Polonia".

   • Dziennik Korfantego, wydawany w Katowicach.
  • "Rzeczpospolita"

   • Z tego dziennika chciał Korfanty utworzyć organ prasowy ChD.
   • Wypadło na dziennik warszawski, bo Korfanty zdawał sobie sprawę, że świat nie kończy się na Śląsku.
   • Od 1920 r. pismo to wydawali jako właściciele:

    • Ignacy Jan Paderewski.
    • Stanisław Stroński.
   • Chcieli oni, by "RP" miała najwyższy nakład w Polsce - ambicją było 100 000 egzemplarzy.
   • "RP" miała najlepszą publicystykę.
   • Korfanty za 50 000 dolarów w 1925 r. wykupił udziały Paderewskiego, ale Stroński o tym nie wiedział.

    • Cały zespół, wraz ze Strońskim, podał się do dymisji.
   • Pismo bardzo straciło swoją pozycję - w 1926 r. 25 000 egzemplarzy.
   • Korfanty dalej szukał swojej ofiary:
  • "Dziennik Bydgoski".

   • Korfanty wszedł w spółkę z Janem Teską.
   • I tym razem się udało - dziennik stał się organem ChD.
   • Ale Korfanty kombinował dalej.
  • "Głos Narodu"

   • Korfanty chciał przejąć spółkę krakowską, która to pismao wydawała, ale się nie dało.
  • "Polska Zachodnia"

   • Po przewrocie majowym Korfanty stał się wrogiem numer jeden, i sanacja chciała go zniszczyć.

    • Stworzono w Katowicach konkurencyjny dla "Poloni" dziennik.
    • Polecenie to otrzymał nowy wojewoda śląski, płk Michał Grażyński.
    • Dostał na to dużo kasy, ale konkurencja stała się niegroźna.
   • Sanacja postanowiła zdyskredytować Korfantego: chciano nagłośnić jego związki, jako posła, z kapitałem niemieckim.
   • Był to bardzo ciężki zarzut, i Sąd Marszałkowski wydał wyrok niejednoznaczny, ale nie zdjął z niego zarzutów.
   • Korfanty musiał emigrować, bo stracił popularność społeczną i zaufanie.
  • "Polonia", jak i inne pisma antysanacyjne, została objęta represjami.

   • Korfanty kierował pismem z zagranicy, ale to nie stykał.
  • Pomoc zaoferował inny emigrant, Wincenty Witos, który polecił swojemu wydawnictwu krakowskiemu, wydającemu tygodnik "Piast", aby wsparło finansowo "Polonię".
  • Ten upadek "Polonii" spowodował, że ośrodkiem prasy ChD stała się Bydgoszcz i Jan Teska z "Dziennikiem Bydgoskim".

   • "Dziennik Bydgoski" oraz jego mutacje wielkopolskie i pomorskie osiągały łącznie 55 000 egzemplarzy.
  • Najlepsze lata prasy ChD to lata 20.
  • Chadecy mieli wpływy w środowiskach robotniczych i własne "żółte" związki zawodowe.
  • Wydawały one własne periodyki
 • Prasa kościoła katolickiego.

  • Kościół był największym wydawcą prasowym (głównie wydawnictwa religijne).
  • Po 1926 r. kościół wszedł do gry politycznej.

   • Wcześniej jego postulaty realizowały partie rządzące - ND i ChD.
  • "Mały Dziennik"

   • Wydawany przez ojców franciszkanów w Niepokalanowie
   • Wyrażał opinię Episkopatu Polski.
   • Był dziennikiem politycznym.
   • Kościół posiadał też dobrze zorganizowaną, politycznie ukierunkowaną, agencję prasową.
   • Podejmował też grę polityczną za pomocą pozornie apolitycznych pism, jak np. "Kultura".
 • Prasa konserwatywna (prawicowo - centrowa).

  • Wszystkie tytuły zaliczano do prasy opiniotwórczej.
  • Konserwatyści reprezentowali interesy wielkich właścicieli ziemskich i kapitalistów.
  • Prasa, jak i sam ruch, była zdecentralizowana i lokalna.
  • Stworzono 3 ośrodki:

   • Krakowski (i Galicja).

    • Od 1848 roku wychodził "Czas".

     • Organ krakowskich stańczyków.
     • Był bardzo "krakowski", aż do przeniesienia redakcji do Warszawy w 1935.
     • Tytuł ten nigdy się nie zmieniał.
     • Silnie związany z Uniwersytetem Jagillońskim (prof. Strajcher i Jaworski)
   • Wileński.

    • Podawany jako przykład centrum prasy konserwatywnej.
    • "Słowo"

     • Powstało na zgliszczach prawicowej "Gazety Grajlowej (?)"

      • Niezbyt poczytna.
      • Wykupiona przez członków Wileńskiego Banku Ziemskiego.
     • Redaktor naczelny: Stanisław Cat Mackiewicz.
     • Pismo bardzo konsekwentne ideologicznie:

      • Przeciwne reformie rolnej.
      • Przeciwne ustawom społecznym i liberalnej formule państwa.
     • Pisywali tam:

      • Władysław Gizbert Zdobnicki.
      • Karol Zbyszewski.
      • Ksawery Pruszyński.
     • "Słowo" dążyło do współpracy z Piłsudskim.

      • Zaaranżowało zjazd konserwatystów i sanacji w Nieświerzu na jesieni 1926 r.
      • Po tym zjeździe konserwatyści rozpoczęli aktywną działalność polityczną - zostali ministrami.
     • Do 1935 "Słowo" mimo związków z konserwatystami realizowało linię propagandową piłsudczyków.
     • Bardzo aktywne w przygotowaniach Konstytucji Kwietniowej w 1935 r.
     • Po śmierci Piłsudskiego "Słowo" przeszło do opozycji.

      • Atakuje politykę zagraniczną, zarzucając jej małą wyrazistość.
      • Atakuje polską armię i obnaża jej słabość.
      • Krytykuje politykę represyjną na kresach, stosowaną przez administrację i policję.
     • W kwietniu 1939 r. Stanisław Cat Mackiewicz został osadzony w Berezie Kartuskiej, jako jedyny dziennikarz konserwatywny.
     • "Słowo" było zdominowane przez jego osobowość.
     • Było jedynym, poza sensacyjnym "IKC", pismem pozawarszawskim, o zasięgu ogólnokrajowym.
   • Poznański:

    • Specyficzny ze względu na doświadczenia historyczne:

     • Na kresach wschodnich konserwatyści to właściciele wielkich latyfundiów.
     • A poznańscy to przede wszystkim przemysłowcy, bankierzy...
    • "Dziennik Poznański"

     • Wydawany przez spółkę Drukarnia Dziennika Poznańskiego Towarzystwo Akcyjne.
     • Jego akcjonariuszami byli bracia Tadeusz i Mieczysław Sółdrzyńscy i Roger Hrabia Raczyński.
     • "Dziennik Poznański" nie powinien się mylić z "Kurierem Poznańskim", który był pismem endeckim, a nie konserwatywnym.

      • Pisma te rywalizowały o tego samego, prawicowego czytelnika.
      • Do 1930 r. górą był "Kurier", potem "Dziennik".
      • Podobne nakłady: 50 000 egz.
      • Dwie edycje.
      • Zdominowały rynek prasy informacyjnej w Wielkopolsce.
     • Redaktorów naczelnych było wielu:

      • Najważniejszy: Józef Winiewicz (1930 r.) dużo zrobił dla pisma.
     • Dla zdystansowania się od "Kuriera", "Dziennik" mniej operował retoryką antysemicką, skupiając się na ekonomii.
     • Oba pisma były bardzo antyniemieckie.
   • Warszawski.

    • Zabór rosyjski nie miał tradycji konserwatywnych, ale chciano je tam zaszczepić.
    • Grupą targetową stali się biznesmeni z Warszawy i Łodzi (Gejer).
    • Na czele formacji postawiono księcia Janusza Radziwiłła.
    • Inicjatywy prasowe lat 20. i 30. były nieudane.
    • Początkowo (1918 - 1920 r.) za organ formacji uznawano "Dziennik Powszechny"
    • Od 1924 - "Dzień Polski"
    • Gdy w 1935 r. zabrakło konceptu, sprowadzono krakowski "Czas", który odniósł w Warszawie porażkę.
 • Prasa ruchu ludowego:

  • Ludowcy mieli tradycje prasowe jeszcze z wieku XIX.
  • Początki:

   • Prasa dla ludu.
   • Orientacja katolicko - konserwatywna.
   • Główny animator: ksiądz Stanisław Stojałowski (Wieniec, Pszczółka).
   • Ale to nie były pisma partyjne.
   • W 1913 (powstanie PSL Piast) - początek prawdziwy.
  • Przy omawianiu większości kierunków politycznych cezurą jest zawsze rok 1926, ale prasa ludowa jest wyjątkiem.

   • Tu cezurą jest rok 1931 - rok zjednoczenia ruchu ludowego.
  • Przed 1931 r.:

   • Ruch, czyli także prasa, podzielony był na wiele odłamów: od kryptokomunistów do konserwatystów.
   • Największe formacje: PSL Wyzwolenie i PSL Piast.

    • Ich organy też się tak nazywały (Piast i Wyzwolenie).
    • Osiągały one największe sukcesy.
    • I te formacje weszły do Sejmu.
   • Reszta - to efemerydy (często przedwyborcze).

    • Te małe pisemka zajmowały się promowaniem swoich właścicieli.
    • Czyli były to pisma czysto propagandowe.
    • O programie pisma decydował ten, kto dawał pieniądze.
    • Mistrzem w tym był Jan Dąbski.

     • Dzięki odpowiednim układom i prasie zawsze wchodził do Sejmu.
     • Po przewrocie przeszedł na stronę sanacji.
   • 75 % tytułów kierowano do środowiski chłopskich.
   • 25 % tytułów - do mieszczan:

    • IKC (PSL Piast)
    • "Gazeta Grudziądzka" (PSL Piast)

     • Kultowe pismo.
     • Jest to gazeta, która osiągnęła nakład ponad 100 000, jako pierwsza spośród pism ludowych (przed 1918).
     • Redagowana przez Wiktora Kurelskiego.
     • Jedyne pismo znane w całej Polsce i poza nią.
     • Byłe to jedyne wydawnictwo, które prowadziło działalność marketingową.

      • Stały kontakt z czytelnikami.
      • Gadżety.
      • Festyny.
     • Po 1926 r. zniszczony przez sanację.
     • Przeniósł się do Poznania, ale to już nie było to.
  • Po 1931 r.:

   • Na kongresie zjednoczeniowym PSL Piast i PSL Wyzwolenie powstały dwie koncepcje:

    • Prasa ludowa miała zachować cechy systemu sprzed 1931 - decentralizacja.
    • Prasa ludowa miała być scentralizowana.
   • Osiągnięto kompromis:

    • W pewnej części system scentralizowano:

     • Czego wyrazem było utworzenie centralnego organu ruchu ludowego, dziennika "Zielony Sztandar".
     • Miał on realizować główną linię ugrupowania.
     • Redaktorem naczelnym został Maciek Rataj.
    • Ale zachowano dwa zasłużone tytuły: "Piast" i "Wyzwolenie".

     • "Piast"

      • miał wychodzić w Krakowie, a obejmować zasięgiem Małopolskę.
     • "Wyzwolenie"

      • Miało wychodzić w Warszawie, a obejmować Polskę centralną i zachodnią.
     • Pisma te nie kwestionowały linii promowanej przez "Zielony Sztandar"
    • Kompromis sprawdził się w praktyce.
  • W 1935 doszło do nieporozumień z działaczami lewicowymi, którzy przed zjednoczeniem należeli do Stronnictwa Chłopskiego.

   • Nie byli zadowoleni ze zjednoczenia.
   • I do drugoplanowych pism partyjnych ("Piast", "Wyzwolenie") doszło trzecie:
   • "Polska Ludowa"

    • Pismo reprezentowało lewicę ludową skupioną przed 1931 rokiem w Stronnictwie Chłopskim.
    • Część tych ludzi stworzyła po wojnie prokomunistyczną partię PSL.
  • Po 1931 r. doszło generalnie do ujednolicenia poglądów ludowców
 • Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej:

  • Pojawiła się na ziemiach polskich pod koniec w. XIX.

   • Była to prasa ideowa i organizatorska.
   • Wtedy działacze socjalistyczni uznali prasę za podstawę aktywności politycznej.
  • W 1918 r.:

   • Ruch socjalistyczny był podzielony na:

    • PPS zaboru rosyjskiego
    • PPS zaboru pruskiego
    • PPSD Galicji.
   • Początki prasy legalnej - listopad 1918 r.

    • W Warszawie, 11 listopada 1918 bojówki PPS przejęły lokal po kolaborującym z Niemcami piśmie "Godzina Polski"

     • I zaczęły wydawać pismo "Robotnik" (scheda po Piłsudskim)
    • W Katowicach - "Gazeta Robotnicza".
    • W Krakowie - krakowski "Naprzód".
   • W kwietniu 1919 r.

    • Na zjeździe partii doszło do połączenia trzech organizacji w jedną PPS.
    • Wprowadzono system prasy, wzorowany na rozwiązaniach partii socjalistycznych z Niemiec i Austrii.

     • Składał się on z:

      • Prasy centralnej.
      • Prasy terenowej.
     • Podobny system obowiązywał prasę PZPR.
    • Prasa centralna:

     • Pismem kluczowym miał być "Robotnik"

      • Redaktor naczelny był wybierany przez władze partii.
      • Zobowiązano pismo do realizowania poleceń władz partii
      • Było ono wzorcem dla innych tytułów.
      • Spełniało też rolę trybuny, na której stawali wszyscy ważni partyjniacy.
      • Obowiązywało wtedy prawo, zabraniające ingerencji cenzury w przytoczone wypowiedzi posłów.

       • I "Robotnik" publikował wyciągi ze stenogramów sejmowych.
       • Można było zaobserwować, jak ustosunkowywali się posłowie PPS do różnych ważnych ustaw - a wtedy tworzono podstawy prawa państwowego.
      • W 1926 r. "Robotnik" przeszedł do opozycji wobec sanacji.
      • Był jednym z najczęściej konfiskowanym tytułem.
      • Długoletnim redaktorem naczelnym ( od 1927 ) był Mieczysław Niedziałkowski.

       • W swojej publicystyce (bardzo dobre komentarze) formułował cele partii.
     • Utworzono też pisma, podporządkowane poszczególnym wydziałom CKW PPS (Centralnego Komitetu Wykonawczego).
    • Prasa terenowa:

     • Organy lokalne struktur partii (Okręgowe Komitety Robotnicze) wydawały swoje pisma.

      • Były one tworzone w dużych centrach przemysłowych.
    • System ten ruszył w 1919 r.
    • Mimo proweniencji miejskiej, socjaliści wydawali też periodyki dla wsi:

     • "Niedola Chłopska".
     • "Dola Chłopska".
     • "Prawda Chłopska".
     • Propaganda ta nie dawała jakiś oszałamiających sukcesów.
    • W 1935 r. powstało pismo centralne:

     • "Tydzień Robotnika"

      • stronił od ciężkich tekstów ideologicznych.
      • Dużo ilustracji, krótkie informacje.
      • Dzięki temu pismu finansowano wydawnictwa ideologiczne / propagandowe.
      • Nakłady ok. 100 000 - ogromny sukces.
 • Prasa masowa:

  • Zjawisko znane już w Polsce:

   • W XIX w. pojawiały się Kuriery: Warszawski, Codzienny, Poranny.
   • Masowość przejawiała się w sposobie redagowania i języku oraz cenie dostosowanych do potrzeb "przeciętnego" czytelnika.
  • W międzywojniu doszło do rozwinięcia tej formuły w oparciu o doświadczenia krajowe i zagraniczne (USA i Europa).
  • Pojawiła się już w pierwszych miesiącach po odzyskaniu niepodległości.

   • Koncern IKC (Ilustrowanego Kuriera Codziennego).

    • Założony i prowadzony przez Mariana Dąbrowskiego.
    • W Krakowie IKC pojawił w 1910 r., i do 1918 r. budował swój prestiż:

     • Nowoczesny.
     • Wiarygodny, najlepiej poinformowany.
    • Po 1918 Dąbrowski realizował konsekwentnie swoją strategię:

     • Oparł całą działalność na IKC, który stał się "okrętem flagowym" wydawnictwa.
     • Poszerzał ofertę, obudowując IKC różnymi dodatkami.
     • Kolportował IKC we wszystkich większych aglomeracjach.
    • Ta strategia umożliwiła Dąbrowskiemu wydawanie innych tytułów:

     • Były to pisma typu magazynowego o tematyce bardzo szerokiej, adresowane do wszystkich.

      • Światowid.
      • Na szerokim świecie.
      • Tempo dnia.
      • Tajny detektyw.
      • Raz, dwa, trzy.
    • Dąbrowski świetnie lokował swój kapitał.
    • Był prekursorem nowoczesnej formuły prasy.
    • Stworzył "Pałac Prasy", gdzie mieściły się redakcje wszystkich tytułów oraz nowoczesna drukarnia.
    • Apogeum sukcesu - przełom lat 20. i 30.
   • Koncern Prasa Polska S.A. (Koncern Warszawskich Czerwoniaków).

    • Stworzył własny styl, nie ściągany od IKC.
    • Prasa codzienna była czerwona, kolorowa.
    • Prezentowała bogatą ofertę informacyjną (większą niż prasa krakowska).
    • Cecha charakterystyczna: rozbudowane nagłówki, będące często informacją samą w sobie (koncepcja Wierzyńskiego, tytularza wydawnictwa).
    • Duża ilość fotografii (większa, niż w Krakowie).
    • Oferta tytułowa:

     • Zaczynał od dzienników informacyjnych:

      • Kurier Informacyjny i Telegraficzny (1922 r.).
      • Ekspres Poranny.

       • Serwis oparty na nasłuchu radiowym - nowość.
      • Dzień Dobry.
      • Dobry Wieczór.
     • Potem powstały magazyny, ale w ofercie znacznie uboższej niż u Dąbrowskiego.

      • Kino.
      • Cyrulik Warszawski.
    • W 1923 - początek ekspansji terytorialnej wydawnictwa (Polska Centralna i Wschodnia).

     • Powstają tam mutacje tytułów warszawskich (10).
    • W 1929 r. w Warszawie, przy Marszałkowskiej powstał nowoczesny kompleks redakcyjno - drukarski (dwa lata po utworzeniu przez IKC Pałacu Prasy).

     • Była to inwestycja poprzedzająca załamanie rynku i kryzys - dokonana więc w ostatniej chwili.
    • Koncern, mimo pozornej obiektywności, był zaangażowany politycznie:

     • Związki personalne i finansowe z obozem rządowym.
   • Koncern "Republika" z Łodzi.

    • Oferta tytułowa:

     • Dziennik Republika.
     • Sensacyjny dziennik Ekspres Ilustrowany, wydawany w dwu wydaniach: porannym i wieczornym.
    • Koncern ten by najbardziej "sensacyjnym", i odbiegającym od poziomu pozostałych.

     • Pisma te były przeznaczone dla robotników Łódzkich.
    • Tworzył liczne mutacje w małych miastach w Polsce (miał ich najwięcej: 17 mutacji w Polsce Centralnej i Wschodniej).
    • Cecha charakterystyczna: cykliczne komiksy.
    • Wydawał zeszyty powieściowe z literaturą popularną (40 % dochodów koncernu).
   • Te trzy koncerny spełniały wszystkie kryteria masowości (inaczej niż Mały Dziennik i Orędownik, pisma quasi-masowe, zaangażowane politycznie).
  • Co wniosła prasa masowa?

   • To, co pojawiło się w altach 20., to była nowoczesna forma znanej już prasy masowej.
   • Zbliżyliśmy się w ten sposób do rynku prasowego europejskiego i USA.
   • Po raz pierwszy prasa stała się tak powszechna i dostępna.
   • Po raz pierwszy prasa koncentrowała się tak bardzo na informacji.
   • Prezentowana publicystyka też była na "popularnym" poziomie:

    • Mikro - reportaże.
    • Felietonistyka.
    • Recenzje, powierzchowne i pobieżne.
   • Ogromną zasługę pisma te mają w zakresie dynamizowania układu gazety:

    • Dużo grafiki.
    • Duża rola tytułów.
    • Fotografia.
    • Kolor.
   • Prasa ta skracała dystans między wydawcą a czytelnikiem.

    • Uważała się za rzecznika czytelnika masowego.
   • Nowym elementem były konkursy (funkcja rozrywkowa) i ankiety (funkcja sondowania opinii).
   • Wprowadziła literaturę popularną do pism codziennych (inaczej, niż w XIX w.).
 • Prasa społeczno - kulturalna i literacka:

  • Funkcje w nowych warunkach historycznych:

   • W tej prasie dokonał się bilans polskiej kultury po okresie 123 letniej niewoli.
   • Prasa ta współorganizowała, kształtowała na nowo środowiska twórcze.

    • Integrowała twórców wokół jakiegoś programu.
   • Była pośrednikiem w popularyzowaniu nurtów, które już wykrystalizowały się w Europie Zachodniej - co się do tej pory działo w kulturze.
   • Scalała polską kulturę, podzieloną granicami zaborów (publicystyka).
   • Kształtowała nowe pokolenia polskiej inteligencji.
  • Należy odróżniać prasę stricte literacką od społeczno - kulturalnej i literackiej.

   • W międzywojniu wyodrębniły się wyraźnie te dwa typy:

    • W prasie stricte literackiej dominowały formy literackie.

     • Był prasą elitarną, kierowaną do twórców i krytyków.
     • Nakłady 500 - 2 500 egz.
     • Powstawały w pierwszych latach niepodległości, kiedy dokonywał się bilans polskiej kultury i kiedy popularyzowano nowe trendy.
    • W prasie społeczno - kulturalnej i literackiej dominowały gatunki dziennikarskie.

     • Tygodniki te starały się docierać do wszystkich i nie być elitarnymi.
     • Nakład - do kilkunastu tysięcy.
   • Prasa literacka:

    • Dwutygodnik "Zdrój".

     • Poświęcony sztuce i kulturze umysłowej.
     • Wydawany w Poznaniu, w latach 1917 - 1922.
     • Przez braci Chulewiczów.
    • Skamander.

     • Pismo formacyjne, wytyczające program artystyczny grupy literackiej "Skamander".
    • Zwrotnica.

     • Pismo krakowskich futurystów, założone przez Tadeusza Peipera.
    • Czartak

     • Pismo polskich ekspresjonistów.
     • Wydawane w Wadowicach przez Emila Zygadłowicza w latach 1922 -1927.
   • Tygodniki społeczno - kulturalne.

    • Tu zalicza się tzw. Wielka Trójka tygodników społeczno - kulturalnych:

     • Wiadomości Literackie.
     • Prosto z Mostu.
     • Kultura (Poznań).
    • Oraz inne:

     • Pion.
     • Zet.
     • Podbipięta.
     • Czarno na białym.
    • Były także miejscem promocji nowych / zmodyfikowanych form wypowiedzi dziennikarskiej.

     • Zasługą głównie Wiadomości Literackich było promowanie form reportażowych (reportaż społeczny).
    • Publikowała eseistykę (znakomitą), o zróżnicowanej tematyce: filozoficzny, historyczny, literacki.

     • Esej miał swoje stałe miejsce w tej prasie.
     • Dzięki tej prasie powstała polska szkoła eseju.
     • Dzięki niej narodziły się gwiazdy eseju, jak:

      • Stanisław Piasecki.
      • Bolesław Miciński.
    • Publikowała felietonistykę (Słonimski, Tuwim), łączącą erudycję z zaangażowaniem społecznym.

     • Była obecna we wszystkich tych tytułach.
     • Różniła się od felietonistyki z prasy masowej.

Pozostałe części cyklu Historia prasy polskiej:


Udostępnij znajomym:

dodaj na Facebook prześlij przez Messenger dodaj na Twitter dodaj na LinkedIn

PRZERWA NA REKLAMĘ

Zobacz artykuły na podobny temat:

Autoportret reportera, wywiad z Ryszardem Kapuścińskim

Jacek Antczak
Ryszard Kapuściński o sobie, wojnie i dziennikarzach ryzykujących życie. Wywiad opublikowany w dolnośląskim dzienniku "Słowo Polskie".

Irish Independent. Historia lidera irlandzkiej prasy

Małgorzata Dwornik
Takiej gazety Irlandia jeszcze nie widziała. Nowoczesna redakcja, świetny druk i jakość zdjęć. W dniu premiery, 2 stycznia 1905 roku, nakład Irish Independent wynosił 25 000 egzemplarzy. a pod koniec roku już 100 tysięcy. Tak William Martin Murphy zrobił pierwszy krok na drodze kariery pierwszego irlandzkiego potentata prasowego.

Aftenposten. Historia najpopularniejszego dziennika z Norwegii

Małgorzata Dwornik
Zanim w 1763 roku pojawiła się pierwsza norweska gazeta "Norske Intellektiven-Seddeler", wszelakie informacje ukazywały się jako odręcznie pisane notatki i drukowane ulotki. Pół wieku później,w 1819 roku do rąk czytelników trafił dziennik "Morgenbladet". I właśnie w tej gazecie, w 1836 roku rozpoczął swoją pierwsza pracę młody drukarz Christian Schibsted.

Telewizja przez ADSL

Telekomunikacja Polska
Telekomunikacja Polska w maju 2006 roku zawarła z Grupą TVN umowę w sprawie współpracy przy realizacji innowacyjnego na polskim rynku projektu telewizji przez ADSL.

Haaretz. Historia izraelskiej gazety, grającej Izraelowi na nerwach

Małgorzata Dwornik
Podziwiany przez wielu obcokrajowców i niewielu Izraelczyków. Przez wielu znienawidzony, głównie przez Izraelczyków. Czytany przez niewielu, przez wielu potępiany, jest to wysoce ideologiczna pozycja wysokiej jakości. Tak dziennikarze The New York Times piszą o swoich kolegach po fachu z najstarszego dziennika w Izraelu.

Historia prasy polskiej - lata 1815-1830

Krzysztof Dowgird
W 1830 r. w samej tylko Warszawie nakład prasy wynosił 2 200 000 egzemplarzy. Wykłady Magisterskiego Zaocznego Studium Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.

Historia Super Expressu

Media Express
W 1990 roku pracownicy "Expressu Wieczornego" założyli spółdzielnię dziennikarską, aby przejąć tytuł. W październiku 1990 wydawali poranną wersję dziennika - "Express".

więcej w dziale: Historia mediów

dołącz do nas

Facebook LinkedIn X Twitter Google RSS

praca w mediach

Wydawca, influencer
Whitepress Dziennikarz
oferty mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich Więcej

reklama

rectangle Broń.pl
Rozlicz PIT i przekaż 1,5% na projekty fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty

zarabiaj

Zarabiaj przez internet

więcej ofertReporterzy.info

Dla głodnych wiedzy

Nasze serwisy

Współpraca


© Dwornik.pl Bartłomiej Dwornik 2oo1-2o24